Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 2155)
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2055 (2018-2019)

  Innlevert: 08.08.2019

  Sendt: 08.08.2019

  Besvart: 19.08.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva mener statsråden om at befolkningen på Øvre Romerike kan få Kongsvinger sykehus som sitt lokalsykehus, til tross for at de har kortere reisevei til en rekke andre sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2054 (2018-2019)

  Innlevert: 08.08.2019

  Sendt: 08.08.2019

  Besvart: 15.08.2019 av statsminister Erna Solberg

  I beiteprioriterte områder i Namdalen har man i sommer vært plaget av store skader på husdyr forårsaket av bjørn. I strid med soneforvaltningsprinsippet er det ikke gitt fellingstillatelse. Landbruksministeren har sagt at rovdyr i slike beiteområder må fjernes. Klima- og miljødepartementet har på sin side vedtatt at det ikke skal gis noen fellingstillatelse. Dette skaper usikkerhet om hva regjeringen mener. Hva er regjeringens holdning til dette spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2053 (2018-2019)

  Innlevert: 08.08.2019

  Sendt: 08.08.2019

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 16.08.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Mener ministeren at det både er på tide og også viktig og riktig å få istandsatt middelalderkirkene våre i stein innen 1000-årsjubileet for slaget på Stiklestad, og hva vil det kreve av ressurser fra staten?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2052 (2018-2019)

  Innlevert: 07.08.2019

  Sendt: 08.08.2019

  Besvart: 15.08.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hva kan og vil statsråden gjøre for å hindre at personer uten fast bopel urettmessig meldes ut av folkeregisteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2051 (2018-2019)

  Innlevert: 07.08.2019

  Sendt: 08.08.2019

  Besvart: 16.08.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Hvordan kan statsråden tillate at Kunnskapsdepartementet i tildelingsbrevet til Nord Universitetet (NU) slår fast at studiestedstrukturen skal endres når Stortinget i St.meld. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet – Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren sier det er institusjoner og ikke studiesteder som skal sammenslåes, og ser statsråden at styret ved NU har vedtatt noe som er motsatt av Stortingets vedtak med hensyn til at sammenslåingene gjelder institusjoner, ikke studiesteder?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2050 (2018-2019)

  Innlevert: 07.08.2019

  Sendt: 08.08.2019

  Besvart: 16.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Et ektepar fikk nylig inn 356 millioner kroner på salg av Gnist Barnehager til oppkjøpsfondet Altor. Partner i Altor Equity Partners sa i den anledning at «Gnist som selskap er en bra plattform for å starte en ekspansjon i sektoren» til DN. Hva er statsrådens syn på det, mener statsråden at disse pengene kom barna til gode, og i hvilken grad vil forslagene til barnehageloven som er på høring begrense det?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2049 (2018-2019)

  Innlevert: 07.08.2019

  Sendt: 07.08.2019

  Besvart: 14.08.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Vil utenriksministeren gjøre som Sveits og Nederland og holde tilbake overføringer til UNRWA?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2048 (2018-2019)

  Innlevert: 07.08.2019

  Sendt: 07.08.2019

  Til behandling

  Kan utenriksministeren gi en vurdering av mulighetene for en utvidet handelsavtale med Storbritannia ved et «no deal»-utfall, samt mulighetene for at Norge kan bli en del av en britisk-amerikansk handelsavtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2018-2019)

  Innlevert: 06.08.2019

  Sendt: 07.08.2019

  Besvart: 14.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er de såkalte «ufravikelige kravene» fortsatt gjeldende, og mener statsråden disse er i tråd med EUs fjerde energimarkedspakke og infrastrukturforordningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Solfrid Lerbrekk (SV) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2046 (2018-2019)

  Innlevert: 06.08.2019

  Sendt: 06.08.2019

  Besvart: 13.08.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Mener statsråden at et av Norges farligste yrker, dykkeryrket, ikke bør omfattes av arbeidsmiljølovens regler, hva vil statsråden gjøre for å sikre at dykkernes verneregler og arbeidstidsregler ikke dereguleres, og mener statsråden at oppsplitting av tilsyn av ulike typer dykkere er en god måte å sikre tilstrekkelig sikkerhet og kompetanse på?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:2045 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 06.08.2019

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 13.08.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I følge tall fra Rovbase er 23 sau og rein drept av kongeørns på Fosen siden 1. mai 2019. Dette er dramatiske tall. Fylkesmmannen i Trøndelag har avslått to søknader om fellingstillatelse på Kongeørn på tross av de store drapstallene. Kan landbruks- og matministeren bidra til at fellingstillatelse blir gitt umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2044 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 14.08.2019 av finansminister Siv Jensen

  I samanheng med skatteendringar for transportnæringane, mellom anna på årskort for tilsette i busselskapa som også gjeld framforhandla tariffavtalar for pensjonistene, er regjeringa samde i at det vert urimelig å innføre nye skatteregler på frikort for pensjonistane?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2043 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 12.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Regjeringspartienes representanter i transport- og kommunikasjonskomiteen ba i sine merknader i prop. 110 S (2018-2019), Nokre saker om veg, jernbane og post, om at Statens Vegvesen bør gjøre tilleggsutredninger for antall trafikkstasjoner og innhold i tjenestene. Hva er bestilt av tilleggsutreninger, og når vil en slik utredning være ferdig?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2042 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 13.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Hvem kan gi syklister tillatelse til å svinge til høyre i lyskryss når det er rødt lys, kan en kommune med skiltmyndighet gjøre det eller er det en sak som Samferdselsdepartementet/Vegdirektoratet må avgjøre, og i tillegg ber jeg om å få en oversikt over land/ byer hvor dette er tillatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2041 (2018-2019)

  Innlevert: 05.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 12.08.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvorfor vil høyreregjeringen rive setrer på Dovrefjell når statsråden er kjent med at det er flere syn taler for at setrene skal beholdes og lokale ønsker om å kunne bruke disse til fordel for matproduksjonen og for lag og foreninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2040 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 21.08.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil helseministeren gjøre for å sørge for at kvinner som har påbegynt HPV-vaksinasjon før fristen får fullført vaksinasjonsløpet fullført?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2039 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 09.08.2019 av helseministeren Bent Høie

  Når vil statsråden legge frem en systematisk oversikt over de interne ventelistene ved norske sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2038 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 05.08.2019

  Besvart: 14.08.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vil statsråden sette i gang et forskningsprosjekt for å undersøke 1) hvor mange politipatruljer som er ute i Norge i dag sammenlignet med før politireformen og 2) hva patruljene som er ute faktisk gjør (eller bruker tiden sin på)?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:2037 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 02.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Friskoleloven fastsetter at offentlige tilskudd og skolepenger i sin helhet skal komme elevene til gode, og §7-2a åpner for at Utdanningsdirektoratet kan trekke godkjenningen til skoler som ikke følger regelverket. Bergen Private Gymnas og Metis videregående i Hordaland har brutt loven ved å hentet ut midler som skulle ha kommet elevene til gode. Vurderer statsråden å ta initiativ til at § 7-2a i Friskoleloven blir iverksatt eller på annet vis sikre nødvendige reaksjoner utover en generøs nedbetalingsavtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2036 (2018-2019)

  Innlevert: 02.08.2019

  Sendt: 02.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kan statsråden garantere at EUs energibyrå, ACER, og EUs Reguleringsmyndighet for Energi, RME, ikke kan gripe inn og bruke EFTA-domstolen til å overstyre vedtak fattet av norske myndigheter dersom vedtaket ikke følger EUs nettutviklingsplan, ved en tilslutning til EUs fjerde energipakke?