Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Innst. 85 S (2017–2018), jf. Prop. 15 S (2017–2018) og Prop. 19 S (2017–2018), kap. 872)

Innhold

Sak nr. 2 [13:17:29]

Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet (Innst. 85 S (2017–2018), jf. Prop. 15 S (2017–2018) og Prop. 19 S (2017–2018), kap. 872)

Talere

Erlend Wiborg (FrP) [] (komiteens leder): Mye av essensen i saken hadde vi oppe til debatt i forbindelse med foregående sak, så jeg vil bare ta opp det forslaget som mindretallet har i saken.

Presidenten: Representanten Erlend Wiborg har teke opp det forslaget han refererte til.

Fleire har ikkje bedt om ordet til sak nr. 2.

Sakene nr. 3–19 er andre gongs behandling av lovsaker. Presidenten vil føreslå at sakene vert behandla under eitt. – Det er vedteke.