Stortinget - Møte fredag den 15. desember 2017

Dato: 15.12.2017

Dokumenter: (Lovvedtak 16 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))

Innhold

Sak nr. 9 [13:18:20]

Stortingets vedtak til lov om endringer i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) (Lovvedtak 16 (2017–2018), jf. Innst. 4 L (2017–2018) og Prop. 1 LS (2017–2018))