Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 1888)
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1795 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Hvordan vil statsråden rydde opp i de vedvarende tekniske feil ved gjennomføring av norskprøvene for voksne innvandrere?
 • Skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1794 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg i deponiet og i gruvegangene på Raudsand, hvis ikke vil statsråden sørge for å sette i gang en kartlegging av hvilke miljøgifter og farlig avfall som befinner seg på Raudsand før staten avhender området til private kjøpere, og har statsråden oversikt over om farlig avfall og miljøgifter har lekket ut i fjorden etter i naturen rundt anlegget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1793 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  8 februar 2018 kunne vi i Fosna-Folket lese at passkontoret i Indre Fosen kommune ville bli nedlagt som en del av politireformen. Nå fikk Krf heldigvis gjennomslag i RNB på at avstanden til nærmeste passkontor skal være maks 45 minutter for 90 % av innbyggerne og ikke 60 min som regjeringen la opp til. Vil passkontoret i Indre Fosen kommune bli opprettholdt etter denne enigheten?
 • Skriftlig spørsmål fra Fredric Holen Bjørdal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av finansminister Siv Jensen

  I Finanstilsynet sin rapport "Finansielt utsyn" som blei lagt fram 6.juni, fortel tilsynet om at fleire aktørar ikkje etterlever retningslinjene for bankar som tilbyr forbrukslån. Vil regjeringa stramme inn overfor desse aktørane, gjennom å gjere retningslinjene om til ei forskrift, med strengare sanksjonsmoglegheiter enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 20.06.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke tiltak vil statsråden iverksette for å sikre kartlegging av trusselsituasjonen og hjelpebehov gjennomføres for alle barn på krisesenter?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1790 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Anniken Huitfeldt uttalte i Dagsnytt 18, 5. juni at forsvarssjefen skal ha uttalt på et møte i Den norske Atlanterhavskomiteen 24. mai at «Forsvaret skal klare å stille personell og piloter, det vi trenger er flere helikoptre». Kjenner forsvarsministeren til at forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen skal ha uttalt dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1789 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Prosessen med å få tillatelse til å starte opp en ny skole er preget av forhandlinger på Stortinget og ikke av fastlagte kriterier for valg, satt av departementet, derfor vil jeg spørre om statsråden nå kan og vil innføre kriterier som kan bidra til at beslutningen om hvilke skoler som får tillatelse til oppstart kan bli mer tydelig og forutsigbar, og kan statsråden redegjøre for hvilken rolle Folkehøgskolene skal ha i en helhetlig skolestruktur framover?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1788 (2017-2018)

  Innlevert: 11.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Redaktør i Fagbladet "Samfunn & Økonomi" Bjarne Jensen skriver i utgave 1-2018 om Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre. I Meld. St. 15 blir det vist til forskning som berører eldreomsorg, uten å drøfte fenomenet om at innbyggerne er mest fornøyde i de små kommunene. Mener statsråden innbyggernes tilfredshet ikke er relevant for tjenestene, eller vitner dette om en styringskultur der utvalgte fakta blir brukt for å underbygge regjeringens politikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1787 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 14.06.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  5. juni i år kom den endelige rapporten fra Mattilsynet som oppsummerer resultatene av alle inspeksjonene i svinebesetningene i Rogaland det siste året. Her avdekkes det sjokkerende mange brudd på lov og forskrifter. Selv om besøkene var varslet, fant man ett avvik eller flere på hele 73% av besetningene. Hvilke konkrete grep vil statsråden ta for å bedre situasjonen i norsk svinehold, og vil han nå vurdere å se jordbruksoppgjør og jordbruksstøtte i sammenheng med krav til dyrevelferd?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1786 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 14.06.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Mange syklister klager over mangel på sykkelplasser og høye priser for å ta sykkelen med seg på toget. Mange land som satser på sykkel - både til daglig bruk og for turister - har langt bedre muligheter for sykkeltransport på tog. Hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for å ta sykkel med seg på toget, ikke minst i lys av anbudsutsettelsene som nå gjennomføres, og vil han ta initiativ til at prisene blir satt ned - for å stimulere til mer bruk av sykkel?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1785 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 13.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  De konsoliderte museene i Hordaland har satset stort og Bergen konkurrerer med Oslo som Norges kulturhovedstad. På tross av å ha de nest høyeste besøkstallene i landet, får Oslos museer seks ganger så mye i statlig tilskudd som Hordaland. Dette gir tydelig utslag i skjefordeling i støtte per innbygger, ansatt og besøkende. Hvorfor er det så stor skjevfordeling, og vil statsråden foreta seg noe for å rette opp i skjevfordelingen og gi museene i Hordaland støtten de trenger for å satse videre?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1784 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Rette vedkommende: Kulturministeren

  Besvart: 15.06.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Stortinget vedtok våren 2017 at regjeringen skal utnevne et tverrfaglig utvalg som har som formål å legge frem nye tiltak som i større grad beskytter barn mot pornografi og økt seksualisering, jf. i Innst. 433 S (2016-2017). Hva er status for nedsetting av utvalget, eventuelt når skal regjeringen sette ned nevnte utvalg, og når vil utredningen fra utvalget være ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1783 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har konkludert med at kvinnelige innsatte har dårligere soningsforhold enn menn. I 2017 ble det lansert en strategi for kvinner i varetekt og straffegjennomføring (2017 – 2020) med formål om å sikre kvinner likeverdige forhold som menn, også når det gjelder innholdet i soningen. Strategien inneholder fem delmål, med tilhørende tiltak. Hvilke tiltak i strategien er planlagt, igangsatt eller iverksatt, og hvilke tiltak iverksettes for å sikre at kvinner skal sone adskilt fra menn?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1782 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Hva gjør regjeringen for å hindre at Israel river den palestinske beduinlandsbyen Khan al Ahmar utenfor Jerusalem som har en delvis norsk-finansiert barneskole?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1781 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 15.06.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvilke konkrete tiltak har forsvarsministeren så langt iverksatt for å hindre kompetanseflukt fra fagmiljøet for maritim overvåkning på Andøya flystasjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Solveig Schytz (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1780 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 19.06.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil statsråden sikre god framdrift i arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden og hvordan vil statsråden ivareta gode prosesser for å involvere kommuner, fylker, forskningsmiljøer, innbyggere, frivillige organisasjoner og andre interessenter i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1779 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart på vegne av: Finansministeren

  Besvart: 15.06.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Kan finansministeren gjere greie for korleis utviklinga i bruken av LNG og LPG har vore etter at fritaket på Co2-avgift ble fjerna, og om provenyet frå den nye avgifta har vore i tråd med forventingane?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1778 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 11.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva vil statsråden gjøre for å ivareta og videreutvikleanleggsspesifikk nukleær kompetanse ved Haldenreaktoren i årene frem mot en eventuell dekommisjonering er mulig og har NFD gitt noen føringer overfor IFE når det gjelder muligheter for å opprettholde drift i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1777 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Vil helseministeren ta initiativ slik at komplikasjoner som skjer under fødsel blir erstatningspliktige på lik linje med andre tilstander i helsevesenet, og vil helseministeren ta initiativ til å endre praktiseringen i pasientskadeordningen eller lovendring?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1776 (2017-2018)

  Innlevert: 08.06.2018

  Sendt: 08.06.2018

  Besvart: 18.06.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener statsråden at helseforetakenes praktisering av hemmelighold om legemiddelpriser er lovlig og hva begrunner statsråden i såfall dette med, og hvorfor er ikke Stortinget opplyst om at dette kan være lovstridig?