Stortinget - Møte torsdag den 27. mai 2021

Dato: 27.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 488 S (2020–2021), jf. Dokument 8:199 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 10 [14:07:35]

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Bengt Rune Strifeldt, Himanshu Gulati og Erlend Wiborg om å muliggjøre opprettelse av enkeltpersonforetak for sekstenåringer (Innst. 488 S (2020–2021), jf. Dokument 8:199 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske frå næringskomiteen vil presidenten ordna debatten slik: 3 minutt til kvar partigruppe og 3 minutt til medlemer av regjeringa.

Vidare vil det, innanfor den fordelte taletida, verta høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemer av regjeringa, og dei som måtte teikna seg på talarlista utover den fordelte taletida, får også ei taletid på inntil 3 minutt.

Margunn Ebbesen (H) [] (ordfører for saken): Jeg ønsker først å takke komiteen for godt samarbeid i saken. Det er hektiske tider for oss alle nå i innspurten på sesjonen, så det har krevd innsats fra alle for å få tidskabal og frister til å gå opp. Denne saken er vel ikke den som har krevd størst prosess, men alt henger sammen med alt, som noen bruker å si.

Til selve forslaget: En samlet komité støtter intensjonene bak det opprinnelige forslaget fra Fremskrittspartiet, som var å muliggjøre opprettelse av enkeltpersonforetak for 16-åringer. Det er på mange vis de små og mellomstore bedriftene som er ryggraden i vårt næringsliv, og det er viktig at også unge oppmuntres til å være gründere og starte sin egen bedrift. Dette kan unge som er over 15 år, gjøre allerede i dag, men da må det i henhold til vergemålsloven innhentes samtykke fra foreldrene og statsforvalteren for at de skal kunne drive en selvstendig virksomhet. Og her skiller komiteen og Fremskrittspartiet lag i saken, da Fremskrittspartiet mener at det å gå runden via statsforvalteren er et unødvendig byråkratiserende ledd.

Det finnes mange gode eksempler på tenåringer med gode gründertalenter som har startet svært innbringende virksomheter. Dette er flott, og det heier vi på alle sammen. Men det kan samtidig være gode grunner for at vi fortsatt forholder oss til vergemålsloven og har med statsforvalteren som en nødvendig omvei for ungdommene før de er 18 år. De fleste som starter opp før de er 18 år, går det greit med, men det finnes også eksempler på unge som ikke får den oppfølgingen som kan være nødvendig i en slik fase, noe som da også kan utsette ungdommene for en unødvendig risiko.

Til slutt ønsker jeg å trekke fram Ungt Entreprenørskap, som er en privat organisasjon som tilbyr skolene veiledning i å gjennomføre opplæring i entreprenørskap. De hjelper elever med å starte opp, drifte og så avslutte en bedrift gjennom et skoleår. Dette har regjeringen støttet opp om, og i budsjettforliket med Fremskrittspartiet for 2018 ble det bevilget penger til et senter for entreprenørskap i skolen ved Høgskolen i Innlandet.

Fremskrittspartiet tok ikke opp sitt opprinnelige forslag under behandlingen, men har i lag med andre fremmet nye forslag. Det regner jeg med Fremskrittspartiet kommer til å omtale i sine innlegg.

Sivert Bjørnstad (FrP) []: For kort tid siden debatterte Stortinget perspektivmeldingen. Igjen ble vi minnet på presset på statsfinansene og at vi stadig nærmer oss punktet hvor vi må sette tæring etter næring. Som vanlig var det bærekraftige velferdsordninger, skatter og avgifter, pensjoner og arbeidsproduktivitet som var de temaene det ble snakket mest om. Det er selvsagt fullt forståelig og også det som kommer til å påvirke vår finansielle stilling mest de neste tiårene. Men et tema som ofte blir utelatt i sånne sammenhenger, er hvor viktig det er å stimulere ungdoms nysgjerrighet og skaperkraft. Skal vi klare å skape flere arbeidsplasser i framtiden, særlig i privat næringsliv, er det helt avgjørende at flere i tidlig alder tør å satse og tør å følge drømmene sine.

Småbedriftene er helt avgjørende for den norske økonomien, og små og mellomstore bedrifter står for nesten halvparten av den årlige verdiskapingen i Norge. De fleste av disse drives i en eller annen form av en gründer eller en entreprenør, en som har tatt steget og har satset – kanskje alt, men det er ofte det som må til. Vi mener det er viktig å lage og styrke en kultur for bedriftsetablering og entreprenørskap i Norge, at ungdom får bedre opplæring i hvordan man etablerer og driver en bedrift, og at det legges bedre til rette for at ungdom kan etablere virkelige bedrifter.

Vi er kjent med at etter vergemålsloven har barn under 18 år begrenset rettslig handleevne. Vi er også kjent med at det kreves samtykke av verge – ofte foreldre, da – og statsforvalteren for at unge over 15 år skal kunne starte enkeltpersonforetak, og at dette er begrunnet i at man skal beskytte de unge. Likevel mener vi at å innhente godkjenning fra statsforvalteren virker som et unødvendig og byråkratiserende krav. Et av forslagene vi fremmer i dag, handler om at regjeringen må legge fram en plan for å stimulere til mer gründervirksomhet blant ungdom under 18 år, og da er det naturlig at dette er et av aspektene som blir vurdert.

Den aktøren som definitivt gjør mest for ungdom og gründerskap i dag, er stiftelsen Ungt Entreprenørskap. Om lag 12 000 elever i videregående opplæring gjennomfører hvert år Ungdomsbedrift, hvor elevene får erfaring med å etablere, drive og avvikle sin egen ungdomsbedrift i løpet av skolehverdagen. Det er et løp som er veldig populært, og som langt flere burde fått mulighet til å delta på. Det er synd at stortingsflertallet – og særlig regjeringspartiene – ikke er enig i det. Det kunne ha ført til mer gründer- og entreprenørskap i samfunnet og ikke minst viktig lærdom for ungdommene.

Med det tar jeg opp våre forslag i innstillingen.

Presidenten: Representanten Sivert Bjørnstad har teke opp dei forslaga han refererte til.

André N. Skjelstad (V) []: Venstres kamp for små og mellomstore bedrifter er godt kjent. Vi er opptatt av at små skal få lov til å vokse og bli større. Vi er opptatt av at de skal få lov til å utvikle seg til å bli etablerte aktører som bærer næringslivet framover.

Blant Venstres folkevalgte og Venstres velgere finner vi mange unge gründere som tør å satse både i tradisjonelle og i nye næringer. Mange har startet unge med en lidenskap og et engasjement for det de tror på og drømmer om å skape.

Vi er også opptatt av ungdommen som selv tør å satse, som tør å lære fra livets harde skole, som tør å gjøre ting på nye måter, som tør å utfordre det bestående. Dette er ungdom som brenner for å skape noe for seg selv og for andre. Dette er folk som driver samfunnet framover til noe som er bedre. Dette er samfunnets kommende ledere.

Derfor har vi veldig stor sympati for forslaget som behandles her i dag. Vi tror på ungdommen som vil satse på egen hånd, skape verdier for seg selv og for dem rundt seg, f.eks. ved å gå inn i fiskerinæringen gjennom rekrutteringskvoter. Vi tror også det er mulig å etablere økonomiske støtteordninger for ungdom som er avhengig av store investeringer for å komme i gang.

Vi mener også at makta ligger hos individet, og er opptatt av å styrke det enkelte menneskets rettigheter i møte med storsamfunnet. Ungdom er de som er framtida, og som må leve med de beslutningene som fattes i dag. Vi mener at 16-åringer bør få lov til å stemme og å stille til valg i alle valg både nasjonalt, regionalt og kommunalt.

Likevel er myndighetsalderen 18 år. Det betyr at rent juridisk vil en 16-åring som oppretter et enkeltpersonforetak, uansett hva som vedtas av Stortinget i denne saken i dag, være underlagt sine foreldre eller verger. I dag er det sånn at i henhold til vergemålsloven kan ungdom over 15 år inngå arbeidsavtaler på egen hånd, de kan starte og drive virksomheter, og de råder selv over de midlene som arbeidet eller virksomheten gir. Dette gir gode muligheter for ungdom selv om det kreves samtykke fra foreldre eller verge og statsforvalter for at 15-åringer skal kunne drive en selvstendig virksomhet. Vergemålsloven åpner nemlig for at mindreårige over 15 år kan starte egen næringsvirksomhet gjennom enkeltpersonforetak, slik som forslagsstillerne ønsker. Derfor ønsker ikke Venstre å støtte forslaget, men vi støtter at ungdom ønsker å satse – med de reglene som gjelder i dag.

Statsråd Iselin Nybø []: Små og mellomstore bedrifter er viktige hjørnesteiner i norsk økonomi. De er på en måte hverdagsnæringslivet vårt, og jeg mener at det er avgjørende at det stimuleres til økt gründervirksomhet. Regjeringen har allerede lagt fram mange tiltak som skal bidra til nettopp det. Blant annet kan jeg nevne handlingsplan for kvinnelige gründere.

Representantene Bjørnstad, Strifeldt, Gulati og Wiborg fra Fremskrittspartiet har foreslått at regjeringen skal tilrettelegge bedre for at personer under 18 år kan opprette enkeltpersonforetak. Næringskomiteens flertall har innstilt på at forslaget ikke skal vedtas, og selv om jeg også heier på at vi skal få ungdommer til å ønske å bli gründere, er jeg enig i at forslaget ikke bør vedtas. Det er det flere grunner til. Jeg har også utbrodert det i brevet jeg har sendt næringskomiteen, men jeg ønsker å nevne noen vesentlige punkter.

Det er i dag gode ordninger for unge gründere. Skolene har ulike programmer, bl.a. det nevnte Ungt Entreprenørskap, som gir ungdommer mulighet til å prøve ut det å drive næringsvirksomhet. Personer over 15 år kan også ha et enkeltpersonforetak i sitt navn hvis vergen, som regel foreldrene, og statsforvalteren samtykker til det.

Begrensningen i muligheten til å ha et enkeltpersonforetak i eget navn for folk under 18 år er på mange måter sammensatt. For det første understreker vi at et enkeltpersonforetak er næringsvirksomhet som en person driver i eget navn og med ubegrenset personlig ansvar. For det andre er personer som nettopp ble nevnt, ikke myndige og har sånn sett ikke rettslig handleevne. Det vil si at de som utgangspunkt ikke kan påta seg gjeld, inngå avtaler eller liknende forpliktelser.

Det er viktig for ungdommer å ha personlig autonomi og frihet og muligheten til å prøve seg på nye områder. Min vurdering er at dagens løsning, at ungdom over 15 år med støtte fra verge og statsforvalteren kan opprette enkeltpersonforetak, på en god måte balanserer de ulike hensyn, og jeg mener at regelverket allerede legger godt til rette for at unge gründere kan starte sin egen virksomhet. Det opplever jeg også at komiteen har pekt på i innstillingen.

Presidenten: Det vert replikkordskifte.

Sivert Bjørnstad (FrP) []: Statsråden har på en utmerket måte redegjort for hvorfor hun ikke er enig i et forslag som for så vidt ikke blir fremmet her i dag. Det avgjorde vi etter å ha lest statsrådens brev til komiteen. Da tenkte vi at her er det mulig å gjøre det litt rundere og litt mykere, slik som regjeringen ofte liker det. I mitt stille sinn tenkte jeg at her er to forslag, klassiske forslag, som en borgerlig regjering, borgerlige regjeringspartier, og Fremskrittspartiet kunne ha blitt enige om. Det handler om at flere elever i videregående opplæring kan få mulighet til å delta i programmer gjennom Ungt Entreprenørskap, og legge fram en plan for å stimulere til mer gründervirksomhet blant ungdom under 18 år. Men der tok jeg feil. Regjeringspartiene støtter ikke noen av de forslagene, og de har heller ikke så langt begrunnet i sine innlegg fra talerstolen hvorfor de ikke støtter dem. Da prøver jeg å rette det spørsmålet til statsråden: Hvorfor er det vanskelig å støtte de to forslagene?

Statsråd Iselin Nybø []: Som representanten selv er inne på, bærer dette litt preg av at representantene fremmet et forslag som de etter hvert ikke syntes var en særlig god idé. Det kan vi jo på mange måter være enige om.

Så lager de noen veldig runde og generelle forslag, og det er egentlig litt vondt å vite hva de mener vi skal gjøre. Ungt Entreprenørskap er en privat, ideell organisasjon og sånn sett ikke noe vi styrer over. Det gjøres veldig mye bra arbeid i dag som vi kan heie på og bygge opp under, men jeg har problemer med å forstå hva slags tiltak det egentlig er representantene ønsker med dette. For vi kan ikke styre over de private, ideelle organisasjonene eller gå inn og detaljstyre skolen og hvordan man skal operere. Jeg er mer overrasket over at Fremskrittspartiet ikke hadde noe mer håndfast å komme med, hvis de hadde så mange gode ideer.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 10.

Votering, se fredag 28. mai