Stortinget - Møte torsdag den 27. mai 2021

Dato: 27.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 466 S (2020–2021), jf. Dokument 8:230 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 11 [15:34:07]

Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Adelsten Iversen, Siv Mossleth, Liv Signe Navarsete, Geir Pollestad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å styrke norsk reiseliv i etterkant av koronapandemien og sikre norsk eierskap til reiselivsbedrifter i Norge (Innst. 466 S (2020–2021), jf. Dokument 8:230 S (2020–2021))

Talere

Bengt Rune Strifeldt (FrP) []: Fremskrittspartiet er opptatt av norsk næringsliv, herunder også norsk reiselivsnæring. Derfor ønsker vi en helhetlig plan og tiltak for å styrke norsk næringsliv.

Norsk næringsliv, og spesielt norsk reiseliv, har ikke behov for nye vurderinger og nye planer, som representanten Aasland snakker så varmt om. De behøver konkrete tiltak.

Fremskrittspartiet ville styrke garantiavlastningen for de små og mellomstore reiselivsbedriftene, men det ville ikke Arbeiderpartiet. Det var et rent konkret tiltak. Representanten Aasland hevder at vi kun jobber for de store reiselivsaktørene – vi jobber for alle reiselivsaktørene. De store reiselivsaktørene er også viktige for de små reiselivsbedriftene rundt omkring i hele landet. At Fremskrittspartiet velger å ikke støtte disse forslagene, som innebærer en vurdering og utarbeiding av nye planer, burde ikke være vanskelig for representanten Aasland å forstå. Fremskrittspartiet ønsker konkrete tiltak, det ønsker dessverre ikke Arbeiderpartiet.

Terje Aasland (A) []: Til det å fremme konkrete tiltak: Reiseliv 21 er jo konkrete tiltak som etterspørres av næringen, og som er viktige for næringen. Det å lage planer for hvordan en skal restarte og få reiselivet tilbake, er jo konkrete tiltak, men Fremskrittspartiet velger altså å ikke gjøre det, og de velger å ikke forholde seg til det som er av ganske stor betydning også for reiselivet. Jeg konstaterer bare det.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11.

Votering, se fredag 28. mai