Stortinget - Møte torsdag den 12. desember 2019

Dato: 12.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 6 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020))

Innhold

Sak nr. 1 [10:02:12]

Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2020, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5) (Innst. 6 S (2019–2020), jf. Prop. 1 S (2019–2020))