Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2006-2007) pkt. 3.3

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2006 Budsjett-innst. S. nr. 11 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2007 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 16). De samlede utgiftene utgjør om lag 107 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 75 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet etter forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet og med subsidiær støtte fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2006

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2006