Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 15 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 15 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2008 for de budsjettkapitler som hører inn under Arbeids- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde innenfor rammeområde 7. Vedtaket er i samsvar med Regjeringens forslag. Rammeområde 7, Arbeid og sosial, ble vedtatt med netto utgiftsramme på 244 505 528 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2007