Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 10 (2017–2018), jf. Innst. 61 L (2017–2018) og Prop. 7 L (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 3 [13:18:14]

Stortingets vedtak til lov om endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Lovvedtak 10 (2017–2018), jf. Innst. 61 L (2017–2018) og Prop. 7 L (2017–2018))