Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 10 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 28.11.2007 Budsjett-innst. S. nr. 10 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner - for 2008. Det er bevilget 1 480 217 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) og Stortingets kontrollutvalg for etteretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Bevilgningen er i samsvar med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.11.2007

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2007