Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Oppland (1 - 19 av 19)
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:337 (2019-2020)

  Innlevert: 18.11.2019

  Sendt: 19.11.2019

  Til behandling

  Hvilke tiltak gjør regjeringen for å begrense overbehandling og unødvendig utskrivning av antibiotika og andre legemidler overfor kommersielle legeselskaper?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:312 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 15.11.2019

  Til behandling

  At importen øker, samtidig som man er fullt klar over at selvforsyningsgraden i Norge reduseres er bekymringsverdig. Hvilke tiltak ser statsråden for seg å iverksette om en naturkatastrofe, krig eller en annen form for hendelse oppstår, og vi av disse årsaker blir nødt til å ta utgangspunkt i en for lav selvforsyningsgrad, der import ikke vil være mulig?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:304 (2019-2020)

  Innlevert: 14.11.2019

  Sendt: 14.11.2019

  Til behandling

  Hvordan mener statsråden at det er i tråd med en satsing på desentralisert utdanning at lærerutdanningene på Helgeland skal stå uten fagmiljø eller tilpassede lokaler, og med over halvparten av undervisningen 30 mil utenfor regionen, samtidig som det fagmiljøet som raseres på Nesna var blant landets beste innen akkurat desentralisert utdanning?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:271 (2019-2020)

  Innlevert: 09.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mener statsråden det er rimelig å sette grensen for dokumentert effekt av et legemiddel, ved behandling av saker om refusjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:270 (2019-2020)

  Innlevert: 09.11.2019

  Sendt: 11.11.2019

  Besvart: 19.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvor lang saksbehandlingstid hos Helfo mener statsråden det er rimelig å regne med, i saker der alternativet til tilgang på legemidler er uførhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:262 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 15.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  I svaret fra statsråden 1.11.2019 (2019-2020) på mitt spørsmål 15.153 om barnebriller opplyser statsråden at unntaksordningen ikke vil innebære behov for budsjettmessige endringer. Betyr dette at unntaksordningen kun vil gjeldet en liten andel av barna som i dag er under ordningen og når vil retningslinjene for den nye ordningen være klar?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:258 (2019-2020)

  Innlevert: 08.11.2019

  Sendt: 08.11.2019

  Besvart: 18.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Flere tar til orde for endringer av kostnadskategorier for studier i høyere utdanning. I 2015 la en regjeringsoppnevnt ekspertgruppe fram flere forslag til endring i rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill". Det er gjort endringer i flere studier med tanke på praksis, mm. Hvordan er det gått med oppfølgingen av denne rapporten, og hva betyr denne for de grepene som gjøres i Universitets- og Høgskolesektoren nå, og hva er sammenhengen mellom tiltak fra regjeringa og skjevheten i kostnadskategoriene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:229 (2019-2020)

  Innlevert: 06.11.2019

  Sendt: 06.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av finansminister Siv Jensen

  Mange kommunar har i sitt eigedomsskattegrunnlag gjort lokal taksering som allereie er langt under marknadspris. For eksempel viser takstgrunnlaget for solgte eigedomar i Vestre Slidre og Øystre Slidre kommuner siste tida, at eigedomsskattegrunnlaget i snitt låg heilt nede på 35 pst. av reell salgsverdi, altså ein «reduksjonsfaktor» på 65 pst. Meiner statsråden at det skal innførast ein reduksjonsfaktor på 30 pst. av verdiberekninga sjølv om verdien allereie ligg lågt, mellom 50 og 60 pst. av reell marknadspris?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:205 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 08.11.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Viser til replikkveksling med Forsknings- og høyere utdanningsministeren 3.10.2018 og dok. nr. 15:1757 (2017-2018) om Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Hva er framdriften for og når konkluderes arbeidet som ble varslet igangsatt før sommeren 2018, og vil internasjonal mobilitet bli en del av NKR blant annet i forbindelse med stortingsmeldingen om studentmobilitet som kommer i 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:204 (2019-2020)

  Innlevert: 01.11.2019

  Sendt: 01.11.2019

  Besvart: 11.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Fagskoleundervisere har ikke krav om PPU, men har mange lærere har tatt eller tar PPU likevel. Praksis under utdanninga kan ikke tas ved fagskoler i dag. Hva mener statsråden om at praksis i PPU-utdanning kan tas helt eller delvis ved fagskoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:164 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  19. desember 2018 la en arbeidsgruppe fram sine tilrådinger etter sin gjennomgang av tilskuddsordninger for studentboliger. Kunnskapsdepartementet hadde forslagene på høring fram til 12. april 2019. Hva slags oppfølging er det tenkt fra regjeringa om forslag til tiltak, og når kommer det en konklusjon for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:163 (2019-2020)

  Innlevert: 25.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Besvart: 29.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I Prop. 1 S (2019-2020) kjem det fram at regjeringa ynskjer å gjennomføre ei ny levekårundersøking blant studentar. Vil denne gjelde for fagskulestudentar, og ber om at statsråd utgreier kvifor dei ev. skal/ikkje skal delta?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:153 (2019-2020)

  Innlevert: 24.10.2019

  Sendt: 25.10.2019

  Besvart: 01.11.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  I en kronikk i VG skriver statsråden at regjeringen vil at barn skal få nødvendig støtte til briller. Kan statsråden redegjøre for om dette betyr en faktisk endring i det forslaget regjeringen Solberg har lagt fram for Stortinget og om det kommer en tilleggsproposisjon til Stortinget med forslag om økte bevilgninger til formålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:114 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 28.10.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Endringer for Statped er tema i Prop. 1 S (2019-2020) og i kommende Stortingsmelding om tidlig innsats i skolen. 25 mill. kr. flyttes fra Statped til kommuner og fylker. Statped bidrar med viktig kompetanse og innsikt fra små fagmiljøer overfor elever, lærere og kunnskapssektoren. Spisskompetansen i enkelte fagmiljø ikke har nok folk eller kapasitet til å bli fordelt i alle landets kommuner og fylker hver for seg, men må følge de enkeltelevene med behov til enhver tid. Hvordan er flytting av ressurser fra Statped og over til fylker og kommuner tenkt i praksis, og hva gjør at styrking av lokale fagmiljøer må føre til kutt i Statped som organ?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:113 (2019-2020)

  Innlevert: 18.10.2019

  Sendt: 21.10.2019

  Besvart: 29.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Under høring i Utdannings- og forskningskomitéen i forbindelse med Inst. 12 S (2019-2020) påpekte Norsk Studentorganisasjon (NSO) at det ikke finnes informasjon om og oversikt over hvor mange studenter som ikke søker, takker ja, møter, begynner på eller fullfører utdanninga si på grunn av dårlig økonomi. Hvordan mener statsråden vi bedre kan vite hvordan dette spiller inn, når økonomi er viktig i studentkravet fra NSO?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:73 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kraftskatteutvalet har tilrådd regjeringa å endre høve for inntektene frå vasskraftverk som no går direkte til kommunane. I Oppland fylke kan for eksempel Skjåk kommune miste 27 mill. kr og 39 årsverk eller 20 pst. av sysselsettinga, og Vang kommune kan miste 34 mill. kroer og 16 pst. av sitt budsjett. Kva for motivasjon skal lokalsamfunn ha for å vere vertskap for kraftanlegg som fører med seg store naturinngrep og forsyner storsamfunnet og eksportkablar med straum, utan å vere sikra inntektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:72 (2019-2020)

  Innlevert: 11.10.2019

  Sendt: 11.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Viser til forslag om å flytte skatteoppkreverfunksjon fra kommune til stat. Ansatte og berørte i nærområdet fortjener forutsigbarhet. Hvor mange stillinger kan statsråden garantere at det totalt skal være hos Skatteoppkreveren Valdres og Skatt Øst på Avdeling Leira, er statsråden på noen måte villig til å flytte stillinger i skatteetaten fra sentrale strøk til Leira, og hvordan vil regjeringen sikre at Skatteoppkreverfunksjonen over tid forblir på Leira, og vil nå regjeringen gi regionen sikkerhet for viktige arbeidsplasser?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:28 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 11.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Er det vurdert hvordan reduksjonsfaktor for eiendomsskatt slår ut i ulike kommuner og hvilket utgangspunkt de har, og hvor vidt kommuner som allerede har lav faktor og takst eller kommuner som mister betydelige deler av sine driftsinntekter til sårt trengte utgifter til skole, eldreomsorg og andre lovpålagte kommunale tjenester vil få kompensert for tapte inntekter i form av statlige overføringer og/eller inntektssystemet?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:27 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 04.10.2019

  Besvart: 11.10.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Strukturreformen i høyere utdanning gir fortsatt etterdønninger i hvilke studiesteder som tilbyr høyere utdanning. Nord Universitet sitt vedtak om nedlegging av studiestedene Nesna og Sandnessjøen er omdiskutert. Statsråden har tatt til orde for å vurdere styring og mål i sektoren. Vil Venstre og statsråden støtte Frp sitt initiativ til å løfte saka inn i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, og vil gjennomgangen av styring og mål se på prosessen rundt å legge ned studiesteder?