Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Helse- og omsorgsministeren HHD (1 - 20 av 163)
 • Skriftlig spørsmål fra Guri Melby (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1405 (2023-2024)

  Innlevert: 01.03.2024

  Sendt: 01.03.2024

  Til behandling

  Vil statsråden ta initiativ til at man ser på mulighetsrommet for et bedre samarbeid mellom optikere og skole, helsestasjoner, fastlege og annet helsepersonell for at man skal få en mer systematisk screening av syn hos skolebarn etter fire års kontrollen, sikre bedre samhandling og redusere press på spesialistkompetansen i helsetjenesten?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1385 (2023-2024)

  Innlevert: 29.02.2024

  Sendt: 29.02.2024

  Rette vedkommende: Kunnskapsministeren

  Til behandling

  Hva gjør statsråden for å sikre at simulering kan tas i bruk i større grad, og vil statsråden forsøke å påvirke EU slik at simulering kan være anerkjent som praksis?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1379 (2023-2024)

  Innlevert: 28.02.2024

  Sendt: 29.02.2024

  Til behandling

  Hvordan mener statsråden at organisasjonene skal drive den forventede aktiviteten uten innvilget bevilgning, og vil statsråden ta grep for å sikre en mer forutsigbar virkelighet for ideelle og frivillige organisasjoner?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1374 (2023-2024)

  Innlevert: 28.02.2024

  Sendt: 28.02.2024

  Til behandling

  Mener statsråden at det er greit at hjertelegene på Ullevål sykehus nektes innsyn i ventelister for operasjoner, og er statsråden kjent med at dette er en praksis på flere sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Bergstø (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1372 (2023-2024)

  Innlevert: 27.02.2024

  Sendt: 28.02.2024

  Til behandling

  I desember besluttet Finnmarkssykehuset gjennom et hastevedtak, uten å vente på hva som kom fra Helse Nord, at dagkirurgien i Alta skulle legges ned. Fra og med uke sju, nå i februar, er det slutt på ortopediske operasjoner i Alta. Vil helseministeren ta grep for å sikre dagkirurgien i Alta?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1360 (2023-2024)

  Innlevert: 26.02.2024

  Sendt: 26.02.2024

  Besvart: 01.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  EU-kommisjonen anbefaler å innføre lungekreftscreening for nåværende og tidligere røykere som har sluttet å røyke, og Helsedirektoratets pakkeforløp for lungekreft støtter at screening er et godt og viktig verktøy. Daværende helseminister Bent Høie lovet allerede i 2019 at Helsedirektoratet skulle sette i gang utredning av innføring av lungekreftscreening, når kan vi forvente at utredning faktisk kommer i gang?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1342 (2023-2024)

  Innlevert: 23.02.2024

  Sendt: 26.02.2024

  Til behandling

  Tre ansatte fra hhv. NSF, Fagforbundet og verneombud ved sykehuset i Flekkefjord skriver i Avisen Agder (19.02.24) om bekymring for tilbud til pasienter og ytterligere utfordringer for rekruttering som følge av at ledelsen vil bygge om pasientrommene i 4.etasje til kontorer for ledelsen. Det spør også om det vil være plass til kirurgiske pasienter ved en re-åpning av akuttkirurgien. Mener statsråden at dette bidrar til å rekruttere nødvendig helsepersonell, og deler hun vurderinga om at det signaliserer en nedbygging av sykehuset?
 • Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1332 (2023-2024)

  Innlevert: 22.02.2024

  Sendt: 23.02.2024

  Besvart: 01.03.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hvordan vil regjeringen følge opp rapporten fra Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (Ukom) om svakheter ved dagens legevaktordning?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1322 (2023-2024)

  Innlevert: 22.02.2024

  Sendt: 22.02.2024

  Besvart: 26.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) la nylig frem rapporten “Du har ikke noe her å gjøre” om rusavhengiges opplevelser i møte med myndighetene. Rapporten dokumenterer stigma og negative holdninger og viser at pasienter kastes ut fra behandling på grunn av rusavhengighet. MDG spurte statsråden (Dok 15:318 (22-23)) om hvordan hun ville følge opp lignende funn i NIMs rapport fra 2022 om rus og menneskerettigheter. Hva har statsråden gjort siden 2022 for å styrke rusavhengiges rettigheter og vern mot diskriminering?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1303 (2023-2024)

  Innlevert: 20.02.2024

  Sendt: 20.02.2024

  Besvart: 21.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Når vil EUs tobakksdirektiv bli implementert i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1296 (2023-2024)

  Innlevert: 19.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Brystkreftrammede Karen Elise Amrati-Løvås stod modig frem på nyhetene i TV2, lørdag 10. feb., med sitt umulige valg, nemlig, cellegift eller ikke. Nå finnes det tilgjengelig en gentest (Oncotype Dx®) som med stor sikkerhet kan si hvem som har nytte av cellegift og dermed bidra til å styre riktig (persontilpasset) behandling. Hvorfor må norske kreftpasienter hindres tilgang til nye diagnostiske metoder på grunn av lange saksbehandlingstider i Nye Metoder?
 • Skriftlig spørsmål fra Marian Hussein (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1275 (2023-2024)

  Innlevert: 16.02.2024

  Sendt: 19.02.2024

  Besvart: 20.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Aftenposten hadde 24. januar en kommentarartikkel under overskriften «Vaksinasjonsprogram for voksne. Hva venter Norge på?» Spørsmålet stilles videre til helseministeren: Hva venter regjeringen på?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingjerd Schie Schou (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1262 (2023-2024)

  Innlevert: 15.02.2024

  Sendt: 16.02.2024

  Besvart: 23.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Helse Sør-Østs utlysning av anskaffelse av behandlingstilbud innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling legger opp til reduksjon i antall døgnplasser og kutt i langtidsbehandling. Dette går imot regjeringens mål om å styrke samarbeidet med ideelle aktører. Helse- og omsorgsministeren har sagt at døgnkapasiteten på rus og psykiatri skal opp; utlysningen viser det motsatte. Jeg er urolig for tilbudet på Phoenix House Haga i Indre Østfold kommune. Hvordan vurderer statsråden konsekvensene for institusjonens fremtid og innhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Cato Brunvand Ellingsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1256 (2023-2024)

  Innlevert: 15.02.2024

  Sendt: 15.02.2024

  Besvart: 21.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Kan helse- og omsorgsministeren forsikre om at det i forberedelsen til nytt anbud for spesialiserte rehabiliteringstjenester i Helse Sør-Øst tas høyde for at diagnoseuavhengige helsesportsrehabilitering for barn, unge voksne og voksne fortsatt vil være et tilbud for pasienter fra alle de tre helseregionene i Sør-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Cato Brunvand Ellingsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1255 (2023-2024)

  Innlevert: 15.02.2024

  Sendt: 15.02.2024

  Besvart: 16.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Jeg forstår det slik at regjeringen arbeider med å utvikle profesjonsnøytrale takster med sikte på å iverksette dette i løpet av 2025. Samtidig avvikles ordningen med primærhelseteam sommeren 2024. Hvordan vil statsråden sikre at dagens primærhelseteam kan fortsette sin viktige virksomhet frem til slike takster er iverksatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1249 (2023-2024)

  Innlevert: 14.02.2024

  Sendt: 15.02.2024

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 26.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Debatten om intens risting kan føre til alvorlige hodeskader hos små barn har ført til usikkerhet blant etterforskere og dommere i saker om barnemishandling. Mens flertallet av medisinske eksperter støtter den allment aksepterte oppfatningen om potensielle skademekanismer, hevder noen at hodeskader kan oppstå spontant, enten som et resultat av godartet vannhode eller på grunn av pustestans. Disse hypotesene kan bli grundig undersøkt gjennom forskning. Vil statsråden ta initiativ til å få en slik avklaring?
 • Skriftlig spørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1246 (2023-2024)

  Innlevert: 14.02.2024

  Sendt: 15.02.2024

  Besvart: 22.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  I NOU 2023:5 foreslår Kvinnehelseutvalget økt bruk av kjønnsdelt rusbehandling. Helsedirektoratet anbefaler at det ideelt sett bør finnes slike behandlingstiltak i alle regionale helseforetak. Utviklingen går nå i feil retning da landets eneste behandlingssted kun for rusmiddelavhengige kvinner, Arken, står i fare for å måtte legge ned tilbudet om de ikke får ny avtale med Helse Sør-Øst. Følger statsråden opp anbefalingen fra kvinnehelseutvalget overfor helseforetakene, og kan kvinners tilbud hos Arken sikres også i framtida?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1243 (2023-2024)

  Innlevert: 14.02.2024

  Sendt: 14.02.2024

  Besvart: 20.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Vil statsråden vektlegge Hordaland tingrett sin vurdering av forsendelser med reseptfrie legemidler i arbeidet med ny apoteklov og kommer dommen til å fremskynde fremleggelsen av loven?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1230 (2023-2024)

  Innlevert: 13.02.2024

  Sendt: 13.02.2024

  Besvart: 19.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Etter 53 års ekteskap risikerer et par å bli bosatt fra hverandre på grunn av kommunale beslutninger og kapasitetsproblemer ved sykehjemmene. Vil statsråden stramme opp forskriften eller se på lovverket for å påse at kommunene faktisk følger forskriften, og at det blir en reell garanti i alle kommuner at ektepar og samboere får tilbringe sin siste tid sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1221 (2023-2024)

  Innlevert: 12.02.2024

  Sendt: 13.02.2024

  Besvart: 19.02.2024 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Hva vil statsråden gjøre for å styrke rekrutteringen til yrket som rettsmedisiner generelt, og hva vil statsråden foreta seg mer spesielt for å løse bemanningskrisen vi nå ser i Bergen?