Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 17 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 10 [13:18:21]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) (Lovvedtak 17 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))