Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)

Prop. 1 S (2011-2012), Innst. 11 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 29.11.2011 Innst. 11 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2012 for de budsjettkapitlene som hører inn under Helse- og omsorgsdepartementets ansvarsområde (budsjettramme 15). De samlede utgiftene utgjør om lag 138 mrd. kroner. Største utgiftskapittel er til drift av sykehusene, der det bevilges om lag 106,2 mrd. kroner. Vedtaket ble fattet med stemmene fra Arbeiderpartiet, Sosiallistisk Venstreparti, Senterpartiet og Venstre.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2011