Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Arbeids- og inkluderingsministeren ARI (1 - 19 av 19)
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:583 (2021-2022)

  Innlevert: 03.12.2021

  Sendt: 06.12.2021

  Til behandling

  Kan statsråden opplyse hvilken endring av lovverk eller forskrift (spesielt vergemålsloven) som har medført at NAV har endret betingelser for utbetaling av grunn- og hjelpestønad, slik at stønaden kan utbetales til en konto som disponeres av bare den ene foreldre og samtidig opplyse den faglige begrunnelse, som har medført denne endringen, og om denne endringen har vært drøftet politisk eller om den bare er truffet administrativt, og har departementet vurdert om disse endringen vil øke foreldrekonflikten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schou (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:525 (2021-2022)

  Innlevert: 29.11.2021

  Sendt: 30.11.2021

  Besvart: 04.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Mener statsråden at EUs minstelønnsdirektiv som er under utarbeidelse ikke vil bli omfattet av EØS-avtalen og dermed ikke vil måtte innføres i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:509 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 06.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Regjeringen vil videreføre Solberg-regjeringens forslag om å fjerne fribeløpet for uføre på 0,4 G. Hvordan vil dette praktiseres for de som arbeider i 2021, men som får lønn eller godtgjørelse utbetalt i 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:508 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 29.11.2021

  Besvart: 02.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hvorfor mener regjeringen og statsråden det er nødvendig å utsette forsøket, er det for å spare 32,6 millioner, er det en utsettelse av forsøket eller er det en nedprioritering av unge som nå i dag og med en gang trenger hjelp og tilrettelegging for å fullføre videregående opplæring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:494 (2021-2022)

  Innlevert: 26.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Besvart: 06.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Regjeringen har foreslått å endre avkortingsreglene i uføretrygden, slik at fribeløpet på 0,4G fjernes og det innføres halv avkorting til 1,2G. Dette berører også uføre pårørende som har inntekter fra helse- og omsorgsytelser for omsorgsoppgaver de utfører, f. eks. omsorgsstønad. Hva er provenyeffekten i 2022 dersom man legger til grunn at inntekter fra helse- og omsorgsytelser som omsorgsstønad ikke skal avkortes, gitt at et slikt forslag er praktisk mulig å gjennomføre og at regjeringens forslag for øvrig vedtas?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til finansministeren

  Dokument nr. 15:481 (2021-2022)

  Innlevert: 25.11.2021

  Sendt: 26.11.2021

  Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Besvart: 03.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Vil regjeringen bidra til å sikre videre drift av Stella og Castor kompetansesenter i Tønsberg?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:428 (2021-2022)

  Innlevert: 19.11.2021

  Sendt: 22.11.2021

  Besvart: 01.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Regjeringen har foreslått å forlenge flere særregler for omsorgspenger t.o.m. 30. juni 2022 ifb. pandemien. Barn under tolv år er ikke vaksinert og det vil fortsatt være viktig at disse holdes hjemme ved mistanke om smitte. Samtidig ble ikke ordningene med dobbel kvote for omsorgspenger og rett til overføring av dager med omsorgspenger mellom foreldre videreført. Hva er årsaken til det, og hva er provenyeffekten i 2022 av å videreføre dobbel kvote for omsorgspenger og overføring av dager mellom foreldre t.o.m. 30. juni 2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Tobias Drevland Lund (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:416 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hvor mange flere har i perioden 23. mars 2020 til dags dato fått innvilget søknad om økonomisk støtte uten å ha blitt møtt med vilkår om å selge unna bolig, bil eller verdigjenstander for å motta økonomisk støtte fra NAV, på bakgrunn av NAV sin nye veileder?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:412 (2021-2022)

  Innlevert: 18.11.2021

  Sendt: 19.11.2021

  Besvart: 26.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Regjeringen har foreslått endrede avkortingsregler for uføretrygd. Uføretrygdede på VTA skal ikke bli berørt. Samtidig vil mange personer i liknende situasjon som deltakere på statlige VTA-tiltak bli berørt og få sine inntekter avkortet, fordi de deltar i kommunale tiltak og ikke statlige. Vil statsråden sikre at også slike deltakere i kommunale tiltak blir omfattet av særreglene som gir fribeløp på 1G, slik at oppmuntringspenger ikke avkortes, og hva er provenyeffekten i 2022 av en slik endring fra 1.1.2022?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:403 (2021-2022)

  Innlevert: 17.11.2021

  Sendt: 18.11.2021

  Besvart: 25.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hvorfor mener statsråden det er en forsvarlig prioritering å kutte bevilgningen til flere fast ansatte tolker, når vi vet at denne nedprioriteringen av nye ansettelser reduserer deltakelsen i arbeids- og samfunnsliv for døve og hørselshemmede?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:351 (2021-2022)

  Innlevert: 12.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hva vil statsrådene gjøre for å sikre ofrene for Trygdeskandalen får tilgang nødvendige opplysninger for å vurdere om de har krav på erstatning for den økonomiske, sosiale og psykiske belastningen som de har lidd som følge av uretten de er rammet av?
 • Skriftlig spørsmål fra Tone Wilhelmsen Trøen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:342 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 22.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Ordningen med at pensjonert helsepersonell kan jobbe i helsetjenesten uten å tape pensjon, har vært et svært viktig bidrag til vaksinering i kommunene under Covid-19 pandemien. Ordningen utløper 1.1.2022. Vil statsråden vurdere å forlenge ordningen slik at den store ressursen av pensjonert helsepersonell fortsatt kan bidra ved vaksinering av tredje dose mot Covid-19. Og, vil statsråden vurdere å utvide ordningen til også å gjelde arbeid med å sette influensavaksine?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:335 (2021-2022)

  Innlevert: 11.11.2021

  Sendt: 12.11.2021

  Besvart: 18.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hva betyr «den ordinære budsjettbehandlingen» i denne sammenhengen, og kan statsråden forsikre oss om at det blir bevilget penger til Fair Play Bygg Norge i statsbudsjettet for 2022, i tråd med forslaget som ble fremmet av regjeringspartiene i arbeids- og sosialkomiteen i mai 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:247 (2021-2022)

  Innlevert: 03.11.2021

  Sendt: 03.11.2021

  Besvart: 10.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Vil arbeids- og inkluderingsministeren gi Stortinget ved kontroll- og konstitusjonskomiteen innsyn i den interdepartementale rapporten “Eksport av velferdsytelser” fra 2014?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:127 (2021-2022)

  Innlevert: 22.10.2021

  Sendt: 25.10.2021

  Besvart: 02.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Er denne praksisen i tråd med gjeldende lovverk, og hvis det er det vil regjeringen endre regelverket?
 • Skriftlig spørsmål fra Kathy Lie (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:102 (2021-2022)

  Innlevert: 21.10.2021

  Sendt: 22.10.2021

  Besvart: 02.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Flere organisasjoner på integrerings- og antirasismefeltet er sterkt bekymret over at Solberg-regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett foreslo å fjerne øremerkingen til organisasjoner under tilskuddsordningen til nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet. Vil statsråden sikre at organisasjonene får nødvendig forutsigbarhet, og opprettholde øremerkingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:91 (2021-2022)

  Innlevert: 20.10.2021

  Sendt: 21.10.2021

  Besvart: 01.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Vil statsråden jobbe for at det kan åpnes opp for redningsFRIdykking blant landets brannvesen for å sikre en langt bedre beredskap langs kysten og rundt landets innsjøer?
 • Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:85 (2021-2022)

  Innlevert: 20.10.2021

  Sendt: 20.10.2021

  Besvart: 27.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at alle de som har falt ut av AAP-ordningen i 2021 kommer inn i AAP-ordningen på ny?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2021-2022)

  Innlevert: 14.10.2021

  Sendt: 15.10.2021

  Besvart: 22.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Hva slags myndighet skal flyttes til førstelinja i NAV?