Bevilgninger på statsbudsjettet 2007

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2006-2007), jf. St.prp. nr. 1 (2006-2007)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2006 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2006-2007)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2007 for de budsjettkapitler som hører inn under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, samt enkelte budsjettkapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet.. Netto utgifter under rammeområde 1 Statsforvaltning utgjør om lag 11, 8 mrd. kroner. Netto utgifter under rammeområde 6 Innvandring, regional utvikling og bolig utgjør om lag 9,75 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av forslag fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, med subsidiær støtte fra Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2006

   Behandlet i Stortinget: 14.12.2006