Svalbardbudsjettet 2020

Prop. 1 S (2019-2020), Innst. 17 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 05.12.2019 Innst. 17 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2020 for de budsjettkapitlene som gjelder bevilgninger på Svalbardbudsjettet. Justis- og beredskapsdepartementet fremmer Svalbardbudsjettet som en egen budsjettproposisjon som i hovedsak finansierer den statlige administrasjonen av Svalbard. Det gjelder blant annet virksomhet underlagt ovennevnte departement og andre fagdepartement, samt utgifter for Longyarbyen lokalstyre. Den økonomiske rammen for Svalbardbudsjettet er utgifter på nærmere 566 mill. kroner, og inntekter på 180 mill. kroner. Tilskuddet er således på 385,8 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2019

   Debattert i Stortinget 12.12.2019
   Votert i Stortinget 12.12.2019