Endringer i statsbudsjettet 2022 under KD, KUD, JD, KDD, AID, HOD, BFD, NFD, SD, FIN og OED (økonomiske tiltak i møte med pandemien og ekstraordinære strømutgifter)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 23.01.2022 Innst. 119 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2022 i forbindelse med tiltak i møte med koronapandemien og høye strømpriser, Dette gjelder bl.a. endring av lønnsstøtteordningen, kompensasjonsordningen for næringslivet, kompensasjons- og stimuleringsordningene på kulturfeltet, i tillegg til statlig tilskudd i forbindelse med ekstraordinært høye strømpriser. Endringene ble fremforhandlet mellom regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet, og Sosialistisk Venstreparti. Vedtaket innebærer derfor enkelte endringer i forhold til regjeringens forslag i Prop. 51 S (2021-2022).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.01.2022

   Debattert i Stortinget 24.01.2022
   Votert i Stortinget 24.01.2022