Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 26 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 19 [13:18:30]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 20. desember 2016 nr. 111 om endring i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt på formue og inntekt (skatteloven) (Lovvedtak 26 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))

Presidenten: Ingen har bedt om ordet til nokon av sakene.

Etter § 76 i Grunnlova må det gå minst tre dagar mellom fyrste og andre gongs behandling av lovsaker. Det vert no ein pause i forhandlingane, og møtet vert sett igjen kl. 13.50. Då har det gått dei nødvendige tre dagane.

Møtet vart avbrote kl. 13.19.

Stortingets møte vart sett igjen for votering kl. 13.50.

President: Nils T. Bjørke