Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 14 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 14 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for de budsjettkapitler som hører inn under henholdsvis Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet (budsjettramme 2 familie og forbruker) og Kulturdepartementet (ramme 3 kultur). De samlede utgiftene utgjør for budsjettramme 2 familie og forbruker 41,2 mrd kroner og for budsjettramme 3 kultur 8,6 mrd kroner. Ramme 2 ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Ramme 3 ble vedtatt med stemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2011