Innhold

4. Egen foreløpig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart

Sammendrag

Departementet viser til vedtak 446 ved Stortingets behandling av Innst. 216 S (2019–2020):

«Stortinget ber regjeringen etablere en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip (utenfor tonnasjeskatteordningen) i nærskipsfart, med en avskrivningssats på 20 pst., og ber regjeringen komme tilbake med dette i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.»

Med ei eiga saldogruppe for skip i nærskipsfart med ein avskrivingssats på 20 pst. aukar avskrivingane for skip på denne saldogruppa frå den satsen som no gjeld på 14 pst.

Innføring av ei eiga mellombels skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart med høgare avskrivingssats kan innebere statsstøtte etter EØS-avtala. Det er naudsynt å få tiltaket godkjend frå EFTA sitt overvakingsorgan (ESA). Det er etablert ein prosess med ESA for å klar eggje dette.

Framlegget vil komplisere skattesystemet og gje potensielt særs høge administrative kostnadar i høve til nytten av framlegget for støttemottakarane. Departementets tilrår difor at framlegget ikkje vert gjennomført. Departementet gjer likevel framlegg om at det vert gjeve ein forskriftsheimel til at Finansdepartementet kan innføre ei mellombels saldogruppe for skip i nærskipsfart med avskrivingssats på 20 pst. for nyerverva skip i 2020, som er erverva frå uavhengig part frå og med eit slikt framlegget tek til å gjelde. Det vil gje departementet høve til vidare naudsynte utgreiingar.

Departementet viser til framlegg til § 14-43 nytt sjette ledd.

Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens lovforslag.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt registrerer at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak fra behandlingen av Innst. 216 S (2019–2020). Disse medlemmer påpeker at etablering av en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip i nærskipsfart ville kunne hatt positiv effekt for norske verft som sliter som en følge av lav oljepris og den økonomiske nedturen i kjølvannet av koronapandemien.

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til at dette tiltaket, sammen med andre tiltak som Senterpartiet foreslår som del av tiltakspakken, kunne lagt til rette for fornyelse av nærskipsflåten, noe som både kunne medført lavere klimagassutslipp og økt konkurransekraft for norske rederier. Disse medlemmer er enig i at etablering av en ny midlertidig saldogruppe kan medføre avgrensningsproblemer. Svaret på den utfordringen bør imidlertid ikke være å avlyse tiltaket, men heller gjennomføre forbedringer i avskrivningsreglene for eksisterende saldogruppe, der slike fartøy inngår. Disse medlemmer viser til egne merknader i Innst. 360 S (2019–2020), der Senterpartiet foreslår økt avskrivingssats for saldogruppe E (skip mv.).

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne legger til grunn at regjeringen bestreber seg på å følge opp Stortingets vedtak.