Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Innhold

Formalia

President: Olemic Thommessen

Presidenten: Representantene Ingunn Foss, Liv Signe Navarsete, Torgeir Knag Fylkesnes og Erlend Wiborg, som har vært permittert, har igjen tatt sete.

Fra Venstres stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Trine Skei Grande i tiden fra og med 18. desember til og med 20. desember.

Denne søknaden foreslås behandlet straks og innvilget. – Det anses vedtatt.

Første vararepresentant for Oslo, Guri Melby, har for tiden foreldrepermisjon og er av den grunn forhindret fra å møte i Stortinget under representanten Trine Skei Grandes permisjon.

Andre vararepresentant, Grunde Almeland, innkalles for å møte i permisjonstiden. – Det anses vedtatt.

Representanten Per Olaf Lundteigen vil fremsette et representantforslag.

Per Olaf Lundteigen (Sp) []: Jeg vil framsette et representantforslag fra Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe, Siv Mossleth, Willfred Nordlund og meg selv om endring av arbeidsmiljøloven § 14-12, redusert adgang til bruk av innleid arbeidskraft fra bemanningsforetak.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Valg av settepresident

Presidenten: Presidenten vil foreslå at det velges en settepresident for Stortingets møte i dag – og anser det som vedtatt.

Presidenten vil foreslå Ingjerd Schou.

– Andre forslag foreligger ikke, og Ingjerd Schou anses enstemmig valgt som settepresident for dagens møte.