Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2020

Prop. 1 LS (2019-2020), Innst. 3 S (2019-2020)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang