Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 20 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 13 [13:18:24]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) (Lovvedtak 20 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))