Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2015 vedrørende rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv., samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster, kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland mv., og fullmakt til å ta opp statslån o.a.

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 8. desember 2014

Marianne Marthinsen

Svein Flåtten

fung. leder

ordfører