Stortinget - Møte tirsdag den 26. mai 2020

Dato: 26.05.2020
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Lovvedtak 95 (2019–2020), jf. Innst. 287 L (2019–2020) og Prop. 111 L (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 4

Stortingets vedtak til midlertidig lov om endringer i straffegjennomføringsloven (tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av covid-19) (Lovvedtak 95 (2019–2020), jf. Innst. 287 L (2019–2020) og Prop. 111 L (2019–2020))