Stortinget - Møte torsdag den 17. juni 2004 kl.10

Dato: 17.06.2004
President: Jørgen Kosmo

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av et nytt varamedlem til Nordisk Råd ((Innst. S. nr. 271 (2003-2004)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra kommunalkomiteen om lokaldemokrati, velferd og økonomi i kommunesektoren 2005 (kommuneproposisjonen) ((Innst. S. nr. 255 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 64 (2003-2004)))

 • Sak nr. 3

  Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 83):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme egen sak for Stortinget, hvor bosetting av flyktninger og asylsøkere vurderes i sammenheng."

 • Sak nr. 4

  Forslag fra stortingsrepresentant Per Sandberg på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen å utrede konsekvensene av å oppheve utlendingsloven 12 om bosettingstillatelse."

 • Sak nr. 5

  Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen iverksette en fast ordning hvor en frivillig organisasjon har ansvar for informasjon og tilbud om individuelle samtaler med asylsøkere etter ankomst."

 • Sak nr. 6

  Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen i tillegg opprettholde dagens ordning med tre timer fritt rettsråd i første instans behandling, men med en differensiering slik at de antatt grunnløse saker gis to timer fritt rettsråd. Advokat tildeles lokalt ved ankomst til mottak."

 • Sak nr. 7

  Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås på vegne av Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen iverksette tiltak som gir personer med definerte Dublin II-saker 3 timer fritt rettsråd ved klagebehandling av søknad."

 • Sak nr. 8

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen snarest utrede og endre regelverket slik at det er et vilkår for familiegjenforening til Norge at kvinnen er sikret lik rett til skilsmisse i ekteskapskontrakten."

 • Sak nr. 9

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget opphever anmodningsvedtak nr. 612 av 19. juni 2003."

 • Sak nr. 10

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen om å utrede hvorvidt domstolene, og ikke Utlendingsdirektoratet, skal fatte vedtak om utvisning i de saker hvor brudd på straffeloven krever en rettskraftig avgjørelse i form av endelig dom ved domstolene."

 • Sak nr. 11

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 93):
  "Stortinget ber Regjeringen om å sette av økte ressurser knyttet til tilbudet om individuell veiledning relatert til saker som kan inkludere kjønnsrelatert forfølgelse."

 • Sak nr. 12

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om kultur for læring ((Innst. S. nr. 268 (2003-2004), jf. St.meld. nr. 30 (2003-2004)))

 • Sak nr. 13

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Rolf Reikvam, Øystein Djupedal og Lena Jensen om å innføre teknologi som obligatorisk emne i grunnskolen ((Innst. S. nr. 259 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:81 (2002-2003)))

 • Sak nr. 14

  Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 92):
  "Stortinget ber Regjeringen i egen sak redegjøre for videreføring av ressurser avsatt på statsbudsjettet kap. 221 post 65 gjennom samordning av de to strategiplanene "Gi rom for lesing!" og "Likeverdig utdanning i praksis" fra det tidspunkt foreslått endring i opplæringsloven 2-8 og friskoleloven 3-5 trer i kraft."

 • Sak nr. 15

  Forslag fra stortingsrepresentant Eva M. Nielsen på vegne av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 82):
  "Stortinget ber Regjeringa komme tilbake med forslag til endring av opplæringsloven og friskoleloven, slik at det innføres krav om politiattest fra personer som skal tilsettes i videregående skole.
  Politiattesten skal kun inneholde informasjon om hvorvidt søker er domfelt for overgrep."

 • Sak nr. 16

  Forslag fra stortingsrepresentant Arne Sortevik på vegne av Fremskrittspartiet og representanten Simonsen oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 82):
  "Stortinget ber Regjeringen i løpet av høsten 2004 gjennom en melding til Stortinget vurdere om opplæringslovens og friskolelovens bestemmelser om politiattest bør utvides til å gjelde andre skoleslag og utdanningsinstitusjoner, samt om kravet til politiattestens innhold skal utvides til å også å omfatte andre grove kriminelle handlinger."

 • Sak nr. 17

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 10. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 82):
  "Stortinget ber Regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang og evaluering av praksis med bruk av politiattester innen utdanningssektoren, sett i lys av den forskningen som finnes om seksuelle overgrep mot barn. Stortinget ber Regjeringen komme tilbake med en bred vurdering av hvordan ordningen med politiattester i utdanningssektoren bør utformes i fremtiden, også sett i sammenheng med bruk av politiattester innenfor andre tjenesteområder."

 • Sak nr. 18

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Eva M. Nielsen, Lena Jensen, Rune J. Skjælaaen og Arne Sortevik om å sikre finansiering av sikkerhetsopplæringen av fiskere (Innst. S. nr. 263 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:72 (2003-2004))

 • Sak nr. 19

  Innstilling fra kommunalkomiteen om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 44/2004 av 23. april 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2003/72/EF av 22. juli 2003 om utfylling av vedtektene for det europeiske samvirkeforetak med hensyn til arbeidstakernes innflytelse ((Innst. S. nr. 264 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 68 (2003-2004)))

 • Sak nr. 20

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet mv. ((Innst. S. nr. 273 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 72 (2003-2004)))

 • Sak nr. 21

  Innstilling frå sosialkomiteen om trygdeoppgjeret 2004 ( (Innst. S. nr. 275 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 74 (2003-2004)))

 • Sak nr. 22

  Innstilling frå sosialkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2004 som følgje av takstoppgjera for psykologar og fysioterapeutar ((Innst. S. nr. 274 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 71 (2003-2004)))

 • Sak nr. 23

  Innstilling fra forsvarskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Marit Nybakk og Anne Helen Rui om omgjøring av salget av Østre Bolærne, slik at eiendommen fortsatt blir i offentlig eie ((Innst. S. nr. 276 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:82 (2003-2004)))

 • Sak nr. 24

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 104):
  "Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om delfinansiering av sprøyterom i forbindelse med statsbudsjettet for 2005, der den statlige andelen minst tilsvarer halvparten av kostnadene for etablering og drift av sprøyterom."

 • Sak nr. 25

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 104):
  "Stortinget ber Regjeringen om å bli orientert på egnet måte om forskrift om sprøyterom før de trer i kraft."

 • Sak nr. 26

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 14. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 104):
  "Stortinget ber Regjeringen sørge for at nødvendige lovendringer og forskrifter kommer på plass slik at sprøyterommene kan tas i bruk fra 1. januar 2005."

 • Sak nr. 27

  Forslag fra stortingsrepresentant André Kvakkestad på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Stortinget ber Regjeringen vurdere alternative tiltak som kan avhjelpe situasjonen for de som har fått så store utslag av endringene i festeavgiften at de har problemer med å beholde egen bolig."

 • Sak nr. 28

  Forslag fra stortingsrepresentant André Kvakkestad på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Stortinget ber Regjeringen gå gjennom lovverket og fremme de nødvendige forslag slik at ordet "festeavgift" kan erstattes med ordet "tomteleie" i alle bestemmelser."

 • Sak nr. 29

  Forslag fra stortingsrepresentant André Kvakkestad på vegne av Fremskrittspartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Under henvisning til Grunnloven 83 ber Stortinget Høyesterett om en betenkning om følgende i forhold til Grunnloven 97 og 105:
  1. Vil det være i strid med Grunnloven å innføre en rett for fester til å kunne kreve å få innløse festetomten uten grunneiers samtykke i forbindelse med allerede eksisterende festeavtaler.
  2. Vil det være i strid med Grunnloven dersom en eventuell innløsningssum lovfestes til et bestemt antall ganger festeavgiften uten en individuell prisfastsettelse der også andre forhold blir tillagt vekt."

 • Sak nr. 30

  Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Stortinget ber Regjeringen nedsette et uavhengig ekspertutvalg som skal ha som mandat å vurdere forholdet mellom Regjeringens forslag til innløsningsrett for tomtefestere og Grunnloven 105."

 • Sak nr. 31

  Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Stortinget ber Regjeringen på bakgrunn av en evaluering av virkningene av gjeldende tomtefestelov fremme forslag om endringer i tomtefesteloven slik at eiere av boliger eller hytter på festet grunn, skal kunne skjermes for urimelige økninger i festeavgiften."

 • Sak nr. 32

  Forslag fra stortingsrepresentant Marit Arnstad på vegne av Senterpartiet oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Stortinget ber Regjeringen sikre at Statskogs inntekter som følge av innløsning av festetomter i statsallmenning fordeles på samme måte som de inntekter Statskog har fra festeavgifter i statsallmenningen i dag."

 • Sak nr. 33

  Forslag fra stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Odelstingets møte 15. juni 2004 (jf. Innst. O. nr. 105):
  "Stortinget ber Regjeringen instruere Opplysningsvesenets fond (OVF) og Statskog slik at avgiftstaket i festekontraktene der OVF og Statskog er part, maksimalt kan settes til 4 000 kroner per mål tomt, i stedet for 9 000 kroner som i dag."

 • Sak nr. 34

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av avgjerd nr. 626/2004/EF av 31. mars 2004 om vidareføring av rammeprogrammet for kultur (Kultur 2000-programmet) ( (Innst. S. nr. 258 (2003-2004), jf. St.prp. nr. 67 (2003-2004)))

 • Sak nr. 35

  Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Karin S. Woldseth og Ulf Erik Knudsen om midlertidig utsettelse av gjennomføringen av monopol på drift av gevinstautomater, for å sikre de frivillige organisasjoners inntekter inntil ESA har avsluttet saken ((Innst. S. nr. 254 (2003-2004), jf. Dokument nr. 8:69 (2003-2004)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.46.