Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 15 (2006-2007), jf, St.prp. nr. 1 (2006-2007) og Tillegg nr. 4 (2006-2007) punkt 3.2

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 04.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2007 for de budsjettkapitler som hører inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde innenfor budsjettrammene 7 og 15. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag slik det ble fremlagt i St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr 1 Tillegge nr. 4 (2006-2007) punkt 3.2. Rammeområde 7, Dagpenger mv., ble vedtatt med netto utgiftsramme på 7 214 600 000 kroner. Rammeområde 15, Arbeid og sosial, ble vedtatt med netto utgiftsramme på 225 400 010 000 kroner. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med subsidiær støtte fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2006