Bevilgninger på statsbudsjettet 2008

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2007 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for 2008 for budsjettkapitler som hører inn under Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet, samt enkelte budsjettkapitler under Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Næringsdepartementet. Netto utgifter under rammeområde 1, Statsforvalting, utgjør 13 952 mill. kroner, mens netto utgifter under rammeområde 6 innvandring, regional utvikling og bolig utgjør 9 813 mill. kroner. Den største endringen i forhold til St.prp. nr. 1 (2007-2008) er en økning på 22 mill. kroner under kap. 580 Bostøtte. Budsjettvedtaket ble fattet på bakgrunn av forslag fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2007

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2007