Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Innhold

Voteringer

Votering

Etter at det var ringt til votering, sa

presidenten: Då er Stortinget klar til å gå til votering.

Votering i sak nr. 1

Presidenten: Under debatten er det sett fram i alt 13 forslag. Det er

 • forslaga nr. 1–3, frå Hadia Tajik på vegner av Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 4–7, frå Per Olaf Lundteigen på vegner av Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti

 • forslaga nr. 8–10, frå Per Olaf Lundteigen på vegner av Senterpartiet

 • forslag nr. 11, frå Hadia Tajik på vegner av Arbeidarpartiet

 • forslag nr. 12, frå André N. Skjelstad på vegner av Venstre

 • forslag nr. 13, frå Steinar Reiten på vegner av Kristeleg Folkeparti

Det vert votert over forslag nr. 8, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen påse at arbeidsgivere gir sine arbeids- og tjenesteinnvandrere fullgod opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen, herunder deres rettigheter og plikter som arbeidstakere.»

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 90 mot 11 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 13.52.02)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 10, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen vurdere tildelingskriteriene for tilskuddsordningen for funksjonshemmedes organisasjoner, foreta nødvendige, tidsmessige og avbyråkratiserende oppdateringer samt klargjøre formålet med ordningen.»

Sosialistisk Venstreparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 82 mot 19 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 13.52.30)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 9, frå Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede en tidskontoordning inntil to år for alvorlige diagnoser hvor varighet på sykepenger avhenger av sykemeldingsgrad.»

Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Senterpartiet vart med 81 mot 20 røyster ikkje vedteke.

(Voteringsutskrift kl. 13.52.54)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 4–7, frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å styrke Nav sin juridiske kompetanse både sentralt og lokalt for å sikre vedtakskvaliteten i Nav.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om ikke å iverksette velferdsobligasjonsprosjektet.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fra 1. august 2018 ha klart et regelverk som gir ungdommer med behov for Varig tilrettelagt arbeid (VTA) rett på slik statlig finansiert plass.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2018 å komme tilbake med forslag som åpner for at man skal kunne ta inntil 20 studiepoeng i løpet av dagpengeperioden.»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 81 mot 20 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 13.53.22)

Presidenten: Det vert votert over forslaga nr. 1–3, frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at arbeids- og tjenesteinnvandrere gis bedre opplæring både i språk, sikkerhetskultur og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen, herunder deres rettigheter og plikter som arbeidstakere.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utvikle og innføre nytt statlig prosjekt med tiltak for heltid og mot ufrivillig deltid, herunder søkbare midler for konkrete tiltak med dette som mål.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere arbeidslivskriminalitetssentre som dekker hele landet og sikre felles opplæring og planer for disse.»

Raudt har varsla støtte til forslaga.

Votering:

Forslaga frå Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti vart med 63 mot 38 røyster ikkje vedtekne.

(Voteringsutskrift kl. 13.53.48)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 12, frå Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte, med en ytterligere vurdering av Stortingets anmodningsvedtak 11. mai 2017. Stortinget fastslår at regjeringen i sitt forslag etablerer en overgangsordning for fosterforeldre som mottar dagpenger eller AAP. Stortinget merker seg videre at det ikke er gjennomførbart å utvide ordningen ytterligere innen 1. januar 2018, også fordi det ikke er utredet hvordan ytterligere regelverksendringer knyttet til inntektsbegrepet og dets betydning for avkortning kan utformes.»

Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Venstre vart vedteke med 53 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.54.13)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 11, frå Arbeidarpartiet.

«Stortinget ber regjeringen sørge for at informasjon om konkurskarantene blir offentlig tilgjengelig, og vurdere om det er annen informasjon om lovbrudd som er relevant for næringsvirksomheten som bør gjøres offentlig tilgjengelig.»

Presidenten har grunn til å tru at alle partia vil støtta forslaget.

Votering:

Forslaget frå Arbeidarpartiet vart samrøystes vedteke.

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
A.
Rammeområde 7
(Arbeid og sosial)
I

På statsbudsjettet for 2018 bevilges under:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Kroner

Utgifter

600

Arbeids- og sosialdepartementet

1

Driftsutgifter

219 567 000

601

Utredningsvirksomhet, forskning m.m.

21

Spesielle driftsutgifter

53 035 000

50

Norges forskningsråd

162 841 000

70

Tilskudd

34 530 000

72

Tilskudd til Senter for seniorpolitikk m.m.

16 280 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45

70 417 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 21

561 102 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter

11 494 243 000

21

Spesielle driftsutgifter

32 546 000

22

Forsknings- og utredningsaktiviteter

52 923 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

273 135 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter

71 771 000

611

Pensjoner av statskassen

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

18 400 000

612

Tilskudd til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 566 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

174 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygden

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

4 000 000

70

For andre medlemmer av Statens pensjonskasse, overslagsbevilgning

22 000 000

614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter

26 000 000

70

Tap/avskrivninger

2 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

85 000 000

616

Gruppelivsforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

200 000 000

621

Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering

21

Spesielle driftsutgifter

79 090 000

63

Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres

151 410 000

70

Frivillig arbeid, kan overføres

95 700 000

74

Tilskudd til pensjonistenes organisasjoner mv.

13 350 000

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres

7 477 135 000

77

Varig tilrettelagt arbeid, kan overføres

1 395 460 000

78

Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser

66 200 000

79

Funksjonsassistanse i arbeidslivet

60 175 000

635

Ventelønn

1

Driftsutgifter, overslagsbevilgning

19 000 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter

619 769 000

21

Spesielle driftsutgifter, regionale verneombud

11 577 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

4 840 000

642

Petroleumstilsynet

1

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21

266 629 000

21

Spesielle driftsutgifter

28 744 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

1 600 000

643

Statens arbeidsmiljøinstitutt

50

Statstilskudd

121 821 000

646

Pionerdykkere i Nordsjøen

72

Tilskudd, kan overføres

3 540 000

648

Arbeidsretten, Riksmekleren m.m.

1

Driftsutgifter

19 350 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 1

1 527 000

70

Tilskudd til faglig utvikling

2 000 000

649

Treparts bransjeprogrammer

21

Spesielle driftsutgifter - Treparts bransjeprogrammer

2 847 000

660

Krigspensjon

70

Tilskudd, militære, overslagsbevilgning

70 000 000

71

Tilskudd, sivile, overslagsbevilgning

184 000 000

664

Pensjonstrygden for sjømenn

70

Tilskudd

47 000 000

666

Avtalefestet pensjon (AFP)

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

2 200 000 000

667

Supplerende stønad til personer over 67 år

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

330 000 000

872

Nedsatt funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71

14 709 000

70

Funksjonshemmedes organisasjoner

213 176 000

71

Universell utforming og økt tilgjengelighet, kan overføres, kan nyttes under post 21

28 277 000

72

Funksjonshemmedes levekår og livskvalitet

11 853 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning

-664 825 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

484 922 000

3 Avskrivninger

135 451 000

4 Renter av statens kapital

1 249 000

5 Til investeringsformål

25 000 000

-18 203 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

40 741 000

2540

Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn

70

Tilskudd, overslagsbevilgning

85 000 000

2541

Dagpenger

70

Dagpenger, overslagsbevilgning

13 348 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning

795 000 000

2620

Stønad til enslig mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsbevilgning

2 170 000 000

72

Stønad til barnetilsyn til enslig mor eller far i arbeid, overslagsbevilgning

169 000 000

73

Tilleggsstønader og stønad til skolepenger, overslagsbevilgning

91 275 000

76

Bidragsforskott

745 000 000

2650

Sykepenger

70

Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning

37 490 000 000

71

Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning

1 490 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspenger mv., overslagsbevilgning

1 271 000 000

73

Tilskudd til tilretteleggingstiltak mv., kan overføres

305 400 000

75

Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning

2 070 000 000

2651

Arbeidsavklaringspenger

70

Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning

34 812 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsbevilgning

267 260 000

72

Legeerklæringer

415 000 000

2655

Uførhet

70

Uføretrygd, overslagsbevilgning

86 330 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsbevilgning

83 000 000

76

Yrkesskadetrygd gml. lovgivning, overslagsbevilgning

43 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.

70

Grunnstønad, overslagsbevilgning

1 900 870 000

71

Hjelpestønad, overslagsbevilgning

1 549 375 000

72

Stønad til servicehund

5 000 000

73

Hjelpemidler mv. under arbeid og utdanning

128 000 000

74

Tilskudd til biler

809 875 000

75

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler

3 211 180 000

76

Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler som tjenester

309 600 000

77

Ortopediske hjelpemidler

1 533 025 000

78

Høreapparater

711 975 000

79

Aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

49 030 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

73 430 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

142 030 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsbevilgning

1 520 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsbevilgning

6 080 000 000

2680

Etterlatte

70

Grunnpensjon, overslagsbevilgning

1 110 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsbevilgning

820 000 000

72

Særtillegg, overslagsbevilgning

81 000 000

74

Utdanningsstønad

300 000

75

Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning

4 900 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsbevilgning

190 110 000

Totale utgifter

449 157 282 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag

14 830 000

4

Tolketjenester

2 580 000

5

Oppdragsinntekter mv.

26 390 000

6

Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag

27 720 000

3614

Boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån

22 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter

122 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter

118 000 000

3634

Arbeidsmarkedstiltak

85

Innfordring av feilutbetalinger, arbeidsmarkedstiltak

200 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statlig virksomhet mv.

13 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn

400 000

3640

Arbeidstilsynet

4

Kjemikaliekontroll, gebyrer

6 809 000

5

Tvangsmulkt

2 465 000

7

Byggesaksbehandling, gebyrer

22 085 000

8

Refusjon utgifter regionale verneombud

12 720 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet

7 315 000

3

Gebyr tilsyn

69 165 000

5470

Statens pensjonskasse

30

Avsetning til investeringsformål

25 000 000

5607

Renter av boliglånsordningen i Statens pensjonskasse

80

Renter

825 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade

1 076 827 000

73

Refusjon fra bidragspliktige

225 000 000

80

Renter

1 700 000

86

Innkreving feilutbetalinger

718 000 000

87

Diverse inntekter

34 600 000

88

Hjelpemiddelsentraler m.m.

61 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende

200 000 000

5705

Refusjon av dagpenger

70

Refusjon av dagpenger, statsgaranti ved konkurs

23 000 000

71

Refusjon av dagpenger for grensearbeidere mv. bosatt i Norge

800 000

Totale inntekter

3 658 606 000

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

II
Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

overskride bevilgningen under

mot tilsvarende merinntekter under

kap. 600 post 1

kap. 3600 post 2

kap. 601 post 21

kap. 3601 post 2

kap. 605 post 1

kap. 3605 postene 1, 4, 5

kap. 605 post 21

kap. 3605 post 2

kap. 621 post 21

kap. 3621 post 2

kap. 640 post 1

kap. 3640 postene 6 og 7

kap. 640 post 21

kap. 3640 post 8

kap. 642 post 1

kap. 3642 postene 6 og 7

kap. 642 post 21

kap. 3642 post 2

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste budsjettår.

III
Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan:

 • 1. omdisponere inntil 200 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 2. omdisponere inntil 11 mill. kroner fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid i forbindelse med forsøket med VTA i kommunal regi.

 • 3. omdisponere inntil 10 prosent av bevilgningen under kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 77 Varig tilrettelagt arbeid til kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere.

 • 4. omdisponere fra kap. 634 Arbeidsmarkedstiltak, post 76 Tiltak for arbeidssøkere til kap. 634, post 79 Funksjonsassistanse i arbeidslivet inntil 10 pst. av bevilgningen under kap. 634, post 79.

 • 5. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 21 Spesielle driftsutgifter og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 1 Driftsutgifter.

 • 6. omdisponere mellom bevilgningene under kap. 604 Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold og kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IV
Fullmakt til overskridelse

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan overskride bevilgningen under kap. 2470 Statens pensjonskasse, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med inntil 50 mill. kroner mot dekning i reguleringsfondet.

V
Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

634

Arbeidsmarkedstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkere

2 939,7 mill. kroner

77

Varig tilrettelagt arbeid

806,94 mill. kroner

VI
Fullmakt til å pådra staten forpliktelser utover budsjett-året for gjennomføring av forsøk med velferdsobligasjoner

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan gi tilsagn som pådrar staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre forsøk med velferdsobligasjoner innenfor en ramme på inntil 10 mill. kroner på kap. 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering, post 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte.

VII
Fullmakt til å ettergi rente- og avdragsfrie lån

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan ettergi rente- og avdragsfrie lån til arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne der dette blir vurdert som nødvendig for å sikre den videre driften.

VIII
Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Arbeids- og sosialdepartementet i 2018 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 605 Arbeids- og velferdsetaten, postene 1, 21 og 45, refusjoner av kommunenes andel av utgifter til opprettelse og drift av NAV-kontorer.

IX
Folketrygdens avkortingsregler ved sluttvederlag

Stortinget samtykker i at det ikke gjøres endringer i folketrygdens avkortingsregler knyttet til mottatt sluttvederlag.

X

Stortinget samtykker i at med virkning fra 1. januar 2018 skal følgende ytelser i folketrygden gis etter disse satsene1:

kroner

1a.

Grunnstønad for ekstrautgifter ved uførhet etter lovens § 6-3 (laveste sats)

8 136

1b.

Ved ekstrautgifter utover laveste sats kan grunnstønaden forhøyes til

12 420

1c.

eller til

16 284

1d.

eller til

23 988

1e.

eller til

32 508

1f.

eller til

40 596

2a-1.

Hjelpestønad til uføre som må ha hjelp i huset2 3

13 560

2a-2.

Hjelpestønad etter lovens § 6-4 til uføre som må ha tilsyn og pleie4

14 580

2b.

Forhøyet hjelpestønad etter lovens § 6-5 til uføre under 18 år som må ha særskilt tilsyn og pleie4

29 160

2c.

eller til

58 320

2d.

eller til

87 480

3.

Behovsprøvet gravferdsstønad opptil

23 337

4.

Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a)5

for første barn

46 656

for to barn

60 888

for tre og flere barn

68 988

1 Satsene under 1, 2 og 4 er årsbeløp for ytelsene.

2 Stønad til hjelp i huset gjelder tilfeller før 1. januar 1992. Ordningen foreslås avviklet fra 1. juli 2018.

3 Fra 1. januar 1997 skilles det mellom stønad til hjelp i huset og stønad til særskilt tilsyn og pleie.

4 Gjelder også ved uførhet som skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-18.

5 Stønad til barnetilsyn etter lovens §§ 15-10 og 17-9 første ledd bokstav a) gjelder fra 1.1.2016 stønad til barnetilsyn for enslige forsørgere og etterlatte som er i arbeid. Stønaden dekker 64 pst. av dokumenterte utgifter til barnetilsyn. Beløpene i tabellen er maksimale refusjonssatser. Stønaden er inntektsprøvet.

Presidenten: Det vert votert over I, III punkta 2 og 3 og IX.

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 51 mot 47 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.55.06)

Presidenten: Det vert votert over VI.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 80 mot 19 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.55.35)

Presidenten: Det vert votert over X.

Senterpartiet har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 89 mot 11 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.55.58)

Presidenten: Det vert votert over II, III resten av punkta og over IV, V, VII og VIII.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Vidare var tilrådd:

B.
I

Stortinget ber regjeringen sikre et bedre samarbeid mellom utdanningssektoren og arbeidslivets parter, blant annet gjennom å bidra til at kunnskap om arbeidslivet får økt plass i relevante utdanninger og opplæringsløp.

II

Stortinget ber regjeringen åpne for at personer med nedsatt arbeidsevne skal kunne ta fagbrev samtidig som de deltar på Arbeidsforberedende trening (AFT).

III

Stortinget ber regjeringen fase ut konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak for personer med nedsatt arbeidsevne som ble gjennomført fra 2014.

IV

Stortinget ber regjeringen i styringsdialogen med Arbeids- og velferdsdirektoratet påse at det blir prioritert en økning i tiltaksplasser til AFT-tiltaket.

V

Stortinget ber regjeringen så snart som mulig komme tilbake til Stortinget med resultatet av evalueringen av konkurranseutsettingen av arbeidsmarkedstiltak i skjermet sektor med tanke på brukermedvirkning og oppnådde resultater og foreslå eventuelle endringer i anbudspraksis for bedre måloppnåelse.

VI

Stortinget ber regjeringen stanse forsøket med Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i kommunal regi.

VII

Stortinget ber regjeringen gå gjennom oppfølgingen av deltakerne på ordningen Varig tilrettelagt arbeid ordinær bedrift.

VIII

Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en gjennomgang av utilsiktede virkninger av uførereformen basert på ligningstall for 2015 og 2016 med en langsiktig løsning slik at alle får en nettoinntekt fremover om lag på nivå med nettoinntekten frem til 1. januar 2015.

IX

Stortinget ber regjeringen på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag til hvordan en aktivitetsreform for unge uføre på gradert uføretrygd kan utformes, med sikte på at flest mulig kan utnytte sin arbeidsevne.

X

Stortinget ber regjeringen sørge for at Stortingets enstemmige vedtak av 11. mai 2017, om at ingen skal tape trygderettigheter ved å ta på seg oppgaven som fosterforeldre, oppfylles.

XI

Stortinget ber regjeringen skrinlegge planene om å overføre ansvaret for hjelpemidler fra stat til kommune.

XII

Stortinget ber regjeringen utrede adgang til i større grad å åpne opp for å ta utdanning, herunder utdanning som gir studiepoeng, mens man mottar dagpenger.

XIII

Stortinget ber regjeringen endre reglene slik at arbeidsledige under 30 år med påbegynt videregående opplæring skal få muligheten til å fullføre mens de mottar dagpenger.

XIV

Stortinget ber regjeringen styrke samordningen av den offentlige tilsyns-, etterforsknings- og påtalevirksomhet for å kunne utøve en mer slagkraftig bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

XV

Stortinget ber regjeringen gi fullmakt til at Statens vegvesen og Arbeidstilsynet sammen eller hver for seg ved kontroll på veien kan kreve dokumentasjon fra lastebil- og bussjåfører som viser at deres arbeidsavtale er i tråd med allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår.

XVI

Stortinget ber regjeringen legge frem en handlingsplan for et tilgjengelig Norge i 2025, og et universelt utformet samfunn innen 2035, inkludert en konkret plan for finansiering.

Presidenten: Det vert votert over I, III og IV, VI–X og XIII–XVI.

Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart med 53 mot 46 røyster ikkje vedteken.

(Voteringsutskrift kl. 13.56.54)

Presidenten: Det vert votert over forslag nr. 13, frå Kristeleg Folkeparti. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte med en gjennomgang av utilsiktede virkninger av uførereformen basert på ligningstall for 2015 og 2016 ut fra målsettingen om at uføre skulle få en nettoinntekt fremover om lag på nivå med nettoinntekten frem til 1. januar 2015.»

Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Raudt har varsla subsidiær støtte til forslaget.

Votering:

Forslaget frå Kristeleg Folkeparti vart vedteke med 53 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.57.22)

Presidenten: Det vert votert over V og XII.

Høgre, Framstegspartiet og Venstre har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.57.50)

Presidenten: Det vert votert over II.

Høgre, Framstegspartiet og Kristeleg Folkeparti har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 53 mot 48 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.58.20)

Presidenten: Det vert votert over XI.

Høgre og Framstegspartiet har varsla at dei vil røysta imot.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart vedteken med 58 mot 43 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 13.58.43)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten har Erlend Wiborg sett fram eit forslag på vegner av Høgre og Framstegspartiet. Forslaget lyder:

«I statsbudsjettet for 2017 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

650 000 000

frå kr 14 450 000 000 til kr 13 800 000 000»

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

190 000 000

frå kr 34 290 000 000 til kr 34 100 000 000

»

Det vert votert alternativt mellom dette forslaget og tilrådinga frå komiteen I kap. 2541 post 70 og kap. 2651 post 70.

Venstre og Kristeleg Folkeparti har varsla støtte til forslaget.

Komiteen hadde tilrådd Stortinget å gjera følgjande

vedtak:
I

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgjande endringar:

Kap.

Post

Formål

Kroner

Utgifter

601

Utreiingsverksemd, forsking m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

1 400 000

frå kr 57 025 000 til kr 55 625 000

70

Tilskott, blir redusert med

9 200 000

frå kr 31 490 000 til kr 22 290 000

604

Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltninga

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, kan nyttast under post 45, blir auka med

19 000 000

frå kr 49 000 000 til kr 68 000 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under post 21, blir redusert med

19 000 000

frå kr 391 000 000 til kr 372 000 000

605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Driftsutgifter, blir auka med

60 670 000

frå kr 11 623 180 000 til kr 11 683 850 000

606

Trygderetten

1

Driftsutgifter, blir auka med

2 400 000

frå kr 70 294 000 til kr 72 694 000

612

Tilskott til Statens pensjonskasse

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

61 000 000

frå kr 5 539 000 000 til kr 5 478 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

33 000 000

frå kr 136 000 000 til kr 169 000 000

613

Arbeidsgiveravgift til folketrygda

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

6 000 000

frå kr 21 000 000 til kr 15 000 000

70

For andre medlemer av Statens pensjonskasse, overslagsløyving, blir auka med

4 000 000

frå kr 13 000 000 til kr 17 000 000

614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

90

Utlån, overslagsløyving, blir auka med

400 000 000

frå kr 3 400 000 000 til kr 3 800 000 000

615

Yrkesskadeforsikring

1

Driftsutgifter, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 85 000 000 til kr 80 000 000

621

Tilskott til sosiale tenester og sosial inkludering

63

Sosiale tenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overførast, blir auka med

2 300 000

frå kr 160 760 000 til kr 163 060 000

634

Arbeidsmarknadsstiltak

76

Tiltak for arbeidssøkarar, kan overførast, blir redusert med

100 000 000

frå kr 7 579 585 000 til kr 7 479 585 000

640

Arbeidstilsynet

1

Driftsutgifter, blir auka med

500 000

frå kr 618 594 000 til kr 619 094 000

642

Petroleumstilsynet

21

Spesielle driftsutgifter, blir auka med

375 000

frå kr 28 207 000 til kr 28 582 000

660

Krigspensjon

70

Tilskott, militære, overslagsløyving, blir redusert med

2 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 82 000 000

71

Tilskott, sivile, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 210 000 000 til kr 205 000 000

664

Pensjonstrygda for sjømenn

70

Tilskott, blir redusert med

3 000 000

frå kr 55 000 000 til kr 52 000 000

666

Avtalefesta pensjon (AFP)

70

Tilskott, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 910 000 000 til kr 1 920 000 000

667

Supplerande stønad til personar over 67 år

70

Tilskott, overslagsløyving, blir redusert med

10 000 000

frå kr 330 000 000 til kr 320 000 000

872

Nedsett funksjonsevne

21

Spesielle driftsutgifter, kan nyttast under post 71, blir redusert med

1 000 000

fra kr 14 423 000 til kr 13 423 000

2470

Statens pensjonskasse

24

Driftsresultat:

1 Driftsinntekter, overslagsløyving

-649 569 000

2 Driftsutgifter, overslagsløyving

415 105 000

3 Avskrivingar

121 354 000

4 Renter av statens kapital

2 884 000

5 Til investeringsføremål

38 070 000

6 Til reguleringsfond

50 020 000

-22 136 000

2541

Dagpengar

70

Dagpengar, overslagsløyving, blir redusert med

645 000 000

frå kr 14 450 000 000 til kr 13 805 000 000

2542

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.

70

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsløyving, blir redusert med

15 000 000

frå kr 815 000 000 til kr 800 000 000

2620

Stønad til einsleg mor eller far

70

Overgangsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

50 000 000

frå kr 2 110 000 000 til kr 2 060 000 000

72

Stønad til barnetilsyn, overslagsløyving, blir redusert med

5 000 000

frå kr 235 000 000 til kr 230 000 000

73

Utdanningsstønad, blir redusert med

3 000 000

frå kr 25 000 000 til kr 22 000 000

2650

Sjukepengar

70

Sjukepengar for arbeidstakarar mv., overslagsløyving, blir redusert med

180 000 000

frå kr 35 970 000 000 til kr 35 790 000 000

71

Sjukepengar for sjølvstendige, overslagsløyving, blir redusert med

36 000 000

frå kr 1 406 000 000 til kr 1 370 000 000

72

Pleie-, opplærings- og omsorgspengar mv., overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 720 000 000 til kr 700 000 000

75

Feriepengar av sjukepengar, overslagsløyving, blir redusert med

35 000 000

frå kr 2 010 000 000 til kr 1 975 000 000

2651

Arbeidsavklaringspengar

70

Arbeidsavklaringspengar, overslagsløyving, blir redusert med

179 000 000

frå kr 34 290 000 000 til kr 34 111 000 000

71

Tilleggsstønad, overslagsløyving, blir redusert med

20 000 000

frå kr 285 000 000 til kr 265 000 000

2655

Uføre

70

Uføretrygd, overslagsløyving, blir auka med

170 000 000

frå kr 82 600 000 000 til kr 82 770 000 000

75

Menerstatning ved yrkesskade, overslagsløyving, blir auka med

6 000 000

frå kr 75 000 000 til kr 81 000 000

2661

Grunn- og hjelpestønad, hjelpemiddel mv.

70

Grunnstønad, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 1 870 000 000 til kr 1 880 000 000

73

Hjelpemiddel mv. under arbeid og utdanning, blir redusert med

7 000 000

frå kr 132 000 000 til kr 125 000 000

74

Tilskott til bilar, blir auka med

15 000 000

frå kr 765 000 000 til kr 780 000 000

75

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel, blir auka med

90 000 000

frå kr 3 010 000 000 til kr 3 100 000 000

76

Betring av funksjonsevna, hjelpemiddel som tenester, blir auka med

25 000 000

frå kr 255 000 000 til kr 280 000 000

77

Ortopediske hjelpemiddel, blir auka med

40 000 000

frå kr 1 410 000 000 til kr 1 450 000 000

78

Høyreapparat, blir auka med

35 000 000

frå kr 645 000 000 til kr 680 000 000

2670

Alderdom

70

Grunnpensjon, overslagsløyving, blir redusert med

350 000 000

frå kr 70 680 000 000 til kr 70 330 000 000

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

560 000 000

frå kr 134 930 000 000 til kr 134 370 000 000

72

Inntektspensjon, overslagsløyving, blir redusert med

51 000 000

frå kr 636 000 000 til kr 585 000 000

73

Særtillegg, pensjonstillegg mv., overslagsløyving, blir auka med

55 000 000

frå kr 5 865 000 000 til kr 5 920 000 000

2680

Etterlatne

71

Tilleggspensjon, overslagsløyving, blir auka med

10 000 000

frå kr 850 000 000 til kr 860 000 000

72

Særtillegg, overslagsløyving, blir auka med

2 000 000

frå kr 84 000 000 til kr 86 000 000

2686

Stønad ved gravferd

70

Stønad ved gravferd, overslagsløyving, blir redusert med

9 000 000

frå kr 191 000 000 til kr 182 000 000

Inntekter

3605

Arbeids- og velferdsetaten

1

Administrasjonsvederlag, blir redusert med

9 170 000

frå kr 24 170 000 til kr 15 000 000

4

Tolketenester, blir auka med

1 290 000

frå kr 2 510 000 til kr 3 800 000

5

Oppdragsinntekter mv., blir redusert med

31 450 000

frå kr 57 150 000 til kr 25 700 000

3614

Bustadlåneordninga i Statens pensjonskasse

1

Gebyrinntekter, lån, blir auka med

1 000 000

frå kr 24 000 000 til kr 25 000 000

90

Tilbakebetaling av lån, blir redusert med

1 700 000 000

frå kr 15 100 000 000 til kr 13 400 000 000

3615

Yrkesskadeforsikring

1

Premieinntekter, blir redusert med

2 000 000

frå kr 130 000 000 til kr 128 000 000

3616

Gruppelivsforsikring

1

Premieinntekter, blir auka med

7 000 000

frå 101 000 000 til kr 108 000 000

3634

Arbeidsmarknadstiltak

85

Innfordring av feilutbetaling, arbeidsmarknadstiltak, blir auka med

1 027 000

frå kr 200 000 til kr 1 227 000

3635

Ventelønn mv.

1

Refusjon statleg verksemd mv., blir redusert med

3 000 000

frå kr 22 000 000 til kr 19 000 000

85

Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, blir auka med

200 000

frå kr 400 000 til kr 600 000

3640

Arbeidstilsynet

5

Tvangsmulkt, blir auka med

4 600 000

frå kr 2 400 000 til kr 7 000 000

6 (NY)

Refusjonar, blir løyva med

2 000 000

7

Byggesakshandsaming, gebyr, blir redusert med

1 500 000

frå kr 21 500 000 til kr 20 000 000

9 (NY)

Gebyr for brot på arbeidsmiljøregelverket, blir løyva med

6 000 000

3642

Petroleumstilsynet

2

Oppdrags- og samarbeidsverksemd, blir auka med

775 000

frå kr 7 130 000 til kr 7 905 000

5607

Renter av bustadslåneordninga i Statens pensjonskasse

80

Renter, blir auka med

126 000 000

frå kr 1 042 000 000 til kr 1 168 000 000

5701

Diverse inntekter

71

Refusjon ved yrkesskade, blir auka med

83 560 000

frå kr 1 021 240 000 til kr 1 104 800 000

73

Refusjon frå bidragspliktige, blir auka med

20 000 000

frå kr 225 000 000 til kr 245 000 000

80

Renter, blir auka med

1 000 000

frå kr 1 700 000 til kr 2 700 000

86

Innkrevjing feilutbetalingar, blir auka med

402 500 000

frå kr 718 000 000 til kr 1 120 500 000

87

Diverse inntekter, blir auka med

10 000 000

frå kr 35 800 000 til kr 45 800 000

88

Hjelpemiddelsentralar m.m., blir auka med

4 000 000

frå kr 63 000 000 til kr 67 000 000

5704

Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs

70

Dividende, blir auka med

50 000 000

frå kr 180 000 000 til kr 230 000 000

II

Stortinget ber regjeringen gi overgangsordningen som skal sikre at personer med dagpenger og arbeidsavklaringspenger ikke skal tape på å være fosterforeldre, tilbakevirkende kraft med virkning fra 11. mai 2017, tidspunktet da Stortinget fattet sitt vedtak.

Votering:

Ved alternativ votering mellom tilrådinga frå komiteen og forslaget frå Høgre og Framstegspartiet vart forslaget vedteke med 55 mot 46 røyster.

(Voteringsutskrift kl. 14.00.24)

Presidenten: Det vert votert over resten av I og II.

Votering:

Tilrådinga frå komiteen vart samrøystes vedteken.

Votering i sakene nr. 3–19

Presidenten: Sakene nr. 3–19 er andre gongs behandling av lovsaker og gjeld lovvedtaka 10 til og med 26.

Det ligg ikkje føre nokon forslag til merknader. Stortingets lovvedtak er dermed vedtekne ved andre gongs behandling og vert å senda Kongen i samsvar med Grunnlova.