Stortinget - Møte torsdag den 27. mai 2021

Dato: 27.05.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 515 S (2020–2021), jf. Dokument 8:240 S (2020–2021))

Innhold

Sak nr. 7 [12:54:19]

Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sivert Bjørnstad, Tor André Johnsen, Erlend Wiborg, Silje Hjemdal og Himanshu Gulati om å tillate at personer over 16 år får selge alkohol- og tobakksvarer (Innst. 515 S (2020–2021), jf. Dokument 8:240 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra helse- og omsorgskomiteen vil presidenten ordne debatten på følgende måte: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil tre replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Tuva Moflag (A) []: Jeg holder innlegg på vegne av saksordfører Hege Haukeland Liadal.

Vi har til behandling i dag et representantforslag fra Fremskrittspartiet, som ønsker at ungdom fra 16 år skal kunne selge øl og tobakk. Komiteen utenom forslagstillerne er samstemte i at dette ikke er forenlig med de ulike partiers politikk, oppslutning i befolkningen eller ønske fra fagbevegelsen.

Komiteen har mottatt flere høringsinnspill til saken som er negative til dette. Handel og Kontor peker på at dette er svært uheldig for rekruttering til hele, faste stillinger, noe som også dagligvarebransjen, i likhet med andre sektorer, sliter med, og som vi har diskutert tidligere her i dag. Veldig mye av personalet i varehandelen jobber i deltidsstillinger, og Fremskrittspartiets forslag om å øke antall ufaglærte og flere timeansatte vil også bidra til dette.

Hovedgrunnen for komiteen til å gå imot representantforslaget er at aldersgrensen, både for å nyte og for å selge alkohol og tobakk, er 18 år. Komiteen ser ikke noen grunn til å senke terskelen for salg av disse varene og legge ansvaret for å sjekke aldersgrensen til ungdommer som ikke kan konsumere de samme typer produkter.

Det er altså ikke noen støtte for dette forslaget, men jeg legger fram komiteens innstilling.

Erlend Larsen (H) []: Næringslivet gjør en viktig oppgave når de lar ungdom få prøve seg i arbeidslivet. Det er viktig at unge mennesker venner seg til arbeidslivets gleder og utfordringer. Som politikere er det vår jobb å legge til rette for at det er enkelt for næringslivet å ansette unge mennesker, og det er vår oppgave å gjøre det attraktivt for unge mennesker å søke arbeid.

Representantforslaget fra Fremskrittspartiet om å la ungdom ned til 16 år få selge tobakk og alkohol vil ikke gjøre noen forandring i unge menneskers muligheter for å få arbeid. Representantforslaget er langt på vei allerede gjeldende praksis. Ungdom under 16 år kan selge tobakk dersom de er under tilsyn av andre ansatte over 18 år. Denne regelen er allerede svært liberal, for den ansatte over 18 år behøver ikke å være i salgslokalene når salget foregår.

Ungdom over 16 år har også lov til å selge alkohol med dagens regler forutsatt at de er lærlinger under opplæring for å ta fagbrev i salgsfaget. 16-åringer kan med andre ord under dagens lovgivning selge alkohol så lenge de er under opplæring som lærlinger i dagligvarehandelen.

Slik Høyre ser det, tilfredsstiller dagens lovverk intensjonen i representantforslaget. Derfor støtter vi ikke Fremskrittspartiet i denne saken.

Tor André Johnsen (FrP) []: Arbeidslinja står veldig sterkt hos dagens regjering. Som representanten fra Høyre før meg påpekte flere ganger, er Høyre opptatt av å få ungdom i jobb, og det er positivt: flere i jobb, færre på trygd. Der har vi samarbeidet godt med regjeringen i mange år, også da vi satt i regjering.

Færre skal leve av offentlige stønader, og flere skal komme seg ut i arbeidslivet. Der må jeg si at Høyre har gjort en god jobb generelt sett, men dette virker litt spesielt i denne saken, for det kan oppfattes som om alkoholpolitikk dessverre er viktigere enn arbeidslinja, viktigere enn å få ungdommen i jobb.

For det er spesielt ungdommen vi snakker om her. Det er snakk om å gi ungdommen en håndsrekning så de kan komme seg inn på arbeidsmarkedet. Vi har fått flere henvendelser fra veldig mange unge mellom 16 og 18 år som har problemer med å få seg jobb i butikk nettopp med den begrunnelsen at de ikke kan sitte i kassa og da ikke kan gjøre alle arbeidsoppgavene. Det er en utfordring. Det synes vi er synd, og derfor ønsker vi å ta tak i det. Det dreier seg jo ikke om at disse ungdommene skal sitte i kassa og drikke alkoholen, de skal bare skanne varene. De sitter der og skanner varer, om det er salat, brød eller øl – det suser forbi, og det burde være veldig uproblematisk. Vi synes det er litt synd at stortingsflertallet ikke er med og støtter denne endringen, som ville være til stor fordel for ungdommen.

Så ser vi her at fagforeningene blir dratt inn som et argument mot dette. At Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV bruker det, er kanskje ikke overraskende: Handel og Kontor og faste stillinger – vi kjenner godt til retorikken der. Men alternativet her er ikke faste stillinger. Det er ingen stilling, det er ingen jobb i det hele tatt. Vi snakker her om ungdom. Vi snakker om skoleelever som absolutt ikke søker noen heltidsjobb. De trenger deltidsjobber, og de trenger å få en fot innenfor arbeidslivet. Det kunne de fått mulighet til på en bedre måte ved å få sitte i kassa på Rema og Kiwi, men det får de dessverre ikke.

Her gjelder det også å ta ungdommen på alvor. Jeg synes det er litt inkonsekvent når vi vet at partiene på venstresida, særlig de langt ute på venstresida, er opptatt av at ungdom på 16 år skal få stemmerett. Så holdningen til å involvere og inkludere ungdommen mer i samfunnet er litt selektiv. Det gjelder tydeligvis ikke på alle områder.

Vi i Fremskrittspartiet følger opp dette i flere saker. Når det gjelder 18-åringer i restaurant, er det den samme problemstillingen. De får lov til å servere hvitvin til forretten og rødvin til biffen, men de får ikke lov til å bære en irish coffee fra baren til kunden i restauranten. Det synes vi er helt ulogisk.

Jeg tar opp våre to forslag til saken.

Presidenten: Da har representanten Tor André Johnsen tatt opp de forslagene han refererte til.

Statsråd Bent Høie []: Jeg deler forslagsstillernes ønske om å gi unge mulighet til å prøve seg i arbeidslivet før de fyller 18 år. Men slik jeg ser det, vil forslaget om å endre aldersgrensene for personer som kan selge alkohol- og tobakksvarer, verken være ønskelig eller bidra nevneverdig til å utvide unges mulighet til å komme i arbeid.

Allerede i dag åpner tobakksregelverket for at de over 16 år kan selge tobakksvarer hvis en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Det innebærer at tilsynspersonen må være innom salgsstedet i løpet av åpningstiden. En lovendring som forslagsstillerne tar til orde for, vil altså for alle praktiske formål ikke innebære noen reell endring av dagens situasjon.

Når det gjelder alkohol, må den som skal selge alkoholsvak og alkoholholdig drikk i dagligvarebutikken, ha fylt 18 år. Aldersgrensen gjelder imidlertid ikke ved salg av alkoholsvak drikk når en person over 18 år har daglig tilsyn med salget. Aldersgrensen på 18 år som gjelder for å kunne selge alkoholholdig drikke i dagligvarebutikker, er ikke til hinder for at butikken kan ansette personer under 18 år. Det utelukkende kravet er at disse ikke er involvert i selve omsetningen av den alkoholholdige drikken.

Bakgrunnen for denne regelen er at personer som har befatning med alkohol, selv må være over aldersgrensen når det gjelder kjøp av varen. Etter mitt syn er dette en godt begrunnet regel som bidrar til at omsetning av og befatning med varer skjer på en betryggende måte. Jeg vil minne om at alkohol ikke er en vanlig vare, men en vare som kan medføre skader og problemer ved bruk. På dette grunnlaget mener jeg at 18-årsaldersgrensen ikke utgjør noen særlig stor praktisk utfordring for dagligvarebutikkene, og de bør også kunne ansette personer under 18 år.

Jeg vil legge til at det er gjort unntak fra hovedregelen om aldersgrense for mindreårige lærlinger og lærlingkandidater, slik at personer over 16 år som utdanner seg for å få fagbrev i salgsfaget, kan få selge alkoholholdig drikk under opplæring som lærling i dagligvarehandelen. Dette unntaket ivaretar hensynet til dem som er under praktisk opplæring med sikte på å utdanne seg til å få et fagbrev.

Magne Rommetveit hadde her teke over presidentplassen.

Presidenten: Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 7.

Votering, se voteringskapittel