Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (101 - 120 av 1812)
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1711 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Mener statsråden at regelverket som fratar en enslig uføretrygdet forsørger barnetillegget fordi nå avdød ektefelle har mottatt erstatning etter feilbehandling på et sykehus er rimelig, og dersom statsråden ikke mener det, vil han bidra til en ny fortolkning i forvaltningen av regelverket ?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1710 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  Kan sirkus og tivoli åpne 1. juni, i likhet med fornøyelsesparker?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1709 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Besvart: 03.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva var budsjettert til reiser og konferanser i departementer og direktorater for 2020, hva er p.t. anslagene for forventet bruk i 2020, og hvilke kutt er foreslått foretatt i revidert nasjonalbudsjett i lys av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1708 (2019-2020)

  Innlevert: 23.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Med bakgrunn i regjeringens smittevernråd, mener helseministeren at det er forsvarlig at Stortinget skal ha møte hvor alle 169 representanter fysisk må møte samtidig i stortingssalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1707 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva som gjøres, og hva mer han vil gjøre, for å redusere de geografiske forskjellene i andelen med innrapportert status tre måneder etter slaget (landssnitt på 77 % i 2018, men med forskjeller fra 98 % (Stavanger) til under 20 % (f eks Narvik på 18 %)?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1706 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 25.05.2020

  Til behandling

  Kan statsråden slå fast at regjeringen ikke kommer til å innføre forbud eller innstramming i regelverket for vask av egen bil eller kjøretøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1705 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Rette vedkommende: Samferdselsministeren

  Besvart: 02.06.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Det planlegges mudring i munningen av Tanaelva. Inngrepet vil skje i Tanamunningen naturreservat, i Norges største og mest urørte elvedelta. Området er på Ramsarkonvensjonens liste over våtmarksområder av internasjonal betydning og har svært stor betydning for fugl, fisk og sjøpattedyr. Tanaelva, med sideelver er Norges viktigste lakseelv med over 30 genetisk unike bestander og 1200 km lakseførende elv. I gode år har 50 % av all elvefanget laks i Norge blitt tatt her. Vil statsråden stanse mudringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:1704 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  SV er kjent med planer om sammenslåing av Manglerud politistasjon og Stovner politistasjon. Vi er kjent med at en sammenslåing av enhet øst vil være ferdig i 2024. Dette området har sårt behov for nærpoliti. SV mener dette er en utvikling i feil retning. En sammenslåing må ikke ramme det viktige forebyggende arbeidet rettet særlig mot ungdom. Hva er begrunnelsen for denne sammenslåing, og videre, på hvilken måte vil justisministeren sikre at tjenestene nær befolkningen blir opprettholdt?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1703 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 25.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Har statsråden oversikt over kapasiteten til å oppskalere antallet studieplasser i fagskolesektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Hanne Dyveke Søttar (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1702 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

  I år er det en tredobling av døde reinsdyr i Børgefjell. Minst 60 døde dyr er funnet, så langt, og de fleste antas tatt av rovdyr. I området er det observert fem jerv og en bjørn, som har forsynt seg grovt i reinflokkene. I kommunene rundt skal sau og lam på beite, og med fjoråret i minnet gruer bøndene seg. Kommuner har søkt om fellingstillatelse på jerv og bjørn, og reineierne har søkt om uttak av jerv, uten aksept. Hvor mange reinsdyr og lam aksepterer statsråden skal bli drept før man setter inn tiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1701 (2019-2020)

  Innlevert: 22.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvor mange avganger skal Go-Ahead ha på Sørlandsbanen, hvor mange av disse har vært innstilte siden 12. mars, og hvilke krav stilles til informasjonsflyt fra Go-Ahead til berørte kommuner når togavganger innstilles?
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1700 (2019-2020)

  Innlevert: 21.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Vil statsråden ta initiativ til å sørge for at disse avgangene kommer på plass igjen, slik at studenter og pendlere igjen får muligheten til å bruke toget for å komme seg på skole og jobb, og når forventes det at disse avgangene gjenopprettes?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1699 (2019-2020)

  Innlevert: 21.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  På Høyres hjemmesider står det i en artikkel, datert 3. oktober 2019, at konsekvensene av kuttene i ordningen med arbeidsavklaringspenger skal evalueres "til høsten". Hva er status for denne evalueringen, og når kan Stortinget forvente å få seg forelagt resultatene av denne evalueringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1698 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 03.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden vurdere om metodikken med å sammenligne omsetning vinteren 2020 mot vinteren 2019 kan utilsiktet føre til at bedrifter med stort kompensasjonsbehov faller utenfor ordningen, eller vurdere andre løsninger for bedrifter som faller mellom den ordinære kompensasjonsordningen og ordningen for sesongbedrifter?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1697 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 28.05.2020 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Regjeringen har foreslått 50 millioner kroner for en tiltakspakke for skogbruket i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det er i pressemelding og ulike oppslag antydet at pengene blant annet skal gå til skogsdrift i vanskelig tilgjengelig terreng. Kan statsråden mer i detalj opplyse hva disse midlene skal brukes på, og er hun bekymret for at drifter i mer utilgjengelig terreng kan redusere våre siste rester av urskogspreget natur, som mange mener at vi absolutt burde verne om?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1696 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 03.06.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden vurdere å endre innretningen på midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, herunder endre grensen på 5 000 kroner som minstegrense for tilskudd?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1695 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvilke prosjekter er per nå i Nye Veier AS sin portefølje, hvilke av prosjektene er under planlegging, hvilke av prosjektene har besluttet oppstarttidspunkt og hva er planlagt framdrift på de resterende prosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1694 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 29.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  I muntlig spørretime den 20. mai nevnte statsråden en rapport som departementet fikk utarbeidet i 2014 om USA-satsingen til daværende Statoil. Det var Arctic Securities som utarbeidet den ifølge statsråden. Hva var den direkte foranledningen for rapporten, hvorfor er ikke tilsvarende utarbeidet nå med bakgrunn i de nye opplysningene, og vi ber om å få rapporten fremlagt i sin helhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1693 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 22.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hva er det i regjeringens krisetiltak for reiselivet som gir reiselivsaktørene grunn til å glede seg til sommeren 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1692 (2019-2020)

  Innlevert: 20.05.2020

  Sendt: 20.05.2020

  Besvart: 02.06.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Flere kommuner, bl.a. Oslo varsler om at de må redusere budsjettene nå pga. stor skattesvikt og store ekstrautgifter. De trenger økte bevilgninger raskt for ikke å tvinges til redusert drift og mer ledighet. Et vagt løfte om mer penger til høsten fjerner ikke kravet om budsjett i balanse nå. Mener statsråden at kommunesektoren nå bare kan se bort fra kommunelovens § 14-5 og kravet om å justere budsjettet når inntektene svikter?