Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2020-2021), Innst. 14 S (2020-2021)

Status: Proposisjonen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang