Stortinget - Møte torsdag den 27. mai 2021

Dato: 27.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 510 L (2020–2021), jf. Prop. 162 L (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 3 [11:02:08]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv). (Innst. 510 L (2020–2021), jf. Prop. 162 L (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Camilla Strandskog (H) [] (ordfører for saken): Vi behandler nå forslag fra Justis- og beredskapsdepartementet om å forlenge varigheten av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd. Det handler om hvor og hvordan personer som reiser inn til Norge, skal gjennomføre karantene for å motvirke spredning av covid-19, altså bestemmelsene knyttet til karantenehotell.

Den midlertidige endringen opphører 1. juli 2021. Departementet foreslår å forlenge den til 10. november 2021. Her har komiteen besluttet å forlenge den til 1. desember 2021, i tråd med de andre sakene vi har hatt til behandling, som dreier seg om forlengelse av midlertidige bestemmelser. Komiteen har gjennomført skriftlig høring i saken og registrerer at det ikke har kommet inn noen innspill.

Innreisekarantene er et sentralt virkemiddel mot smittespredning. Etter at Norge opplevde en økende smittetrend høsten 2020, ble det fastsatt strengere krav til hvor personer i innreisekarantene skal oppholde seg i karantenetiden. Dette var basert på råd fra helsemyndighetene. Karantenehotellordningen ble innført ved kongelig resolusjon 6. november 2020. Det er en samlet komité som står bak innstillingen.

Det er fortsatt stor usikkerhet om pandemiens utvikling, både i Norge og utenfor landegrensene. Norge har hele tiden hatt blant de strengeste reglene for innreise i Europa, men likevel har importsmitte vært en utfordring. Norge har siden 12. mars 2020 hatt krav om innreisekarantene, men som koronakommisjonen påpekte i sin rapport, har den vært for tillitsbasert. Fra og med 9. november 2020 har vi derfor hatt krav om opphold på karantenehotell ved innreise til Norge. Regjeringspartiene mente den gangen at det var et nødvendig grep, og støtter også en midlertidig videreføring av muligheten for dette. Og så er det et poeng å få fram at det er nettopp det: en mulighet. Smittesituasjonen endrer seg raskt, og det vil også påvirke behovet for å bruke karantenehotell.

Norge er godt i gang med vaksineringen, og det vil i ukene som kommer, settes et høyt antall vaksiner. Dette er gode nyheter. Vaksinering er vårt viktigste tiltak i kampen mot pandemien. Men vi må allikevel være forberedt på at situasjonen kan endre seg. Pandemien har siden starten vært svært uforutsigbar. Det vil derfor være klokt å videreføre muligheten for bruk av karantenehotell ved innreise.

Kjersti Toppe (Sp) []: Innreisekarantene er eit sentralt verkemiddel mot smittespreiing. Senterpartiet støttar ei vidareføring av mellombelse endringar i smittevernlova, om opphaldsstad under innreisekarantene.

Karantenehotell har ført til store diskusjonar og er sjølvsagt eit inngripande tiltak. Det er kontroversielt, og det er omdiskutert. Men saka som vert fremja for Stortinget, handlar ikkje om det, men om heimel til å kunna innføra det.

Professor Hans Petter Graver har meint at dette er å endra forholdet mellom Stortinget og regjeringa i ein krisesituasjon, fordi smittevernlova § 7-12 viser til den demokratiske sikkerheitsventilen i beredskapslova § 3 tredje ledd, som lyder:

«Såfremt bestemmelsene ikke er opphevet innen 30 dager etter at de er meddelt Stortinget, skal de snarest mulig legges fram som lovforslag.»

Difor fremjar Senterpartiet saman med SV i innstillinga følgjande forslag:

«Stortinget ber regjeringen fremme covid-19-forskriftens bestemmelser om karantenehotell som lovforslag, slik at Stortinget kan ta stilling til disse bestemmelsene i tråd med kravet i smittevernloven og beredskapsloven.»

Elles kjem Senterpartiet til å støtta forslaget i proposisjonen.

Med dette har eg tatt opp forslaget.

Presidenten: Da har representanten Kjersti Toppe tatt opp det forslaget hun refererte til.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Denne loven, som gir regjeringen store fullmakter når det gjelder karantenehotell, har fått unntak i lang tid. Stortinget har ikke behandlet loven, regjeringen har bare fått fullmakt til å lage forskrifter om karantenehotell. Regjeringen har hatt god tid til å fremme forskriften som lovforslag til Stortinget, men regjeringen har ikke gjort det. Det er et demokratisk problem.

Koronakommisjonen la fram sin rapport med klar kritikk av den demokratiske forankringen av smitteverntiltak og en anbefaling om å revidere smittevernloven, bl.a. med tanke på å skille mellom mer langvarige tiltak, som karantenehotell, og klare hastetiltak. SV er for at regjeringen har fullmakter for hastetiltak. De har SVs støtte, men det er ikke et argument for at de ikke i etterkant kan oversende saken til Stortinget for behandling etter Grunnloven. Demokratiet må også bestå i krisetid.

I smittevernloven står det at tiltak som ikke er opphevet etter 30 dager, snarest mulig skal legges fram som lovforslag. Dette lovforslaget er ikke en lov om denne saken. Det er en lov for å gi regjeringen enda mer makt uten at folkevalgte kan se på saken om karantenehotell. SV foreslår – igjen – at vi skal følge smittevernloven slik den er ment, og Grunnloven, og at bestemmelsene om karantenehotell skal fremmes som lovforslag på Stortinget.

SV er for å utsette opphevingen av loven til 1. desember, siden det nye Stortinget trenger litt tid for å behandle loven hvis vi trenger karantenehotell etter sommeren. SV må støtte denne loven, men håper at regjeringen endelig vil sende forskriftene som lovforslag til Stortinget.

Statsråd Monica Mæland []: Jeg er glad for at en samlet komité tilrår å forlenge forskriftshjemmelen i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd. Det gir regjeringen mulighet til å ha regler om karantenehotell og forhåndsgodkjenning av innkvartering som tilbys av arbeidsgivere også etter 1. juli, hvis det er nødvendig.

Dette er tiltak som er veldig viktige for å begrense importsmitten. Framveksten av nye smittsomme virusvarianter viser viktigheten av å fortsette med det.

Ved karantene i eget hjem er det vanskelig å holde tilstrekkelig avstand til andre personer i samme husstand, som også kan bringe smitten videre ut i samfunnet. Karantenehotell beskytter derfor både personer i samme husstand og befolkningen generelt mot covid-19.

Reglene om forhåndsgodkjenning av innkvartering for arbeids- og oppdragstakere bidrar til å sikre og kontrollere at disse har et oppholdssted som er smittevernfaglig egnet. Også dette beskytter samfunnet mot importsmitte.

Regjeringen vurderer dette regelverket fortløpende. Vi foretar derfor nå endringer som innebærer at plikten til opphold på karantenehotell knyttes til smittesituasjonen der den reisende har oppholdt seg. Det gjøres også unntak for dem som kommer fra områder i Europa med lavt smittetrykk.

Et mindretall i komiteen mener at regjeringen skulle fremmet covid-19-forskriftens regler om karantenehotell som lovforslag. Det er jeg uenig i, og jeg er glad for at komiteens flertall, i likhet med Stortingets flertall i februar, vurderer det på samme måte.

Siden reglene om karantenehotell ble innført i november 2020, er de endret ved flere anledninger i tråd med de erfaringer vi høster, og smittesituasjonens utvikling. Nylig foretok vi bl.a. endringer som følge av situasjonen i India og Pakistan, da det ble nødvendig umiddelbart å innføre strengere karanteneregler for reisende fra disse områdene. Etter mitt syn viser dette at det har vært viktig og riktig at de nærmere reglene fastsettes av regjeringen i en forskrift.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Tuva Moflag (A) []: Nå handler jo dette om en forlengelse av en hjemmel, og Arbeiderpartiet står bak den tilrådingen. Men siden det er en tilliggende sak, våger jeg meg på en replikk om karantenehotell for fullvaksinerte, og om statsråden har anledning til å gi en status når det gjelder det. Vi har nå sett flere eksempler på helsepersonell som har blitt sittende fast på karantenehotell, også en jordmorstudent, som gjorde det etter en praksis i Sverige. Mange opplever at det nå haster med en avklaring.

Statsråd Monica Mæland []: Jeg er glad for spørsmålet. Det er mange som lurer på dette, og jeg så senest i dag at Aftenposten mente at dette måtte vi få på plass.

Det er veldig enkelt å være enig om at fullvaksinerte ikke skal på karantenehotell. Det mener vi alle sammen. Utfordringen vår er å finne en verifiserbar løsning, for vi må ha løsninger som gjør at folk ikke kan lure seg unna. Vi hadde i fjor mange tillitsbaserte løsninger. Det lærte vi at ikke fungerte, dessverre. Noen kommer til å bruke det de har av energi på å lure seg unna. Da må vi rett og slett ha systemer for det. Det har vi ikke på plass, men det jobber helse- og omsorgsministeren med, en QR-kode som gjør at vi skal kunne koble din vaksine til deg, og at vi ikke skal ha noen tvil rundt det, og at man da slipper hotell. Og så har vi en debatt gående nå om midlertidige løsninger.

Dette er veldig vanskelig, men jeg kan love at vi jobber med det. Vi ønsker ikke at vaksinerte skal være på hotell. Det handler rett og slett om kontrollsystemer.

Tuva Moflag (A) []: Det er kjempeflott at man jobber med det, og at det er bred enighet om at dette må vi bare få løst. Det som hadde vært fint, var om statsråden kunne prøve å anslå noe tidsmessig om hvor raskt man kan få en midlertidig løsning på plass.

Det er også et spørsmål om forholdsmessighet her. Vi har støttet regjeringen i at man måtte stramme inn på de tillitsbaserte løsningene, fordi det førte til at man ikke hadde god nok kontroll, og at vi fikk større importsmitte enn noen ønsket seg – det ønsket vi oss ikke i det hele tatt. Men for dem som er fullvaksinerte, kan man si noe om forholdsmessigheten for dem av å sitte på et karantenehotell opp mot risikoen for at noen kan jukse? For det må vel også være en forholdsmessighet der overfor dem som blir plassert på karantenehotell, når alle er enige om at de ikke burde det.

Statsråd Monica Mæland []: Det ene er et spørsmål om juss og det andre om det praktiske. Når det gjelder det juridiske, er det ikke juridisk holdbart å holde vaksinerte etter tre uker, da de er beskyttet, på hotell. Det er det full enighet om. Men for å gjennomføre dette må vi ha en praktisk løsning som gjør at folk ikke kan jukse. Det blir jo en spekulasjon hvor ivrige folk er etter å slippe hotell. For å si det sånn: Hvis man baserer seg på mailboksen, antar jeg, til både helseministeren og meg, er folk veldig opptatt av å slippe hotell. Det forstår jeg veldig godt – jeg har ingen problemer med det. Men vi kan ikke ha en situasjon hvor vi tillater løsninger som er lette å jukse med. Folk reiser hjem, folk bringer med seg smitte. Vi har sett hvordan det har utviklet seg i forbindelse med høstferie, juleferie og vinterferie. Smitten kommer utenfra, og den bringes hjem. Folk bor forskjellig og tolker reglene forskjellig. Men vi diskuterer dette nå hele tiden – jeg kan love representanten, hver dag – og vi kommer med en løsning så fort vi har den og kan understreke at den er god nok.

Nicholas Wilkinson (SV) []: Koronapandemien har vært vanskelig for alle. Den har vært enda vanskeligere for dem som elsker hverandre og ikke kan møte hverandre – de som bor i andre land. Jeg er så heldig at mannen min, Sebastian, flyttet til Norge noen år før pandemien traff Norge. Han bodde i London, jeg bodde her, på Kolbotn, og vi reiste mye – ikke så bra for klimaet, men vi møtte hverandre. Jeg har fått mange viktige e-poster og telefonsamtaler om besteforeldre og par som ikke har møtt dem de elsker. Jeg trodde at kjærester og besteforeldre var i trinn to, men det har blitt utsatt. Mange av dem lengter etter å møte dem de elsker. Når kan kjærester og besteforeldre komme til landet for å møte dem de elsker?

Statsråd Monica Mæland []: Hvis noen undrer på det, har jeg stor sympati og forkjærlighet for besteforeldre og elskende par – bare så det er sagt. Men vi har altså en situasjon hvor vi måtte gjøre kraftige innstramninger på grunn av smittebølgen som kom. Vi anbefaler ingen å reise. Det er utgangspunktet vårt. De unntakene vi har gjort, er de vi mener har vært helt nødvendige, også juridisk nødvendige.

Så sa vi at vi i trinn to skulle vurdere ytterligere familierelasjon, kjæresterelasjon. Det har vi gjort, det har vi fått vurdert, og den helsefaglige vurderingen er at vi ikke nå, ennå, åpner opp for det. Jeg vet at det ble mottatt som dårlige nyheter for mange i går. Det forstår jeg. Det vi har lovet, er å gjøre en ny vurdering nå i forbindelse med trinn tre, og da håper vi at vi kan åpne opp for dette. Kjærester er jo vanskelig fordi det må være helt tillitsbasert, og igjen står vi da overfor importsmittedebatten. Men vi skal gjøre denne vurderingen i trinn tre og håper vi kan åpne opp da.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 3.

Votering, se voteringskapittel