Stortinget - Møte torsdag den 7. mars 2013 kl. 10

Dato: 07.03.2013

Dokumenter: (Innst. 200 S (2012–2013), jf. Meld. St. 33 (2011–2012))

Sak nr. 2 [11:56:53]

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Meld. St. 33 (2011–2012) – om Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.