Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 2333)
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2243 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 11.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Stortinget vedtok 10.5.16 å gjeninnføre § 14.8 i teknisk forskrift. Det er nå gått 2 år, og kommunaldepartementet har hatt forskrift på høring som ikke svarer på Stortingets vedtak. Konsekvensene er at utbyggere fortsatt kan regne seg bort fra krav til energifleksible oppvarmingssystemer og ikke ta imot overskuddsvarme fra næringsvirksomhet eller fra energigjenvinning, som reduserer forbrukernes valgmulighet og påfører disse økte kostnader. Når kommer saken til Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2242 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 12.09.2018

  Besvart: 19.09.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Vil statsråden, gjennom Norges lederrolle i giverlandsgruppen for de palestinske områdene (AHLC), ta initiativ til en felles holdning blant giverlandene om å få slutt på praksisen med å utbetale økonomiske bidrag til terrordømte i israelske fengsler og deres familier - og hvis ikke praksisen opphører gjennomføre en gradvis nedtrapping av støtten til de palestinske selvstyremyndighetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2241 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 11.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kva vil statsråden gjere for å sikre dialog og informasjon frå internettleverandørar før dei kuttar nettilgangen utan at folk har eit fullgodt alternativ?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2240 (2017-2018)

  Innlevert: 11.09.2018

  Sendt: 11.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  NAV si støtteordning for aktivitetsmidlar for vaksne over 26 år er i ferd med å bli brukt opp, slik at alle søknadar er sett i bero. Kva vil statsråden gjere for å sikre at alle brukarar får nødvendige hjelpemiddel?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2239 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 11.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Regjeringen vil at Color Line skal kunne flagge Kiel-fergene til NIS og med det erstatte 685 norske sjøfolk med billigere utenlandsk arbeidskraft. Vil regjeringen opprettholde språkkravet slik at store deler av det utenlandske mannskapet må beherske skandinavisk eller er statsrådens hensikt å endre språkkravet, vil han evt gjøre andre endringer for å sikre at Color Line skal få «full effekt» og kunne bytte ut nesten 685 ansatte, eller er regjeringens regnestykker feil?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2237 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  En mulighet som kan sikre at godsselskapene kan kjøre lengre tog og dermed øke godsmengden på bane, selv på dagens infrastruktur, er å gjøre en oppmykning i jernbaneforskriften som sier at persontog har forrang for godstog. Vil statsråden vurdere å åpne for andre kriterier for nattog, dersom det innebærer at godsselskapene kan kjøre med lengre tog enn i dag uten at det påvirker rutene for persontog i stor grad?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2236 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  I snart tretti år har restene etter to forsøk med bølgekraftverk på Toftøyna blitt liggende som søppel og farlige ruiner for lokalbefolkningen i Øygarden i Hordaland. Tilbake er skjemmende og farlige ruiner der ingen involverte parter tar på seg ansvaret for opprydding. Det gjelder både grunneiere, utbyggere, kommune, NVE, Miljødirektoratet og KLD. Vil statsråden ta initiativ for å få avklart ansvarsforholdet eller foreslå at Staten betaler slik at ruinene blir fjernet og stedet blir tilbakeført naturen igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2235 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  Kan ministeren gi en tabellarisk oversikt over utviklingen i behandlingstid for klager i hhv Norsk Pasientskadeerstatning og Helseklage fra 2013 og frem til i dag, og er statsråden tilfreds med dagens behandlingstid, hvis ikke hva har ministeren gjort frem til nå og hva vil han gjøre framover for å gjøre behandlingstiden kortere?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2234 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvordan vil regjeringen sørge for framdrift i forhandlingene med næringslivets aktører for å få på plass et CO2-fond for næringstransport slik Stortinget har forutsatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2233 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  Er det statsrådens syn at det i dag foregår unødvendig rapportering ved bruk av legemidler, hva vil han i så fall gjøre med det, og hvordan vil han sørge for at kravene til rapportering har legitimitet hos helsepersonellet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2232 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke konkrete tiltak vil statsråden initiere for å sikre at befolkningens helsedata i elektroniske pasientjournaler (EPJ) – innen en forsvarlig og fornuftig tidsramme – blir strukturert, standardisert og forberedt for automatiske uttrekk slik at informasjonen kan brukes til persontilpasset medisin, uten at samme informasjon må innhentes eller registreres flere ganger?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2231 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Jeg viser til dok nr. 15:2091 (2017-2018). Der skriver statsministeren: "Jeg legger til grunn at bakgrunnen for stortingsrepresentant Lars Haltbrekkens spørsmål om hva jeg var klar over før utnevnelsen av fiskeriminister Harald Tom Nesvik er bortfalt. Jeg viser til at Fiskeridirektoratet nå har fastslått at den aktuelle tømmingen ikke var ulovlig." Sølvtrans har nå innrømmet regelbrudd og jeg spør igjen om statsministeren var klar over dette før fiskeriministeren ble utnevnt?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2219 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Foreligger det vedtak i Stortinget om bompengepakke Nord-Jæren som departementet anser som hinder for å utsette innføring av bompengepakken fra 1. oktober 2018 til 1. januar 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2218 (2017-2018)

  Innlevert: 10.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvor mye bompenger er stilt til disposisjon fra bompengeselskapene til bygging av veg og andre formål pr. år fra 2013 til 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2230 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Politidirektoratet, Økokrim og Kripos er kritisk til at Finanstilsynet ikke vil underlegge bitcoin- og kryptobransjen registrerings- og tilsynsordninger. Man mener åpenbart det haster med å styrke kontrollen av slik virksomhet. Deler statsråden de underliggende etaters oppfatning om at det haster med å få kontroll med denne bransjen og anser han at Finansdepartementet og Finanstilsynet i denne saken er for tilbakeholdne?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2229 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 20.09.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  FNs postavtale UPU innebærer at Posten må distribuere postsendinger fra bl.a. Kina med tap. Hvor store tap hadde Posten på sendinger fra Kina henholdsvis totalt og per sending for alle sendinger, totalt og per sending for sendinger med verdi inkl. frakt under 350 kr og totalt og per sending for sendinger med verdi inkl. frakt over 350 kr for hvert av årene 2007, 2012, 2015, 2016, 2017 og hittil i 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2228 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Inneholder forsvarets nøkkelobjekter sivil infrastruktur som kraftstasjoner, sykehus og sivile kommunikasjonsknutepunkt som er viktig for ivaretagelse av samfunet?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2227 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I lys av særlige integreringsutfordringer i enkelte kommuner med høy befolkningsandel med innvandrerbakgrunn, er statsråden villig til å justere bosetningsanmodningene til å bosette en betydelig større andel i distriktskommuner på bekostning av større kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2226 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 18.09.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hva har arbeids- og sosialministeren gjort for å følge opp NOU 2016:13 om Samvittighetsfrihet i arbeidslivet og herunder hvilke konkrete tiltak har ministeren igangsatt som følge av anbefalingene i denne utredningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2225 (2017-2018)

  Innlevert: 07.09.2018

  Sendt: 10.09.2018

  Besvart: 17.09.2018 av helseministeren Bent Høie

  Mener ministeren at heroinassistert behandling vil redusere overdosedødeligheten i Norge, hvilke lovbestemmelser må endres for at HAB skal kunne tilbys til rusmisbrukere i Norge, og hvor mye vil HAB koste per bruker hvis det tas utgangspunkt i den danske modellen for HAB (inkl heroindoser, utstyr, personell etc)?