Innstillinger

Innstillinger er komiteens forslag til vedtak i Stortinget.

Komitéinnstillingene om budsjettet har nummer 2 til og med 17. De gjenfinnes nederst i listen.

Oversikt over komiteenes frister for avgivelse av innstillinger
RSS-feed med nye innstillinger til Stortinget
Hvordan lese en innstilling

Historiske dokumenter tilbake til 1814 finner du her:
Stortingsforhandlinger 1814–2001

Avgrens utvalget

Finn innstillinger etter

Juni 2018 (40)

 • Innst. 411 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer
 • Innst. 410 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser
 • Innst. 409 S (2017-2018)

  Dokument 8:78 S (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Solveig Skaugvoll Foss og Lars Haltbrekken om å innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen
 • Innst. 408 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner – BERIKTIGET
 • Innst. 407 S (2017-2018)

  Prop. 96 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Lønsregulering for arbeidstakarar i det statlege tariffområdet 2018 mv.)
 • Innst. 406 S (2017-2018)

  Dokument 18 (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Rapport fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om undersøkelse av Stortingets byggeprosjekt; Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og innkjøringstunnel (Dokument 3:12 (2016–2017))
 • Innst. 405 S (2017-2018)

  Prop. 95 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2018 under Helse- og omsorgsdepartementet (som følgje av endra takstar for legar, psykologar og fysioterapeutar)
 • Innst. 404 S (2017-2018)

  Prop. 94 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2018 m.m.)
 • Innst. 403 S (2017-2018)

  Prop. 92 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Landbruks- og matdepartementet (Reindriftsavtalen 2018/2019 m.m.)
 • Innst. 402 S (2017-2018)

  Dokument 8:217 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Espen Barth Eide, Hege Haukeland Liadal og Åsmund Aukrust om CO2-transport og -lagring
 • Innst. 401 S (2017-2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om redegjørelse gitt av næringsministeren i Stortingets møte den 7. juni 2018 om situasjonen for Norsk Hydro i Brasil
 • Innst. 400 S (2017-2018)

  Meld. St. 2 (2017–2018), Prop. 85 S (2017–2018) og Prop. 86 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2018, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2018
 • Innst. 399 L (2017-2018)

  Prop. 86 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga
 • Innst. 398 S (2017-2018)

  Dokument 8:158 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Heggø, Fredric Holen Bjørdal, Åsunn Lyngedal, Stein Erik Lauvås, Ingalill Olsen, Hege Haukeland Liadal, Magne Rommetveit, Lise Christoffersen, Arild Grande og Lene Vågslid om å utsetje iverksetjing av vedtekne endringar i eigedomsskattelova og presisering i vilkåra for å nytte overgangsregelen
 • Innst. 397 S (2017-2018)

  Dokument 8:137 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Gina Barstad, Freddy André Øvstegård, Petter Eide, Karin Andersen og Solfrid Lerbrekk om en fullstendig gjennomgang av uprioriterte ostehøvelkutt i velferd og offentlig sektor, av regjeringen omtalt som avbyråkratisering og effektivisering
 • Innst. 396 S (2017-2018)

  Dokument 8:215 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Tore Storehaug om et jobbskattefradrag for uføre
 • Innst. 395 S (2017-2018)

  Dokument 8:202 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke humanitær bistand til flyktninger fra Afrin-området
 • Innst. 394 S (2017-2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL
 • Innst. 393 S (2017-2018)

  Prop. 88 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Kommuneproposisjonen 2019
 • Innst. 392 S (2017-2018)

  Dokument 8:204 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å sikre tryggere arbeidsforhold for franchisetakere og ansatte i franchisevirksomheter
 • Innst. 391 L (2017-2018)

  Prop. 90 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i rettsgebyrloven (gebyr for skifteattest og uskifteattest)
 • Innst. 390 S (2017-2018)

  Dokument 8:191 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Cecilie Myrseth, Olaug V. Bollestad, Torgeir Knag Fylkesnes, Sandra Borch, Martin Henriksen, Ingvild Kjerkol og Lene Vågslid om å gi Rettsgenetisk senter (RGS) ved UiT Norges arktiske universitet i oppdrag å utføre DNA- og sporanalyser til bruk i strafferettspleien, som supplement til Rettsmedisinsk institutt (RMI)
 • Innst. 389 S (2017-2018)

  Dokument 7:1 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Årsmelding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2017
 • Innst. 388 S (2017-2018)

  Dokument 8:199 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Arve Sigmundstad, Svein Roald Hansen og Siv Henriette Jacobsen om å forbedre allmenngjøringsordningen
 • Innst. 387 S (2017-2018)

  Dokument 8:196 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Knut Arild Hareide og Steinar Reiten om å gi bibelskoleelever to tilleggspoeng - BERIKTIGET
 • Innst. 386 S (2017-2018)

  Dokument 8:197 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Per Olaf Lundteigen, Nicholas Wilkinson, Torgeir Knag Fylkesnes og Mona Fagerås om å be regjeringen definere grunnleggende IKT-infrastruktur i helseforetakene inn under sikkerhetsloven
 • Innst. 385 S (2017-2018)

  Meld. St. 12 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten
 • Innst. 384 S (2017-2018)

  Dokument 8:201 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om å oppheve medleverforskriften for å sikre bedre arbeidsforhold i barnevernet og andre omsorgstjenester
 • Innst. 383 S (2017-2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. juli – 31. desember 2017
 • Innst. 382 S (2017-2018)

  Dokument 8:232 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Audun Lysbakken og Karin Andersen om å sikre virksomhetsoverdragelse for de ansatte i jernbanen
 • Innst. 381 S (2017-2018)

  Dokument 8:228 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård og Solfrid Lerbrekk om å stanse privatiseringen av drift og vedlikehold på Østfoldbanen
 • Innst. 380 S (2017-2018)

  Prop. 87 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Nokre saker om luftfart, veg, særskilde transporttiltak, kyst og post og telekommunikasjonar
 • Innst. 379 S (2017-2018)

  Dokument 2 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2017
 • Innst. 378 S (2017-2018)

  Dokument 8:194 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Torstein Tvedt Solberg, Mani Hussaini, Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Audun Lysbakken, Mona Fagerås og Hadia Tajik om tillitsreform i skolen
 • Innst. 373 S (2017-2018)

  Dokument 8:184 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe direkte elektronisk innsyn i barns psykisk helse-journaler
 • Innst. 371 S (2017-2018)

  Meld. St. 14 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Finansmarkedsmeldingen 2018
 • Innst. 368 S (2017-2018)

  Prop. 80 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten
 • Innst. 364 S (2017-2018)

  Dokument 8:205 S (2017–2018) og Dokument 8:213 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Pollestad, Liv Signe Navarsete og Ole André Myhrvold om nærings- og folkehelsevennlig omlegging av avgifter og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad om å utrede fjerning av 350-kronersgrensen for varesendinger fra utlandet
 • Innst. 339 S (2017-2018)

  Dokument 8:210 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan og Geir Jørgen Bekkevold om å sikre kvaliteten i spesialistutdanningen for leger
 • Innst. 338 S (2017-2018)

  Dokument 8:192 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Arne Nævra, Eirik Faret Sakariassen og Lars Haltbrekken om innføring av et produksjonsvederlag for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret innenfor territoriallinjen

Mai 2018 (120)

 • Innst. 377 S (2017-2018)

  Dokument 8:172 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om utviklingshemmedes rettigheter og likeverd og om tiltak som styrker de grunnleggende rettighetene til mennesker med utviklingshemming
 • Innst. 376 S (2017-2018)

  Dokument 8:198 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande og Eigil Knutsen om å styrke godkjenningsordningen for renhold
 • Innst. 375 S (2017-2018)

  Dokument 8:206 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Sandra Borch, Ole André Myhrvold, Liv Signe Navarsete og Siv Mossleth om å sikra fortrinnsretten for hamnearbeidarane
 • Innst. 374 S (2017-2018)

  Dokument 8:208 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Kjersti Toppe og Siv Mossleth om at norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning gis forrang framfor EUs arbeidsmarkedsbyrå ELA (European Labour Authority)
 • Innst. 372 S (2017-2018)

  Meld. St. 3 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statsrekneskapen 2017
 • Innst. 370 S (2017-2018)

  Meld. St. 13 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2018
 • Innst. 369 L (2017-2018)

  Prop. 46 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
 • Innst. 367 S (2017-2018)

  Dokument 8:189 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Ingvild Kjerkol og Nicholas Wilkinson om endringer i tobakksskadeloven
 • Innst. 366 S (2017-2018)

  Dokument 9 (2017-2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Rapport til Stortinget fra Norges Banks representantskap for 2017
 • Innst. 365 S (2017-2018)

  Dokument 8:190 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ingrid Heggø, Sigbjørn Gjelsvik, Kari Elisabeth Kaski og Kjell Ingolf Ropstad om provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøgd arbeidsgivaravgift vert fjerna
 • Innst. 363 S (2017-2018)

  Prop. 84 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1951 om forlengelse av det europeiske statistikkprogram til 2020
 • Innst. 362 S (2017-2018)

  Dokument 8:224 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentanten Bjørnar Moxnes om å annullere anbud med selskapet Babcock før luftambulansetjenesten bryter sammen, forlenge avtalen med Lufttransport og forberede offentlig drift av tjenesten på sikt, og Redegjørelse nr. 12 (2017–2018) Redegjørelse av helseministeren om ambulansefly i nord
 • Innst. 361 S (2017-2018)

  Dokument 8:214 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Geir Jørgen Bekkevold og Kjell Ingolf Ropstad om å etablere et etikkråd for Statens pensjonsfond Norge etter modell av Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 360 S (2017-2018)

  Dokument 8:164 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Knut Arild Hareide, Steinar Ness, Hans Fredrik Grøvan og Per Olaf Lundteigen om utdanningsreformen i Forsvaret
 • Innst. 359 S (2017-2018)

  Prop. 66 S (2017–2018)

  Innstilling frå utenriks- og forsvarskomiteen om Investeringar i Forsvaret og andre saker
 • Innst. 358 S (2017-2018)

  Dokument 5 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar–31. desember 2017
 • Innst. 357 L (2017-2018)

  Prop. 68 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (utvisning på grunnlag av eksklusjon fra flyktningstatus mv.)
 • Innst. 356 L (2017-2018)

  Prop. 57 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon våren 2018)
 • Innst. 355 L (2017-2018)

  Prop. 73 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i arbeidsmiljøloven (fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak)
 • Innst. 354 L (2017-2018)

  Prop. 54 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven) (gjennomføring av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer)
 • Innst. 353 L (2017-2018)

  Prop. 60 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i alkoholloven, atomenergiloven, folkehelseloven, legemiddelloven, lov om medisinsk utstyr, strålevernloven og tobakksskadeloven mv. (overtredelsesgebyr mv.)
 • Innst. 352 L (2017-2018)

  Prop. 62 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i domstolloven mv. (elektronisk kommunikasjon mv.)
 • Innst. 351 L (2017-2018)

  Prop. 51 L (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova mv. (forbod mot bruk av ansiktsdekkjande plagg i barnehagar og undervisningssituasjonar)
 • Innst. 350 S (2017-2018)

  Prop. 79 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av protokoll mot ulovlig handel med tobakksvarer av 12. november 2012
 • Innst. 349 S (2017-2018)

  Dokument 14 (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Årsrapport for 2017 fra Stortingets utvalg for rettferdsvederlag
 • Innst. 348 S (2017-2018)

  Dokument 8:174 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Zaineb Al-Samarai, Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Kari Henriksen, Jette F. Christensen og Siri Gåsemyr Staalesen om et mer regulert marked for kosmetiske injeksjoner
 • Innst. 347 S (2017-2018)

  Dokument 8:176 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Tore Storehaug og Geir Jørgen Bekkevold om nasjonale retningslinjer for barne- og ungdomsorganisasjoners tilgang til bruk av skoler og andre offentlige rom
 • Innst. 346 S (2017-2018)

  Dokument 8:177 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Ivar Odnes, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om behovsvurdering og utforming av helseattest for bilførarar over 75 år
 • Innst. 345 S (2017-2018)

  Dokument 8:179 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Kjersti Toppe, Nicholas Wilkinson, Olaug V. Bollestad, Per Espen Stoknes og Bjørnar Moxnes om å sikre god oppfølging av personer etter rusbehandling – BERIKTIGET
 • Innst. 344 S (2017-2018)

  Dokument 8:187 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om kroppspress og reklameindustrien
 • Innst. 343 L (2017-2018)

  Prop. 61 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om Statens pensjonskasse, lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser og enkelte andre lover (tilpasning av alderspensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler – levealdersjustering og samordning)
 • Innst. 342 L (2017-2018)

  Prop. 63 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og tvisteloven (opptak og gjenbruk av forklaringer i retten mv.)
 • Innst. 341 L (2017-2018)

  Prop. 70 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i politiloven mv. (tidsubegrenset bevæpning ved sårbare objekter – punktbevæpning)
 • Innst. 340 L (2017-2018)

  Prop. 74 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven og kontantstøtteloven (innfasing av tredeling av foreldrepenger mv.)
 • Innst. 337 S (2017-2018)

  Prop. 78 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til inngåelse av avtale av 4. april 2018 mellom Norge og Tyskland om forlengelse av avtalen av 26. februar 2010 om omgjøring av Den tyske skolen i Oslo – Max Tau til en norsk-tysk bikulturell skole
 • Innst. 336 L (2017-2018)

  Prop. 82 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova og statsborgerloven (foreldreskap og statsborgerskap for barn født i utlandet)
 • Innst. 335 L (2017-2018)

  Prop. 75 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i tobakksskadeloven (ulovlig handel med tobakksvarer mv.)
 • Innst. 334 L (2017-2018)

  Dokument 8:207 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Ivar Odnes, Nils T. Bjørke, Willfred Nordlund og Geir Pollestad om endring av arbeidsmiljøloven § 1-7
 • Innst. 333 L (2017-2018)

  Prop. 89 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (barnefamilier og enslige mindreårige med begrenset oppholdstillatelse)
 • Innst. 332 S (2017-2018)

  Prop. 71 LS (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 22/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 910/2014 om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner på det indre marked
 • Innst. 331 L (2017-2018)

  Prop. 71 LS (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Lov om gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifikasjon og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked (lov om elektroniske tillitstjenester)
 • Innst. 330 S (2017-2018)

  Prop. 55 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Space Norway AS og prosjekt for satellittkommunikasjon i nordområdene
 • Innst. 329 L (2017-2018)

  Prop. 59 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (behandling av personopplysninger)
 • Innst. 328 L (2017-2018)

  Prop. 65 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i inndelingslova (nye fylkesnavn)
 • Innst. 327 L (2017-2018)

  Prop. 45 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i introduksjonsloven (opplæring i mottak og behandling av personopplysninger mv.)
 • Innst. 326 S (2017-2018)

  Dokument 8:180 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug og Steinar Reiten om ikke å gi utvinningstillatelser i særlig verdifulle og sårbare områder
 • Innst. 325 S (2017-2018)

  Dokument 8:77 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om bruk av elmotor på vann under to kvadratkilometer
 • Innst. 324 S (2017-2018)

  Dokument 8:185 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tore Storehaug, Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken og Arne Nævra om en ny, supplerende nasjonalparkplan
 • Innst. 323 S (2017-2018)

  Dokument 8:211 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om naturfornyelse, rikere økosystemer og større opplevelsesmuligheter
 • Innst. 322 S (2017-2018)

  Dokument 8:182 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Gisle Meininger Saudland, Lene Westgaard-Halle og Ketil Kjenseth om utarbeidelse av detaljert regelverk for åpning og tildeling av konsesjoner innen havvind
 • Innst. 321 S (2017-2018)

  Dokument 13 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Årsrapporter til Stortinget fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2017
 • Innst. 320 S (2017-2018)

  Meld. St. 11 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Nordisk samarbeid
 • Innst. 319 L (2017-2018)

  Prop. 67 L (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i barnehageloven mv. (minimumsnorm for grunnbemanning, plikt til å samarbeide om barnas overgang fra barnehage til skole og SFO mv.)
 • Innst. 318 L (2017-2018)

  Prop. 64 L (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets- og høyskoleloven
 • Innst. 317 S (2017-2018)

  Dokument 8:149 S (2017–2018) og Dokument 8:150 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag om behovet for evaluering av seksårsreformen med sikte på å innrette skolen slik at den bedre ivaretar behovene til de yngste elevene og Representantforslag om evaluering av seksårsreformen og en skolestart på barns premisser
 • Innst. 316 S (2017-2018)

  Dokument 8:140 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Maria Aasen-Svensrud, Jan Bøhler, Kari Henriksen, Tuva Moflag, Torstein Tvedt Solberg, Lise Christoffersen og Masud Gharahkhani om å iverksette konkrete og forpliktende tiltak mot vold og overgrep mot barn
 • Innst. 315 S (2017-2018)

  Dokument 8:144 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om ikke å innføre nytt gebyr for skifteattest
 • Innst. 314 S (2017-2018)

  Dokument 8:156 S (2017–2018)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Arne Nævra om å avslutte arbeidet til utvalget som skal vurdere endringer i beredskapslovgivningen - BERIKTIGET
 • Innst. 313 S (2017-2018)

  Dokument 3:7 (2017–2018)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av overføring av godstransport fra vei til sjø og bane
 • Innst. 312 S (2017-2018)

  Dokument 3:6 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøking av korleis verjemålsreforma er sett i verk
 • Innst. 311 S (2017-2018)

  Dokument 3:5 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av forvaltning og bruk av arbeidsmarkedstiltak i Nav
 • Innst. 310 S (2017-2018)

  Dokument 4 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen
 • Innst. 309 S (2017-2018)

  Dokument 4:1 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse
 • Innst. 308 S (2017-2018)

  Dokument 8:200 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om statlig eierskap
 • Innst. 307 S (2017-2018)

  Dokument 8:175 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Maria Aasen-Svensrud, Dag Terje Andersen og Arild Grande om å sikre at det ikke startes et kappløp mot bunnen i nordisk passasjerfart
 • Innst. 306 S (2017-2018)

  Dokument 8:147 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten og Olaug V. Bollestad om gjennomgang av grenseoppgangen mellom «mindre» og «større» tiltak i kulturminneloven §§ 9 og 10
 • Innst. 305 L (2017-2018)

  Prop. 42 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i kulturminneloven (fredningsgrensen for samiske kulturminner)
 • Innst. 304 S (2017-2018)

  Dokument 8:162 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å legge ned Kringkastingsrådet
 • Innst. 303 S (2017-2018)

  Dokument 8:161 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Fredric Holen Bjørdal, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik om et offentlig og ideelt drevet barnevern
 • Innst. 302 S (2017-2018)

  Prop. 53 LS (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 28/2018 av 9. februar 2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2017/1941 om EU-miljømerket
 • Innst. 301 L (2017-2018)

  Prop. 53 LS (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i forbrukermerkeloven
 • Innst. 300 S (2017-2018)

  Dokument 8:142 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjons-komiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Siri Gåsemyr Staalesen og Torstein Tvedt Solberg om smarte byer
 • Innst. 299 S (2017-2018)

  Prop. 72 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Utbygging og finansiering av E16 Eggemoen–Jevnaker–Olum i Buskerud og Oppland
 • Innst. 298 S (2017-2018)

  Prop. 81 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Ranheim–Åsen i kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger i Trøndelag
 • Innst. 297 S (2017-2018)

  Dokument 8:178 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Siv Mossleth, Steinar Ness og Ivar Odnes om eit betra flytilbod i heile landet gjennom endring i luftfartsavgiftene
 • Innst. 296 S (2017-2018)

  Dokument 8:181 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Sverre Myrli, Siv Henriette Jacobsen og Nils Kristen Sandtrøen om å utarbeide konseptvalgutredninger (KVU) for nye jernbanestrekninger på norsk side for strekningene Oslo–Stockholm og Oslo–Gøteborg
 • Innst. 295 S (2017-2018)

  Prop. 69 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Oslopakke 3 trinn 2
 • Innst. 294 S (2017-2018)

  Dokument 8:173 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om forbedring og forenkling av små og mellomstore bedrifters (SME) rapportering om vesentlig bærekraft- og samfunnspåvirkning
 • Innst. 293 L (2017-2018)

  Prop. 77 L (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II og MiFIR)
 • Innst. 292 S (2017-2018)

  Dokument 8:170 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Aasland, Ingvild Kjerkol og Anette Trettebergstuen om balansert makt i verdikjeden for mat og dagligvarer
 • Innst. 291 L (2017-2018)

  Prop. 76 L (2017–2018)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Endringar i vallova (valdistrikt ved stortingsval, rett til å stille liste ved val mv.)
 • Innst. 290 L (2017-2018)

  Prop. 52 L (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i opplæringslova, friskolelova og folkehøgskolelova (plikt til å tilby intensiv opplæring og plikt til fleirfagleg samarbeid m.m.) - BERIKTIGET
 • Innst. 289 L (2017-2018)

  Prop. 47 L (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven)
 • Innst. 288 L (2017-2018)

  Prop. 58 L (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i eksportkredittloven (ny midlertidig låne- og garantiordning for skip mv.)
 • Innst. 287 S (2017-2018)

  Dokument 8:153 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Else-May Botten og Espen Barth Eide om likebehandling av kjøretøy for avfalls-basert biogass med kjøretøy for elektrisitet og hydrogen
 • Innst. 286 S (2017-2018)

  Dokument 8:155 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sandra Borch, Heidi Greni, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Geir Adelsten Iversen om endring av forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag
 • Innst. 285 S (2017-2018)

  Dokument 8:138 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Gina Barstad, Mona Fagerås og Nicholas Wilkinson om å bruke TRIPS-avtalen for tvangslisensiering av Spinraza, slik at de SMA-syke får medisinen de trenger
 • Innst. 284 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 283 S (2017-2018)

  Dokument 8:146 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Nicholas Wilkinson om å stoppe omsorgssvikt og overgrep i eldreomsorgen
 • Innst. 282 S (2017-2018)

  Dokument 8:157 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nicholas Wilkinson, Karin Andersen og Arne Nævra om å rette opp mangler i rusbehandlingen (TSB) som anbudsrunden fra Helse Sør-Øst har ført til
 • Innst. 281 S (2017-2018)

  Dokument 8:159 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om fast ansatte vikarer for bedre velferd og tryggere jobber
 • Innst. 280 S (2017-2018)

  Dokument 8:154 S (2017–2018) og Dokument 8:168 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Pollestad, Marit Arnstad og Åslaug Sem-Jacobsen om tiltak for å sikre mor og barn ei fagleg god barselomsorg og hindre uforsvarlege kutt i liggjetid på sjukehus etter fødsel og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om åtte tiltak for å sikre trygg fødselsomsorg
 • Innst. 279 S (2017-2018)

  Prop. 56 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse av forordning (EU) nr. 2016/679 (generell personvernforordning) i EØS-avtalen
 • Innst. 278 L (2017-2018)

  Prop. 56 LS (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)
 • Innst. 277 S (2017-2018)

  Dokument 3:3 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av helseregistre som virkemiddel for å nå helsepolitiske mål
 • Innst. 276 S (2017-2018)

  Dokument 3:4 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten
 • Innst. 275 S (2017-2018)

  Meld. St. 7 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2016–2017
 • Innst. 274 S (2017-2018)

  Dokument 8:103 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet
 • Innst. 273 S (2017-2018)

  Meld. St. 39 (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Evaluering av bioteknologiloven
 • Innst. 272 S (2017-2018)

  Dokument 8:145 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Per Olaf Lundteigen om å endre regelverk og praksis for bruk av sluttavtaler og retrettstillinger for ledere i helseforetakene
 • Innst. 271 L (2017-2018)

  Prop. 40 L (2017–2018)

  Innstilling frå finanskomiteen om Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven)
 • Innst. 270 S (2017-2018)

  Prop. 41 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Gjennomføring av rv. 555 Sotrasambandet i Hordaland som OPS-prosjekt med delvis bompengefinansiering
 • Innst. 269 S (2017-2018)

  Dokument 8:35 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ketil Kjenseth og Carl-Erik Grimstad om forsøk med blokkjeder i det offentlige
 • Innst. 268 S (2017-2018)

  Dokument 8:151 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Geir Pollestad, Kari Anne Bøkestad Andreassen og Sigbjørn Gjelsvik om mindre bompenger gjennom statlig overtakelse av garanti på bompengelån
 • Innst. 267 L (2017-2018)

  Prop. 49 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i ekteskapsloven (absolutt 18-årsgrense for å inngå ekteskap i Norge)
 • Innst. 266 S (2017-2018)

  Dokument 8:163 S (2017–2018) og Dokument 8:167 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Kirsti Leirtrø og Øystein Langholm Hansen om å sørge for at fagansvar for planlegging av havner og farleder skal ligge hos Kystverket og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Adelsten Iversen, Sandra Borch og Kari Anne Bøkestad Andreassen om at fiskerihavnene fortsatt skal være et statlig ansvar
 • Innst. 265 S (2017-2018)

  Meld. St. 9 (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Noregs fiskeriavtalar for 2018 og fisket etter avtalane i 2016 og 2017
 • Innst. 264 S (2017-2018)

  Dokument 8:122 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Gjelsvik, Geir Adelsten Iversen, Geir Pollestad og Trygve Slagsvold Vedum om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri
 • Innst. 263 S (2017-2018)

  Dokument 8:169 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Torgeir Knag Fylkesnes, Lars Haltbrekken, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård og Kari Elisabeth Kaski om tiltak for å få torsken tilbake til Oslofjorden
 • Innst. 262 S (2017-2018)

  Dokument 8:81 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete og Trygve Slagsvold Vedum om å sette ned en totalberedskapskommisjon
 • Innst. 261 S (2017-2018)

  Dokument 8:120 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Kari Elisabeth Kaski om tiltak mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Innst. 260 S (2017-2018)

  Dokument 8:118 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jonas Gahr Støre, Masud Gharahkhani, Lene Vågslid, Siri Gåsemyr Staalesen, Maria-Karine Aasen-Svensrud og Jan Bøhler om tiltak mot sosial kontroll og æresvold
 • Innst. 259 S (2017-2018)

  Dokument 8:166 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Hans Fredrik Grøvan om språkopplæring for kontantstøttemottakere og fjerning av botidskravet på 5 år knyttet til kontantstøtten
 • Innst. 258 L (2017-2018)

  Prop. 104 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)
 • Innst. 257 S (2017-2018)

  Dokument 8:139 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Nicholas Wilkinson og Kari Elisabeth Kaski om å utvide retten til startlån slik at flere unge kan eie sin egen bolig
 • Innst. 256 S (2017-2018)

  Dokument 8:80 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om utredning av Nobels formål med fredsprisen og av Stortingets rolle ved valg av medlemmer til komiteen
 • Innst. 255 S (2017-2018)

  Dokument 12:20 (2015–2016) og Dokument 12:15 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen og Gunvor Eldegard om språklige justeringer i enkelte paragrafer i Grunnloven på nynorsk og Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner og Sylvi Graham, om endring i §§ 17, 49, 50, 75 og 109 (retting av språklige feil etter grunnlovsendringene i 2014)
 • Innst. 222 S (2017-2018)

  Dokument 8:55 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Eirik Sivertsen og Jonas Gahr Støre om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen
 • Innst. 221 S (2017-2018)

  Dokument 8:53 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Knut Arild Hareide, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Willfred Nordlund, Audun Lysbakken og Mona Lill Fagerås om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon – BERIKTIGET
 • Innst. 164 S (2017-2018)

  Dokument 8:69 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om å utrede en norsk skatt for selskaper med digitale inntektsmodeller – en «Google-skatt»

April 2018 (46)

 • Innst. 254 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 253 S (2017-2018)

  Meld. St. 41 (2016–2017) og Dokument 8:16 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid og Representantforslag 16 S (2017–2018) om å gjennomføre Stortingets mål i klimaforliket om å kutte norske klimagassutslipp fram mot 2020
 • Innst. 252 S (2017-2018)

  Dokument 8:112 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski, Torgeir Knag Fylkesnes, Nicholas Wilkinson, Freddy André Øvstegård, Gina Barstad og Arne Nævra om ny behandling av Nordic Minings gruveprosjekt i Naustdal og Nussirs gruveprosjekt i Kvalsund
 • Innst. 251 S (2017-2018)

  Dokument 8:195 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Espen Barth Eide og Marit Arnstad om å utsette spørsmålet om navnebytte for Statoil slik at saken kan drøftes i Stortinget
 • Innst. 250 S (2017-2018)

  Dokument 12:6 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Kirsti Bergstø, Audun Lysbakken og Heikki Eidsvoll Holmås om endring i § 25 (forbud mot atomvåpen på norsk jord)
 • Innst. 249 S (2017-2018)

  Dokument 12:11 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Martin Kolberg, Jette F. Christensen, Gunvor Eldegard, Bård Vegar Solhjell, Karin Andersen og Per Olaf Lundteigen om vedtak av Grunnloven på tidsmessig bokmål
 • Innst. 248 S (2017-2018)

  Dokument 12:16 (2015–2016) og Dokument 12:33 (2015–2016)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Gunnar Gundersen, Michael Tetzschner, Svein Flåtten, Anders B. Werp, Olemic Thommessen og Ingjerd Schou om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten) og Grunnlovsforslag fra Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)
 • Innst. 247 S (2017-2018)

  Dokument 12:45 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Kjersti Toppe og Helge Thorheim om endring i § 25 (bruk av rikets forsvarsmakt på fremmed jord)
 • Innst. 246 S (2017-2018)

  Dokument 12:35 (2015–2016)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsforslag fra Eivind Smith, vedtatt til fremsettelse av Michael Tetzschner, Elin Rodum Agdestein og Regina Alexandrova, om endring i § 5 (om kongens immunitet)
 • Innst. 245 S (2017-2018)

  Dokument 8:34 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Ola Elvestuen, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad og André N. Skjelstad om tiltak som gjør det enklere å bevege seg mellom Norge og resten av Europa
 • Innst. 244 S (2017-2018)

  Dokument 8:92 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Petter Eide og Bjørnar Moxnes om inntil videre å ikke benytte Dublin-avtalen for å returnere asylsøkere til Hellas
 • Innst. 243 S (2017-2018)

  Dokument 8:115 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Marit Knutsdatter Strand, Steinar Ness og Heidi Greni om lærermangel
 • Innst. 242 S (2017-2018)

  Dokument 8:110 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen og Geir Jørgen Bekkevold om en mer ansvarlig spillpolitikk
 • Innst. 241 S (2017-2018)

  Dokument 8:119 S (2017–2018)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Heidi Greni, Siv Mossleth, Ivar Odnes og Willfred Nordlund om eit statleg vedlikehaldsprogram for fylkesvegnettet
 • Innst. 240 S (2017-2018)

  Dokument 8:126 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Kristoffer Robin Haug om mindre helseskadelig nærmiljø i byområder
 • Innst. 239 S (2017-2018)

  Prop. 38 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk
 • Innst. 238 S (2017-2018)

  Dokument 8:109 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria-Karine Aasen-Svensrud om å inkludere kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i straffelovbestemmelsene om diskriminering og hatkriminalitet
 • Innst. 237 L (2017-2018)

  Prop. 39 L (2017–2018)

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i verjemålslova og lov om forsvunne personar mv. (teieplikt ved verjemål og dødsfall i utlandet m.m.)
 • Innst. 236 S (2017-2018)

  Dokument 8:123 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Knut Arild Hareide, Geir Jørgen Bekkevold og Trude Brosvik om å sikre at forsøk på kjøp av seksuelle tjenester er straffbart
 • Innst. 235 S (2017-2018)

  Prop. 50 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Pensjonar frå statskassa
 • Innst. 234 S (2017-2018)

  Meld. St. 10 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Årsmelding 2017 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer
 • Innst. 233 S (2017-2018)

  Dokument 8:132 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Arild Grande, Lise Christoffersen, Eigil Knutsen, Svein Roald Hansen, Eirik Sivertsen og Rigmor Aasrud om aktivitetsrett og aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere
 • Innst. 232 S (2017-2018)

  Dokument 8:148 S (2017–2018) og Dokument 8:160 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler opptrappingsplan for arbeidslivskriminalitetssentrene samt 10 konkrete tiltak for å gjøre kampen mot arbeidslivskriminalitet enklere og mer effektiv
 • Innst. 231 S (2017-2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Redegjørelse fra stortingspresidenten om Stortingets byggeprosjekter
 • Innst. 230 S (2017-2018)

  Prop. 48 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Utenriksdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet (endringer i departementsstrukturen mv.)
 • Innst. 229 S (2017-2018)

  Meld. St. 8 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Ny forskrift for pengepolitikken
 • Innst. 228 S (2017-2018)

  Dokument 8:136 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad, Hans Fredrik Grøvan, Torhild Bransdal og Geir Jørgen Bekkevold om sikring av fri religionsutøvelse for mottakere av helse- og omsorgstjenester
 • Innst. 227 S (2017-2018)

  Dokument 8:135 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om å sikre god behandling av eldre multisyke pasienter gjennom styrking av geriatrisk kompetanse
 • Innst. 226 S (2017-2018)

  Dokument 8:134 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Siv Henriette Jacobsen, Tuva Moflag og Tellef Inge Mørland om å unngå rolleblanding i helsetjenesten
 • Innst. 225 S (2017-2018)

  Dokument 8:133 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Anette Trettebergstuen, Martin Henriksen, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om å bekjempe ensomhet
 • Innst. 224 S (2017-2018)

  Dokument 8:125 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Per Olaf Lundteigen og Siv Mossleth om å utrede de samfunnsøkonomiske gevinstene og kostnadene ved istandsetting av verdensarvobjektet Tinnosbanen enten til ren museumsbane eller til en jernbanestrekning som også kan transportere gods og tømmer
 • Innst. 223 S (2017-2018)

  Dokument 8:143 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Gina Barstad, Nicholas Wilkinson, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om kompensasjon for lønnsvekst i driftsavtaler i barnevernet
 • Innst. 220 S (2017-2018)

  Prop. 44 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet (Svalbard globale frøhvelv – ny adkomsttunnel)
 • Innst. 219 S (2017-2018)

  Dokument 8:130 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Olaug V. Bollestad, Ingvild Kjerkol og Kjersti Toppe om et bedre målesystem for livskvalitet, helse og det gode liv i Norge ut fra behovet for helhetlig informasjon
 • Innst. 218 S (2017-2018)

  Dokument 8:129 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Olaug V. Bollestad, Nicholas Wilkinson og Kjersti Toppe om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt
 • Innst. 217 S (2017-2018)

  Dokument 8:128 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om samboergaranti i eldreomsorgen
 • Innst. 216 S (2017-2018)

  Dokument 8:76 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tellef Inge Mørland, Ingvild Kjerkol, Tuva Moflag, Elise Bjørnebekk-Waagen og Tore Hagebakken om en ny overdosestrategi
 • Innst. 215 S (2017-2018)

  Dokument 8:29 S (2017–2018) og Dokument 8:99 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om en rusreform for å sikre skadeforebygging og individuell helsehjelp til rusavhengige og om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Emilie Enger Mehl, Kjersti Toppe og Geir Adelsten Iversen om ei offentleg utgreiing (NOU) om norsk ruspolitikk
 • Innst. 214 S (2017-2018)

  Prop. 43 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtale om administrativt samarbeid på merverdiavgiftens område mellom Norge og Den europeiske union, undertegnet i Sofia 6. februar 2018
 • Innst. 213 S (2017-2018)

  Dokument 8:116 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Tuva Moflag, Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjenesten
 • Innst. 212 S (2017-2018)

  Dokument 8:121 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Emilie Enger Mehl, Steinar Ness og Siv Mossleth om en demokrati- og ledelsesreform i offentlige sykehus med innføring av tillitsbasert, stedlig ledelse
 • Innst. 211 S (2017-2018)

  Meld. St. 6 (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Kvalitet og pasientsikkerhet 2016
 • Innst. 210 S (2017-2018)

  Dokument 8:117 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Åslaug Sem-Jacobsen, Sandra Borch, Siv Mossleth og Marit Knutsdatter Strand om å utarbeide og iverksette en handlingsplan mot rasisme og diskriminering
 • Innst. 209 S (2017-2018)

  Dokument 8:111 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Petter Eide og Karin Andersen om granskning og tiltak for å forhindre dobbeltroller i offentlig barnevern
 • Innst. 208 S (2017-2018)

  Dokument 8:71 S (2017–2018) og Dokument 8:75 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om tiltak mot seksuell trakassering og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Kari Elisabeth Kaski, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om kamp mot seksuell trakassering
 • Innst. 192 S (2017-2018)

  Dokument 8:63 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Steinar Reiten og Kjell Ingolf Ropstad om å gi alle elever i Norge tilbud om skolegudstjeneste før jul

Mars 2018 (60)

 • Innst. 207 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon
 • Innst. 206 S (2017-2018)

  Dokument 8:114 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Trude Brosvik, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om statlig kompensasjon ved flom og naturskade
 • Innst. 205 S (2017-2018)

  Dokument 8:90 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Gina Knutson Barstad, Åsmund Aukrust, Ruth Grung og Per Espen Stoknes om vern av Øystesevassdraget
 • Innst. 204 S (2017-2018)

  Dokument 8:86 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Emilie Enger Mehl om endringer i rovviltpolitikken
 • Innst. 203 S (2017-2018)

  Dokument 8:51 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Carl-Erik Grimstad og Abid Q. Raja om en helhetlig forvaltningsplan for Oslofjorden
 • Innst. 202 S (2017-2018)

  Dokument 8:30 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å fase ut bruk av miljøgifter i forbrukerprodukter
 • Innst. 201 S (2017-2018)

  Dokument 8:28 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om en nærnaturlov som gir varig vern av bymarker, byfjell og naturen i nærheten av der folk bor
 • Innst. 200 S (2017-2018)

  Dokument 8:107 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes om kraftkabler til utlandet
 • Innst. 199 S (2017-2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen i sak om håndteringen av omorganiseringen i SSB
 • Innst. 198 S (2017-2018)

  Dokument 8:97 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om videreføring og utvidelse av forsøk med tettere oppfølging ved sykefravær og egenmelding ved sykdom i opptil ett år
 • Innst. 197 S (2017-2018)

  Dokument 8:101 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk, Gina Barstad og Kari Elisabeth Kaski om å lovfeste retten til trygge pensjonsvilkår ved konkurranseutsetting av offentlige virksomheter
 • Innst. 196 S (2017-2018)

  Dokument 8:98 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Jenny Klinge, Ivar Odnes og Per Olaf Lundteigen om tiltak for å forbetre og forenkle pasientreiseordninga og sikre forsvarleg drosjetransport for pasientar i regi av helseføretaka
 • Innst. 195 S (2017-2018)

  Dokument 8:93 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Kjersti Toppe, Geir Adelsten Iversen og Per Olaf Lundteigen om å leggje ned dagens Beslutningsforum for nye metodar og sikre openheit om legemiddelprisar i Noreg
 • Innst. 194 S (2017-2018)

  Dokument 8:104 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken og Nicholas Wilkinson om å prioritere ideelle foran kommersielle aktører når helseforetakene kjøper institusjonsplasser
 • Innst. 193 S (2017-2018)

  Dokument 8:105 S (2017–2018) og Dokument 8:113 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Åslaug Sem-Jacobsen, Ivar Odnes og Geir Adelsten Iversen om å be regjeringen fremme en stortingsmelding om psykisk helsevern og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Kjerkol, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Tellef Inge Mørland og Siv Henriette Jacobsen om lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene
 • Innst. 191 S (2017-2018)

  Dokument 8:124 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jorunn Gleditsch Lossius, Geir Jørgen Bekkevold, Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan om at det skal være pålagt at nettbrett/PC eller lignende enheter som er tilgjengelig for barn i barnehagen og i småskolen, skal benytte filter som hindrer elever tilgang til alvorlig skadelig innhold på nett
 • Innst. 190 S (2017-2018)

  Dokument 8:91 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Petter Eide om å avvikle leie av fengselsplasser i utlandet
 • Innst. 189 L (2017-2018)

  Prop. 27 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i bustadoppføringslova mv. (garantireglene)
 • Innst. 188 S (2017-2018)

  Dokument 8:96 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Petter Eide, Kari Elisabeth Kaski, Nicholas Wilkinson og Karin Andersen om endringer i straffeloven med sikte på at voldtekt blir definert som seksuell omgang uten oppriktig samtykke
 • Innst. 187 S (2017-2018)

  Meld. St. 38 (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om IKT-sikkerhet. Et felles ansvar
 • Innst. 186 S (2017-2018)

  Dokument 8:84 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Kari Henriksen, Masud Gharahkhani, Arild Grande og Rigmor Aasrud om søndag som fridag for flest mulig
 • Innst. 185 S (2017-2018)

  Dokument 8:62 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Rigmor Aasrud, Masud Gharahkhani, Kari Henriksen og Anette Trettebergstuen om krav til tros- og livssynssamfunn i forbindelse med offentlig støtte
 • Innst. 184 S (2017-2018)

  Dokument 18 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Rapport til Stortinget fra Stortingets granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star
 • Innst. 183 L (2017-2018)

  Prop. 35 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i legemiddelloven (gebyr, avgifter og begrenset klageadgang)
 • Innst. 182 L (2017-2018)

  Prop. 26 L (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i behandlingsbiobankloven (varig lagring av blodprøvene i nyfødtscreeningen)
 • Innst. 181 L (2017-2018)

  Prop. 126 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (tvangsmidler mv.)
 • Innst. 180 S (2017-2018)

  Dokument 8:87 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Ole André Myhrvold, Sandra Borch og Nils T. Bjørke om endringer i energiloven § 4-7 om krav om funksjonelt skille
 • Innst. 179 S (2017-2018)

  Dokument 8:95 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Leif Audun Sande, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om å innføre den praktiske skolesekken for elever i barne- og ungdomsskolene
 • Innst. 178 S (2017-2018)

  Prop. 4 S (2017–2018)

  Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som inngår i den tredje energimarkedspakken
 • Innst. 177 S (2017-2018)

  Dokument 8:14 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Tore Storehaug, Olaug V. Bollestad, Geir Jørgen Bekkevold og Torhild Bransdal om utjamning av nettariffane
 • Innst. 176 L (2017-2018)

  Prop. 6 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i naturgassloven (tredje energimarkedspakke)
 • Innst. 175 L (2017-2018)

  Prop. 5 L (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i energiloven (tredje energimarkedspakke)
 • Innst. 174 S (2017-2018)

  Dokument 8:68 S (2017–2018)

  Innstilling frå justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande, Abid Q. Raja, Carl-Erik Grimstad, André N. Skjelstad, Terje Breivik, Grunde Almeland, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om tiltak for å ivareta barns personvern
 • Innst. 173 L (2017-2018)

  Prop. 146 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsborgerloven mv. (tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser)
 • Innst. 172 L (2017-2018)

  Prop. 156 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak mv.)
 • Innst. 171 S (2017-2018)

  Meld. St. 43 (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Årsmeldingane til Datatilsynet og Personvernnemnda for 2016
 • Innst. 170 L (2017-2018)

  Prop. 31 L (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringer i vegtrafikkloven (alkolås)
 • Innst. 169 S (2017-2018)

  Dokument 8:37 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Terje Breivik om et norsk regelverk for crowdfunding/folkefinansiering
 • Innst. 168 S (2017-2018)

  Prop. 8 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014
 • Innst. 167 L (2017-2018)

  Prop. 8 LS (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i vegtrafikkloven (køyretøykontroll og fartsskrivar) og samtykkje til godkjenning av vedtak nr. 122/2016 i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av forordning (EU) nr. 165/2014
 • Innst. 166 S (2017-2018)

  Dokument 8:66 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nisrin El Morabit om å sette et tak på lederlønninger i staten tilsvarende statsministerens lønnsnivå
 • Innst. 165 L (2017-2018)

  Prop. 148 L (2016–2017) og Prop. 33 L (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i matrikkellova m.m. (organisering av eigedomsoppmåling) og om Endringar i eierseksjonsloven m.m. (tilpassing til ny organisering av eigedomsoppmålinga)
 • Innst. 163 S (2017-2018)

  Dokument 8:74 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad og Geir Jørgen Bekkevold om tryggere og sikrere veitrafikk ved bruk av alkolås
 • Innst. 162 S (2017-2018)

  Dokument 8:83 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ivar Odnes, Siv Mossleth, Sigbjørn Gjelsvik, Nils T. Bjørke og Geir Pollestad om å stanse konkurranseutsettingen av persontransport med tog
 • Innst. 161 L (2017-2018)

  Prop. 32 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og folketrygdloven (tilgang og rett til offentlige ytelser ved unndragelse fra straff eller strafforfølgning)
 • Innst. 160 S (2017-2018)

  Dokument 8:88 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria-Karine Aasen-Svensrud om å endre tidspunktet som legges til grunn ved vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker, fra å være tidspunktet for den skadevoldende handlingen til tidspunktet for domfellelsen, og om å gi regelverksendringene tilbakevirkende kraft
 • Innst. 159 S (2017-2018)

  Dokument 8:89 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om å utføre en mulighetsstudie angående bruk av ny teknologi kalt hyperloop til transport av fisk og personer
 • Innst. 158 L (2017-2018)

  Prop. 34 L (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. og straffegjennomføringsloven mv. (overføring av samfunnsstraff mv.)
 • Innst. 157 S (2017-2018)

  Prop. 36 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Miljøpakke Trondheim trinn 3 – forlenga innkrevjingsperiode og endringar i takst- og rabattsystemet
 • Innst. 156 S (2017-2018)

  Dokument 8:100 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Espen Stoknes, Espen Barth Eide, Rigmor Aasrud og Else-May Botten om fjerning av gjenværende barrierer mot grønnere offentlige innkjøp
 • Innst. 155 S (2017-2018)

  Dokument 8:102 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kari Elisabeth Kaski, Lars Haltbrekken, Gina Barstad og Arne Nævra om at fylkeskommunene kan stille miljøkrav i anbud til kommersielle bussruter
 • Innst. 154 L (2017-2018)

  Prop. 37 L (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen (forvaltningen av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond)
 • Innst. 153 L (2017-2018)

  Prop. 125 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven (hjemmel til å gi generelle instrukser om tvangsmidler m.m.)
 • Innst. 152 L (2017-2018)

  Dokument 8:45 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler, Maria Aasen-Svensrud og Hadia Tajik om endring i ekteskapsloven (forby barneekteskap i Norge)
 • Innst. 151 L (2017-2018)

  Prop. 169 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnevernloven mv. (bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
 • Innst. 143 S (2017-2018)

  Dokument 8:10 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Emilie Enger Mehl, Sigbjørn Gjelsvik og Marit Arnstad om styrking av det lokale politiet
 • Innst. 140 S (2017-2018)

  Dokument 8:42 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Torhild Bransdal om andre reaksjonsformer enn utvisning og innreiseforbud ved brudd på utlendingsloven
 • Innst. 139 S (2017-2018)

  Dokument 8:79 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lene Vågslid, Jan Bøhler og Maria-Karine Aasen-Svensrud om ny straffebestemmelse som tydeliggjør at det er ulovlig å dele eller offentliggjøre bilder som er avslørende, nedverdigende eller krenkende for den eller de som avbildes og som øker strafferammen for å spre denne typen bilder uten samtykke
 • Innst. 132 L (2017-2018)

  Dokument 8:60 L (2017–2018) og Dokument 8:94 L (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om to representantforslag som omhandler adgangen til bruk av midlertidige ansettelser og innleie fra bemanningsforetak
 • Innst. 131 S (2017-2018)

  Dokument 8:58 S (2017–2018), Dokument 8:59 S (2017–2018) og Dokument 8:65 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om tre representantforslag som omhandler innleie av arbeidskraft og å sikre et ryddig arbeidsliv

Februar 2018 (34)

 • Innst. 150 L (2017-2018)

  Prop. 167 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i barnelova og straffeloven mv. (bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)
 • Innst. 149 S (2017-2018)

  Dokument 8:20 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Kari Elisabeth Kaski, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om rettferdig og fattigdomsbekjempende barnetrygd
 • Innst. 148 S (2017-2018)

  Meld. St. 42 (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Sametingets virksomhet 2016
 • Innst. 147 L (2017-2018)

  Prop. 161 L (2016–2017)

  Innstilling frå justiskomiteen om Lov om grensetilsyn og grensekontroll av personer (grenseloven)
 • Innst. 146 L (2017-2018)

  Prop. 165 L (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
 • Innst. 145 S (2017-2018)

  Prop. 166 S (2016–2017)

  Innstilling fra justiskomiteen om Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)
 • Innst. 144 S (2017-2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om statsrådets protokoller for tidsrommet 1. januar – 30. juni 2017
 • Innst. 142 L (2017-2018)

  Prop. 30 L (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i lov om dyrevelferd (omplassering og salg av dyr i midlertidig forvaring mv.)
 • Innst. 141 S (2017-2018)

  Dokument 3:2 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper.
 • Innst. 138 S (2017-2018)

  Dokument 8:85 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Steinar Reiten, Tore Storehaug og Olaug V. Bollestad om gjeninnføring av forbudet mot 19 reptilarter i Norge
 • Innst. 137 L (2017-2018)

  Prop. 159 L (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Bankenes sikringsfond og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og krisehåndtering av banker)
 • Innst. 136 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om konstituering av direktør i Stortingets administrasjon
 • Innst. 135 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer
 • Innst. 134 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 133 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen
 • Innst. 130 S (2017-2018)

  Dokument 8:27 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om å stanse tildeling av nye letetillatelser på norsk sokkel
 • Innst. 129 S (2017-2018)

  Dokument 8:31 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Aina Bastholm om et løft for norsk sirkulærøkonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner
 • Innst. 128 S (2017-2018)

  Dokument 8:106 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om sirkulærøkonomi som hovedløsning for håndtering av farlig uorganisk avfall i Norge
 • Innst. 127 S (2017-2018)

  Meld. St. 45 (2016–2017)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi
 • Innst. 126 S (2017-2018)

  Prop. 29 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 187/2017 av 22. september 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2015/2302/EU om pakkereiser og sammensatte reisearrangementer (pakkereisedirektivet)
 • Innst. 125 S (2017-2018)

  Dokument 8:67 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Olaug V. Bollestad og Nicholas Wilkinson om å ta nye initiativ for å sikre at barn ikke skal måtte bo på sykehjem i strid med barnets beste og foreldrenes ønske
 • Innst. 124 S (2017-2018)

  Dokument 8:50 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Sigrid Simensen Ilsøy og Emilie Enger Mehl om å la Vinmonopolet overta taxfree-salget av alkoholholdig drikke ved Avinors luftfartsvirksomheter
 • Innst. 123 S (2017-2018)

  Dokument 8:32 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å sikre åpenhet i helse- og omsorgsinstitusjoner som utfører tjenester i kommunal regi
 • Innst. 122 S (2017-2018)

  Dokument 8:48 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om studentombud
 • Innst. 121 S (2017-2018)

  Dokument 8:44 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Martin Henriksen, Jette F. Christensen, Torstein Tvedt Solberg og Nina Sandberg om beredskapsteam for økt innsats mot mobbing
 • Innst. 120 L (2017-2018)

  Prop. 170 L (2016–2017)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)
 • Innst. 119 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner
 • Innst. 118 S (2017-2018)

  Dokument 8:70 S (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om representantforslag fra stortingsrepresentantene Hans Andreas Limi, Mazyar Keshvari, Helge André Njåstad, Morten Wold, Morten Stordalen og Erlend Wiborg om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner
 • Innst. 117 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Norges Banks representantskap
 • Innst. 116 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlem til Nobelkomiteen
 • Innst. 115 S (2017-2018)

  Dokument 1 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2016
 • Innst. 114 S (2017-2018)

  Dokument 8:18 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Mona Lill Fagerås og Solfrid Lerbrekk om profittfri barnehage
 • Innst. 113 S (2017-2018)

  Dokument 8:1 S (2017–2018), Dokument 8:15 S (2017–2018), Dokument 8:24 S (2017–2018) og Dokument 8:25 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om fire representantforslag som omhandler lærernorm i skolen, virkningstidspunktet for kompetansekrav for lærere og karakterkrav i matematikk for opptak til lærerutdanningen
 • Innst. 108 S (2017-2018)

  Meld. St. 40 (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Eksport av norske velferdsytelser

Januar 2018 (16)

 • Innst. 112 S (2017-2018)

  Dokument 8:33 S (2017–2018) og Dokument 8:41 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke, Heidi Greni, Geir Pollestad og Marit Knutsdatter Strand om styrket beredskap gjennom et sterkere jordvern og beredskapslagring av matkorn og Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda
 • Innst. 111 S (2017-2018)

  Dokument 8:49 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik og Sigrid Simensen Ilsøy om å redusere andelen innsatsstyrt finansiering i spesialisthelsetjenesten og ikke la innsatsstyrt finansiering videreføres ned på sykehus- og avdelingsnivå
 • Innst. 110 S (2017-2018)

  Dokument 8:7 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Heidi Greni, Willfred Nordlund og Ole André Myhrvold om å styrke finansieringsordningene for etablering av sykehjem, omsorgsboliger og dagaktivitetstilbud
 • Innst. 109 S (2017-2018)

  Dokument 8:3 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Willfred Nordlund og Ivar Odnes om tiltak for å styrke rekruttering til og finansiering av fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen
 • Innst. 107 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning
 • Innst. 106 S (2017-2018)

  Dokument 17 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2016–1. halvår 2017
 • Innst. 105 S (2017-2018)

  Meld. St. 5 (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid
 • Innst. 104 S (2017-2018)

  Dokument 8:22 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken og Petter Eide om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser
 • Innst. 103 L (2017-2018)

  Prop. 153 L (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven)
 • Innst. 102 S (2017-2018)

  Dokument 8:36 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene André N. Skjelstad, Terje Breivik, Jon Gunnes og Ketil Kjenseth om å utrede etableringen av et norsk globalt entreprenørskapsprogram
 • Innst. 101 S (2017-2018)

  Dokument 8:57 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sigrid Simensen Ilsøy, Heidi Greni, Nils T. Bjørke og Åslaug Sem-Jacobsen om forbedringer av hjelpemiddelformidlingen
 • Innst. 99 S (2017-2018)

  Dokument 3:1 (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 • Innst. 98 S (2017-2018)

  Dokument 8:54 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning
 • Innst. 68 S (2017-2018)

  Dokument 8:64 LS (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
 • Innst. 67 L (2017-2018)

  Dokument 8:64 LS (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Petter Eide om å innføre rimelighetsvilkår for internflukt i utlendingsloven, sikre reelle barnefaglige vurderinger mv.
 • Innst. 66 S (2017-2018)

  Dokument 8:47 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Lars Haltbrekken, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes om midlertidig stans i uttransport av asylsøkere til Afghanistan frem til et uavhengig ekspertutvalg har gjennomført en åpen vurdering av regelverk og praksis i disse sakene m.m.

Desember 2017 (56)

 • Innst. 100 S (2017-2018)

  Prop. 28 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om ny saldering av statsbudsjettet 2017
 • Innst. 97 S (2017-2018)

  Dokument 8:43 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Geir Jørgen Bekkevold, Olaug V. Bollestad og Steinar Reiten om endring av botidskravet for rett til kontantstøtte
 • Innst. 96 S (2017-2018)

  Dokument 3:6 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av konsulentbruk i staten
 • Innst. 95 S (2017-2018)

  Dokument 8:72 S (2017–2018) og Dokument 8:73 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Else-May Botten, Sverre Myrli, Espen Barth Eide, Runar Sjåstad, Åsmund Aukrust og Hege Haukeland Liadal om å legge strengere miljøkrav til grunn i anskaffelsen av Kystruten Bergen–Kirkenes for perioden 2021–2030 og Representantforslag fra stortingsrepresentantene Lars Haltbrekken, Arne Nævra, Solfrid Lerbrekk og Torgeir Knag Fylkesnes om å endre anbudet på Kystruten Bergen–Kirkenes
 • Innst. 94 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av riksrevisorer med varamedlemmer
 • Innst. 93 S (2017-2018)

  Dokument 8:9 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Liv Signe Navarsete, Sigbjørn Gjelsvik, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om nedsetjing av eit offentleg utval som skal foreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen
 • Innst. 92 S (2017-2018)

  Meld. St. 44 (2016–2017)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN)
 • Innst. 91 S (2017-2018)

  Dokument 8:23 S (2017–2018)

  Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Petter Eide og Karin Andersen om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet – BERIKTIGET
 • Innst. 90 S (2017-2018)

  Prop. 11 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Bypakke Bergen i Hordaland
 • Innst. 89 S (2017-2018)

  Dokument 3:9 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av fiskeriforvaltningen i Nordsjøen og Skagerrak – BERIKTIGET
 • Innst. 88 S (2017-2018)

  Prop. 3 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 94/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2013/55/EU om endring av direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og forordning (EU) nr. 1024/2012 om forvaltningssamarbeidet gjennom informasjonssystemet for det indre marked («IMI-forordningen»)
 • Innst. 87 S (2017-2018)

  Prop. 16 S (2017–2018), unntatt kap. 542

  Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Innst. 86 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), kap. 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 85 S (2017-2018)

  Prop. 15 S (2017–2018) og Prop. 19 S (2017–2018) kap. 872

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Arbeids- og sosialdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet, kap. 872
 • Innst. 84 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet
 • Innst. 83 S (2017-2018)

  Prop. 12 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 82 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), kap. 480

  Innstilling til Stortinget fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 81 S (2017-2018)

  Prop. 23 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet
 • Innst. 80 S (2017-2018)

  Prop. 21 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Helse- og omsorgsdepartementet
 • Innst. 79 S (2017-2018)

  Prop. 13 S (2017–2018) og Prop. 16 S (2017–2018), kap. 542

  Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet og om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet, kap. 542
 • Innst. 78 L (2017-2018)

  Dokument 8:61 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Terje Breivik, Trine Skei Grande og Abid Q. Raja om å videreføre redegjørelsesplikten fra 1. januar 2018
 • Innst. 77 S (2017-2018)

  Prop. 22 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kulturdepartementet
 • Innst. 76 S (2017-2018)

  Prop. 19 S (2017–2018), unntatt kap. 872

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Barne- og likestillingsdepartementet – BERIKTIGET
 • Innst. 75 S (2017-2018)

  Prop. 17 S (2017–2018) og Prop. 20 S (2017–2018), kap. 925 og 927

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Kunnskapsdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet, kap. 925 og 927
 • Innst. 74 S (2017-2018)

  Prop. 14 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Olje- og energidepartementet
 • Innst. 73 S (2017-2018)

  Prop. 18 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Endringer i statsbudsjettet 2017 under Klima- og miljødepartementet
 • Innst. 72 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nobelkomiteen
 • Innst. 71 S (2017-2018)

  Dokument 8:26 S (2017–2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Carl-Erik Grimstad om innføring av lobbyregister
 • Innst. 70 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer til Norges Banks representantskap
 • Innst. 69 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Ombudsmannsnemnda for Forsvaret
 • Innst. 65 L (2017-2018)

  Prop. 10 L (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i diskrimineringsombudsloven mv.
 • Innst. 64 S (2017-2018)

  Prop. 20 S (2017–2018), unntatt kap. 925 og 927

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Nærings- og fiskeridepartementet
 • Innst. 63 S (2017-2018)

  Prop. 25 S (2017–2018)

  Innstilling frå næringskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Landbruks- og matdepartementet m.m.
 • Innst. 62 S (2017-2018)

  Prop. 24 S (2017–2018), unnateke kap. 480, 490, 491, 496, 497, 3490, 3496 og 3497

  Innstilling frå justiskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet
 • Innst. 61 L (2017-2018)

  Prop. 7 L (2017–2018)

  Innstilling frå arbeids- og sosialkomiteen om Endringar i lov om pensjonstrygd for sjømenn, trygderettslova, folketrygdlova og einskilde andre lover (Samleproposisjon hausten 2017)
 • Innst. 60 S (2017-2018)

  Dokument 8:17 LS (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
 • Innst. 59 L (2017-2018)

  Dokument 8:17 LS (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk og Nicholas Wilkinson om å sikre økonomisk trygghet for foreldre til alvorlig syke barn gjennom pleiepengeordningen
 • Innst. 58 L (2017-2018)

  Prop. 168 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen)
 • Innst. 57 S (2017-2018)

  Dokument 3:10 (2016–2017)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av arkivering og åpenhet i statlig forvaltning
 • Innst. 52 S (2017-2018)

  Dokument 8:2 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni, Sigbjørn Gjelsvik, Jenny Klinge, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund, Siv Mossleth, Sandra Borch og Ole André Myhrvold om anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
 • Innst. 43 S (2017-2018)

  Dokument 8:19 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård og Karin Andersen om å sikre et trygt og stabilt barnevern uten profitt
 • Innst. 17 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2018
 • Innst. 16 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)
 • Innst. 15 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (rammeområde 7)
 • Innst. 14 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Barne- og likestillingsdepartementet, Kulturdepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 2 og 3)
 • Innst. 13 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområde 17)
 • Innst. 12 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Kunnskapsdepartementet samt forskningskapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområde 16)
 • Innst. 11 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)
 • Innst. 10 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet (rammeområde 14)
 • Innst. 9 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)
 • Innst. 8 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)
 • Innst. 7 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Utenriksdepartementet mv. (rammeområde 4) og Forsvarsdepartementet mv. (rammeområde 8)
 • Innst. 6 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (rammeområde 5)
 • Innst. 5 S (2017-2018)

  Prop. 1 S (2017–2018) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018 under rammeområde 19 Tilfeldige utgifter og inntekter, rammeområde 20 Stortinget, finansadministrasjon mv., rammeområde 22 Utbytte mv. samt garantier under Finansdepartementet, statsbudsjettets 90-poster og kapitlene som gjelder overføring til og fra Statens pensjonsfond utland
 • Innst. 4 L (2017-2018)

  Prop. 1 LS (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2018 – lovsaker
 • Innst. 3 S (2017-2018)

  Prop. 1 LS (2017–2018) og Prop. 1 S (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2018

November 2017 (26)

 • Innst. 56 S (2017-2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud i Stortingets møte 16. november 2017 om at hun trekker tilbake forslag fra Stein Erik Lauvås, Siri Gåsemyr Staalesen, Jorodd Asphjell, Kari Henriksen og seg selv om innføring av sårbarhetskriterier ved vurderingen av midlertidig opphold i asylsaker til enslige mindreårige, jf. Representantforslag 52 S (2017–2018) – BERIKTIGET
 • Innst. 55 S (2017-2018)

  Dokument 8:12 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Kjenseth, Trine Skei Grande, Terje Breivik og Carl-Erik Grimstad om sykehusstrukturen i Vest-Finnmark – BERIKTIGET
 • Innst. 54 L (2017-2018)

  Prop. 149 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i utlendingsloven mv. (videreføring av innstramninger mv.)
 • Innst. 53 L (2017-2018)

  Prop. 150 L (2016–2017)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten mv. (helsetilsynsloven)
 • Innst. 51 S (2017-2018)

  Dokument 8:8 S (2017–2018)

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Åslaug Sem-Jacobsen og Marit Knutsdatter Strand om å innføre en ordning som sikrer elever på 1.–10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag
 • Innst. 50 S (2017-2018)

  Prop. 2 S (2017–2018)

  Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet – Landmaktproposisjon
 • Innst. 49 S (2017-2018)

  Dokument 8:4 S (2017–2018), Dokument 8:5 S (2017–2018), Dokument 8:6 S (2017–2018), Dokument 8:13 S (2017–2018), Dokument 8:38 S (2017–2018), Dokument 8:39 S (2017–2018) og Dokument 8:40 S (2017–2018)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om syv representantforslag som omhandler Stortingets vedtak 8. juni 2017 om sammenslåing av fylkeskommuner
 • Innst. 48 S (2017-2018)

  Prop. 163 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
 • Innst. 47 L (2017-2018)

  Prop. 158 L (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i eiendomsmeglingsloven (forenklinger)
 • Innst. 46 L (2017-2018)

  Prop. 160 L (2016–2017)

  Innstilling frå finanskomiteen om Endringer i regnskapsloven mv. (forenklinger)
 • Innst. 45 L (2017-2018)

  Prop. 157 L (2016–2017)

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Endringer i kommuneloven og lov om flagging på kommunale bygninger (forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg)
 • Innst. 44 S (2017-2018)

  Prop. 162 S (2016–2017)

  Innstilling fra finanskomiteen om Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker
 • Innst. 42 L (2017-2018)

  Prop. 172 L (2016–2017)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Midlertidig endring i pengespilloven (jubileumsgave til Den Norske Turistforening)
 • Innst. 41 S (2017-2018)

  Dokument 8:21 S (2017–2018)

  Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Lars Haltbrekken og Torgeir Knag Fylkesnes om at det ikke skal gjøres strukturendringer i fiskeriene før etter at Stortinget har gjennomført en helhetlig gjennomgang av strukturpolitikken
 • Innst. 40 S (2017-2018)

  Prop. 9 S (2017–2018)

  Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Samtykke til ikke å utbetale andre rate av driftstilskuddet til Islamsk Råd Norge for 2017
 • Innst. 39 S (2017-2018)

  Dokument 3:11 (2016–2017)

  Innstilling frå kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av effekten store investeringer i jernbanen har på togtilbudet
 • Innst. 38 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 37 S (2017-2018)

  Meld. St. 4 (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Regulering av pensjoner i 2017 og pensjonisters inntektsforhold
 • Innst. 36 S (2017-2018)

  Dokument 8:11 S (2017–2018)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Geir Adelsten Iversen og Sandra Borch om retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten
 • Innst. 35 S (2017-2018)

  Prop. 171 S (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av fv. 33 på strekningene Skardtjernet–Tonsvatnet og Bjørgokrysset–Nedre Øydgarden i Oppland
 • Innst. 34 S (2017-2018)

  Prop. 164 S (2016–2017)

  Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om Finansiering av Nordhordlandspakken i Hordaland
 • Innst. 33 L (2017-2018)

  Prop. 155 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Endringar i yrkestransportlova (samkøyring mv.)
 • Innst. 32 L (2017-2018)

  Prop. 152 L (2016–2017)

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy
 • Innst. 31 L (2017-2018)

  Prop. 151 L (2016–2017)

  Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om Endringer i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og enkelte andre lover (samleproposisjon)
 • Innst. 30 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Innst. 2 S (2017-2018)

  Meld. St. 1 (2017–2018), Prop. 1 S (2017–2018) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2017–2018)

  Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2018 og forslaget til statsbudsjett for 2018

Oktober 2017 (13)

 • Innst. 29 S (2017-2018)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om riksvalgstyrets avgjørelse av klager ved stortingsvalget 2017
 • Innst. 28 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden
 • Innst. 27 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling
 • Innst. 26 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid
 • Innst. 25 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) – BERIKTIGET
 • Innst. 24 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen – BERIKTIGET
 • Innst. 23 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa
 • Innst. 22 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling
 • Innst. 21 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling
 • Innst. 20 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk
 • Innst. 19 S (2017-2018)

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd
 • Innst. 18 S (2017-2018)

  Innstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 – BERIKTIGET
 • Innst. 1 S (2017-2018)

  Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter