Stortinget - Møte mandag den 7. juni 2021 *

Dato: 07.06.2021
President: Tone Wilhelmsen Trøen
Dokumenter: (Innst. 538 S (2020–2021), jf. Dokument 8:251 S (2020–2021))

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Sak nr. 32 [19:00:12]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås og Freddy André Øvstegård om en sterk og uavhengig kulturforvaltning (Innst. 538 S (2020–2021), jf. Dokument 8:251 S (2020–2021))

Talere

Presidenten: Etter ønske fra familie- og kulturkomiteen vil presidenten ordne debatten slik: 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til medlemmer av regjeringen.

Videre vil det – innenfor den fordelte taletid – bli gitt anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlem av regjeringen. De som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får også en taletid på inntil 3 minutter.

Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) [] (ordfører for saken): Takk til komiteen for samarbeidet i denne saken, hvor Sosialistisk Venstreparti, støttet av Arbeiderpartiet, fremmer forslag om en sterk og uavhengig kulturforvaltning, bl.a. ved å utrede og endre Kulturrådets og Kulturtankens roller og funksjoner, styrke Norsk kulturfond betraktelig samt utrede og endre kulturloven.

I alt fem forslag legges fram av de to partiene. Selv om resten av komiteen ikke støtter forslagene, er det en samlet komité som i innstillingen understreker viktigheten av en sterk og uavhengig kulturforvaltning hvor prinsippet om armlengdes avstand står sentralt, og hvor statens rolle er å tilrettelegge for et rikt og variert kulturliv. Komiteen er også i fellesskap opptatt av at kulturpolitikken skal legge vekt på verdier som mangfold, nyskaping og høy kunstnerisk og kulturfaglig kvalitet.

De ulike partiene vil videre i debatten gjøre greie for sitt syn i denne saken, men på vegne av Senterpartiet vil jeg si at dette var en interessant problemstilling, og at jeg tror at dette er noe vi kommer til å debattere mer. Problemstillingen har også blitt svært aktualisert fordi regjeringen i år har valgt, uten dialog med de berørte, å flytte en rekke poster og oppgaver fra departementet over til Kulturrådet. Vi i Senterpartiet mener prosessen med disse flyttingene har vært dårlig, og vi mener Kulturdepartementet i det store fint kan håndtere de oppgavene de har hatt fram til denne flyttingen. Vi liker dårlig at Kulturrådet blir mer og mer likt et direktorat, noe vi som parti ikke er interessert i at vi skal få på kulturfeltet også. Det er virkelig ikke flere direktorater og ytterligere byråkrati Norge trenger – heller færre.

Vår sterke mening om dette bidrar for øvrig til at vi ikke støtter flere av forslagene som er fremmet i dag, selv om vi kunne vært interessert i å støtte deler av innholdet i disse. Forslagsstillerne er såpass tydelige på at de, til forskjell fra oss, ser for seg et nytt direktorat.

Men la det være sagt: Vi i Senterpartiet er definitivt kritiske til Kulturtanken og ønsker en utredning, om enn ikke i den direktorat-retningen som forslaget legger opp til.

Vi velger ellers å avvente det å gjøre endringer i kulturloven, som er et av forslagene, til den skal behandles senere, i en revidering av den.

Til forslaget om å øke Kulturfondet betraktelig: Det blir riktigere for Senterpartiet å ta det i forbindelse med arbeidet med budsjett, selv om vi absolutt er for å øke Kulturfondets rammer. Vi gjør det i alle våre alternative budsjetter og kommer til å gjøre det om vi kommer i regjering til høsten, siden vi i helgen programfestet at 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kultur. Med tanke på hvordan den andelen har sunket under de borgerlige, skal det nok gå greit og la seg gjøre å gi Kulturfondet et skikkelig løft.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Norge har en sterk og unik kulturforvaltning. Norsk kulturråd har siden opprettelsen blitt bygd ut og fått utvidet sitt mandat og med det styrket det norske kulturlivet. Kulturrådets uavhengighet, prinsippet om armlengdes avstand og avgjørelser tatt på kunst- og kulturfaglig bakgrunn sikrer et sterkt, mangfoldig og uavhengig kulturliv. Men de siste årene har man sett et kulturliv under press og en situasjon der Kulturrådet har vært nødt til å kutte i tildelinger. Samtidig har det kommet til en rekke nye ordninger og etater uten at det er klart hvordan disse knytter seg til den eksisterende kulturforvaltningen. Kulturtanken er det store eksemplet, men man kan nevne satsing på kultur som næring og gaveforsterkningsordningen i tillegg.

Regjeringen har gjort omorganiseringer det siste året, særlig med Kulturrådet, uten skikkelig forankring og skikkelig debatt, verken i samarbeid med feltet eller her i Stortinget. Behovet for en opprydding når det gjelder særlig roller og Kulturrådet, har vært der lenge og har vært diskutert tidligere, men nå er tiden virkelig inne. Den pågående omorganiseringen regjeringen holder på med nå, bør stanses fram til man får gjort en skikkelig utredning og hatt en skikkelig debatt om organiseringen av kulturforvaltningen under ett og i sin helhet.

SVs mål for en slik utredning og en slik debatt har flere sider. På den ene siden – kanskje viktigst – ønsker vi et enda sterkere og mer uavhengig kulturråd, og vi vil styrke åpenhet, maktfordeling og prinsippet om armlengdes avstand. På den andre siden – som også er viktig – vil vi ha et enda rikere kulturtilbud i hele landet gjennom en sterkere kommunal og statlig kulturforvaltning, som kan gi kulturfeltet mer kraft i møtet med og i konkurranse med andre velorganiserte sektorer.

Et mulig skille i Kulturrådet, med armlengdes avstand-oppgavene ett sted og direktoratsoppgavene et annet sted, kan være løsningen på dette. Det må ses i sammenheng med resten av kulturforvaltningen, som en alternativ organisering av Den kulturelle skolesekken, hvor midlene i større grad går ut til tilbudet til barn og unge og i mindre grad til byråkrati, eller en styrket kulturlov, som også stiller krav til kommunal kulturforvaltning.

SV peker med disse forslagene ikke på fasiten, men vi peker på behovet for debatt og utredning. Jeg registrerer at debatten har gått ganske godt de siste ukene. Det er veldig gledelig, for både feltet og Stortinget må inkluderes i en skikkelig, ny og helhetlig utredning og prosess for å styrke den kulturpolitiske infrastrukturen vår, både nasjonalt og lokalt.

Jeg tar opp de forslagene SV er en del av.

Presidenten: Representanten Freddy André Øvstegård har tatt opp de forslagene han refererte til.

Statsråd Abid Raja []: Kunsten skal være fri. Det sikrer vi ved at statlige midler til kunst og kultur forvaltes etter prinsippet om armlengdes avstand. Armlengdes avstand-prinsippet skal sikre en nødvendig avstand til politiske interesser og at ikke organiserte interesser påvirker utøvelsen av det frie kunst- og kulturfaglige skjønnet.

Representantene Andersen, Fagerås og Øvstegård mener at det er behov for en rekke nye utredninger av kulturforvaltningen, for å styrke prinsippet om armlengdes avstand, styrke direktoratsfunksjonene og ivareta kunstinstitusjonenes selvstendighet.

Vi trenger ikke flere utredninger for å hegne om de grunnleggende prinsippene og verdiene i kulturforvaltningen. Jeg ser ikke behovet for en ny utredning av spørsmålet om deling av Kulturrådet med tanke på å samle direktoratsfunksjoner i et nytt direktorat, der også Kulturtanken inngår. Norsk kulturråd er blitt gjennomgått grundig to ganger tidligere, av utvalg nedsatt av to forskjellige regjeringer. Begge utredningene drøftet spørsmålet representantene fremmer om å utrede en deling av Norsk kulturråd i to funksjoner, og begge utredningene anbefalte ikke å dele Kulturrådet.

En oppsplitting vil svekke fagmiljøet, og kombinasjonen av armlengdes avstand-oppgaver og direktoratsoppgaver gir en best mulig utnyttelse av kompetanse og ressurser. Prinsippet om armlengdes avstand er ryggraden i norsk kulturforvaltning. Departementet vurderer mulighetene for å lovfeste dette prinsippet i forbindelse med den pågående revisjonen av kulturloven.

Representantene mener en ny vurdering av Kulturrådet må ses i sammenheng med Kulturtanken og Den kulturelle skolesekken – den debatten har vi hatt tidligere i dag. I arbeidet med stortingsmeldingen om kunst og kultur for, med og av barn og unge gikk departementet bredt ut og ba om innspill. På bakgrunn av det har vi konkludert med at både Norsk kulturråd og Kulturtanken er sentrale organer for utvikling av kunst og kultur for barn og unge.

Kultursektoren og kulturpolitikken kan ikke alene sørge for kunst og kultur for barn og unge. Vi er avhengige av et forpliktende samarbeid med andre sektorer, og da særlig utdanningssektoren. Regjeringen vil derfor holde fast på Kulturtanken fordi vi behøver en sentral instans som kan være brobygger og bidra til å ivareta dette samarbeidet.

Regjeringen ønsker ikke å opprette nye strukturer, men heller styrke de strukturene som allerede er på plass regionalt og lokalt, i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene.

Presidenten: Det blir replikkordskifte.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Vi så i forbindelse med behandling av statsbudsjettet for inneværende år at det ble gjort en rekke flyttinger av tiltak, både fra statsbudsjettet og over til direktoratet – la oss kalle det det – eller i hvert fall til direktoratlinjen i Kulturrådet, og det ble også gjort en rekke flyttinger fra armlengdes avstand-delen av Norsk kulturråd og over til direktoratdelen. I tillegg er departementet nå inne i en ny prosess, en ny runde med flytting og forslag til flytting fra statsbudsjett og over til direktorat, og da gjelder det særlig institusjonene. Dette har flere i feltet reagert på, og man har advart mot å gjøre den typen omorganiseringer uten en god og bred dialog. Mener statsråden at dette er en god prosess?

Statsråd Abid Raja []: Ja, det er det, for endringene ble først varslet i kulturmeldingen, og de konkrete endringene ble lagt fram for Stortinget på vanlig måte i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Denne debatten har vi hatt mange ganger her i denne salen. Organisering av oppgaver og fordeling av ansvar mellom et departement og underliggende virksomheter er opp til departementet å avgjøre. Jeg mener vi har varslet dette i kulturmeldingen og også fulgt opp på ansvarlig vis deretter.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Det hadde vært oppsiktsvekkende hvis ikke statsråden hadde oppfylt sine konstitusjonelle plikter til å forankre et minimum formelt riktig i Stortinget. Mitt spørsmål var om dette var en god prosess, en prosess som involverer de tilskuddsmottakerne som blir flyttet, omrokert, skaltet og valtet med i disse endringene som regjeringen nå har gjort i to runder, først i budsjettet for inneværende år, og så er man i gang med en ny runde. Jeg registrerer en skarp reaksjon fra de institusjonene som er inkludert, særlig i denne siste runden. Så spørsmålet mitt var ikke om alt er på stell. Spørsmålet er om prosessen har vært god. Det vil jeg gjerne at statsråden skal svare på.

Statsråd Abid Raja []: Ja, det har den vært. Som jeg sa: Dette ble varslet i kulturmeldingen. Så har man også hatt dialog, og så har vi lagt fram dette for Stortinget på ordinær måte, i forbindelse med statsbudsjettet. Det har vi gjort.

Jeg vil også si at nå har representanter fremmet f.eks. et forslag om å dele opp Kulturrådet. Jeg vet ikke om representanten har lest Klassekampen i dag, men der sier Kulturrådet selv, både rådsleder Lars Petter Hagen og Maria Utsi, som er nestleder i Norsk kulturråd, at det ikke er et klokt forslag. Kanskje har representanten i replikkvekslingen anledning til å utdype dette, eller han kan eventuelt tegne seg utover i debatten og kommentere på dette, at Kulturrådet selv – altså fondet, rådet-rådet, som er et navn det også går under – mener at det forslaget som representanten har vært med på å fremme, ikke er et egnet forslag.

Freddy André Øvstegård (SV) []: Rådet – med stor R – pleier jeg å bruke som betegnelse på den delen av Kulturrådet. Det er kanskje et godt eksempel på noe av den utydeligheten som preger et todelt organ, som på den ene siden har armlengdes avstand-oppgaver, hvor det er viktig å ivareta den kunstneriske friheten, og som på den andre siden utfører direktoratsoppgaver på vegne av regjeringen. Det illustrerer jo poenget godt.

Jeg er veldig glad for den debatten som har kommet som følge av SVs forslag, hvor enkelte er uenig i den mulige skisserte løsningen som SV peker på. Andre støtter det. Det er gledelig å høre at statsråden leser avisen Klassekampen, som er en god avis. Under framleggelsen av dette forslaget mente en rekke av aktørene i feltet, altså de som mottar støtte fra Kulturrådet, at dette var et godt forslag å utrede.

Mitt spørsmål til slutt er vel egentlig bare om statsråden er enig i at vi trenger et sterkere kulturråd med tydeligere armlengdes avstand.

Statsråd Abid Raja []: Selvfølgelig leser jeg Klassekampen. Jeg tuller ofte med å si at jeg er klassekampen. Ofte må man forklare dette, men hvis man har foretatt en klassereise og kommer fra en arbeiderklassebakgrunn, tror jeg man setter seg inn i klassekampens ryggmarg også.

Men jeg vil også løfte fram at nettopp Kulturrådet, rådet-rådet eller Rådet – med stor R – som representanten var inne på, sier følgende:

«I 2013 foreslo Kulturrådet – rådet og administrasjonen – at de ulike funksjonene burde få hvert sitt navn.»

De snakker ikke om å dele dette opp i to enheter med hver sin administrasjon, de sier at de kunne fått hvert sitt navn. Så skriver de videre at så langt har ikke dette blitt fulgt opp politisk, og derfor er de glade for at kulturministeren – altså jeg – sier at tiden nå endelig er kommet for å vurdere disse spørsmålene nærmere. Jeg kan si at det driver vi og vurderer, og det skal vi komme tilbake til.

Presidenten: Replikkordskiftet er omme.

Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 32.

Votering, se tirsdag 8. juni