Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til energi- og miljøkomiteen)

Merknad

Merknad: Høringen omfatter også Dokument 8:126 S (2014-2015) Representantforslag om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 11.12.2015 Innst. 9 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Statsbudsjettet 2016 for Olje- og energidepartementet, ramme 12, og for Klima- og miljødepartementet, ramme 13, er vedtatt. Sum inntekter rammeområde 12 ble fastsatt til kr 123 140 681 000, og netto utgiftsramme for rammeområde 12 ble fastsatt til kr 87 339 207 000. Netto utgiftsramme for rammeområde 13 ble fastsatt til kr 7 294 956 000, jf. også innst. 2 S (2015–2016) med Tillegg 1–2. Stortinget vedtok videre å be regjeringen om å legge frem sak om varig flomvern i Opovassdraget i løpet av 2016, hvor alle aktuelle tiltak, inkludert konsesjonsbehandling av nedre del av vassdraget, vurderes. I tillegg vedtok Stortinget å be regjeringen om å legge fram en sak for Stortinget som belyser status for bestanden av anadrome laksefisker, og hvordan forvaltningen og formidling av kunnskap kan styrkes for å sikre en bærekraftig utvikling. Til slutt vedtok Stortinget å be regjeringen legge fram en stortingsmelding om avfallspolitikk og den sirkulære økonomien.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.12.2015

   Behandlet i Stortinget: 18.12.2015