Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 10 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.11.2011 Innst. 10 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt budsjettet for rammeområde 14 - konstitusjonelle institusjoner for 2012. Det er bevilget 1 805 540 000 kroner. Rammeområdet omfatter bevilgninger til Det kongelige hus og til Stortinget og dets underliggende institusjoner; Riksrevisjonen, Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen), Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) og Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. Nettosum for rammeområde 14 ble ved Stortingets vedtak 24. november 2011 redusert med 30 mill kroner i forhold til forslaget fremmet i Prop. 1 S (2011-2012), jf. Innst 2 S. (2011-2012). Det er vedtatt at dette kuttet skal tas på kapittel 41 Stortinget, fordelt på 5 mill kroner på post 1 Driftsutgifter, og 25 mill kroner på post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold. Forøvrig er vedtaket i tråd med budsjettforslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 01.12.2011