Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (141 - 160 av 2155)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2015 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 12.08.2019 av helseministeren Bent Høie

  Når får innbyggerne i Øst-Finnmark et luftambulanseberedskapstilbud som ikke er avhengig av forsvarets helikoptre?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2014 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 14.08.2019 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden garantere at følgetjenesten er operativ i områdene som er rammet av sommerstengte fødeavdelinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2013 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Det er planlagt og iverksatt en rekke tiltak for å begrense virksomheten til utenlandske spillselskap i Norge. Hvilken virkning er tiltakene beregnet å ha for spillutviklingen og omsetningen i det regulerte pengespillmarkedet, og det ulovlige?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2012 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Rette vedkommende: Barne- og familieministeren

  Besvart: 08.08.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  I hvilke dokumenter fremgår det at regjering og storting har gitt investeringsramme på 1 mrd. kroner i 2019 til Rentekompensasjon – kirkebygg?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2011 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Kan statsråden bekrefte at den positive utvikling for Per Gynt-stevnet – også økonomisk - ikke i seg selv kan være et grunnlag for en utfasing av tilskudd fra Kulturrådet, og at det naturlige – sett i lys av den gode utvikling - er og bør være å invitere til en diskusjon rundt fortsatt utvikling og støtte fra nasjonalt hold?
 • Skriftlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:2010 (2018-2019)

  Innlevert: 01.08.2019

  Sendt: 01.08.2019

  Besvart: 07.08.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Er det tekniske forhold knyttet til D/S Skibladner som et fredet kulturminne som gjør at hjuldamperen bevares best ved å drives på fossilt drivstoff - eller vil Mjøsas hvite svane kunne bli enda hvitere ved en overgang til biodrivstoff?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2009 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 10.07.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Det er de siste dagene blitt avdekket grusomme forhold for de flere hundre barna som er internert i leire som f.eks. Fort Sill i Texas. Beskrivelsene fra inspektører som har vært inne i leirene er uutholdelig lesning. Vil ministeren sørge for at norske myndigheter gir USA tydelig beskjed om at slike forhold er uakseptable og vil ministeren jobbe for å legge et internasjonalt press på amerikanske myndigheter slik at barna i første rekke får nødvendig helsehjelp og deretter blir gjenforent med sine foreldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2008 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av helseministeren Bent Høie

  Helseministeren har sagt han støtter avgjørelsen til styret i Helse Sør-Øst om å legge ned Ullevål sykehus og investere og bygge nye sykehus på Aker og Gaustad. Kan ministeren garantere at de investeringen som man med dette har besluttet å gjøre i Oslo, ikke stopper, forsinker eller begrenser planlagte prosjekter og investeringer ellers i Helse Sør-Øst?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2007 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Ser samferdselsministeren det samme behovet for gang- og sykkelveg på strekningen Kviteseid - Kvitsund på RV 41 som de berørte, og vil han i arbeidet med ny NTP sørge for oppdatert informasjon, som ny dokumentasjon av hvor mange kjøretøy som kjører daglig på strekningen og vurdering av om ikke det går an å bygge gang- og sykkelvegen mye billigere enn det man først har anslått?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:2006 (2018-2019)

  Innlevert: 30.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 05.07.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Kvotemeldingen legger opp til en del endringer som kan ha store økonomiske konsekvenser for den enkelte fisker/reder. Det er et langt tidsvindu fra meldingen med forslagene er lagt frem til de eventuelt blir vedtatt i stortinget og blir iverksatt. Vil ministeren ta grep for å hindre at enkeltaktører utnytter tidsvinduet til å posisjonere seg for å få ekstra uttelling av de foreslåtte endringene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:2005 (2018-2019)

  Innlevert: 29.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 05.07.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Jeg har i det siste mottatt en rekke henvendelser fra personer som til tross for at de er avklart som for syke til å ha arbeid som mål, mister arbeidsavklaringspenger, samtidig som de nektes å søke uføretrygd. Hvor mange gjelder dette, og med hvilken hjemmel nektes de å søke uføretrygd?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2004 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 15.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Politifolk er i dag ikkje forsikra medan dei gjennomfører obligatorisk trening i arbeidstida. Meiner statsråden at dette er greitt, eller vil han endre på dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2003 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 03.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  EU har ein konflikt med Efta-landet Sveits. Noreg er i utgangspunktet ikkje part i denne konflikten, men vi er medlem av Efta og har i likskap med Sveits avtalar med EU. Finanstilsynet stadfester no at Noreg likevel vil delta på EU si side og gjennomføre straffetiltak mot Sveits. Tykkjer statsråden det er uproblematisk at Noreg går til eit slikt skritt mot eit anna Efta-land, og meiner ho Noreg sin situasjon er mest lik Sveits eller EU sin?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:2002 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kva er vanleg, gjennomsnittleg og typisk utbyggingskostnad per MW og GWt for høvesvis ny vindkraft og ny vasskraft, og kva er vanleg, gjennomsnittleg og typisk utbyggingskostnad per MW og GWt for høvesvis å modernisere og utvide eksisterande vasskraftverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2001 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over totalt beløp for høvesvis reise- og pendlarfradrag per kommune per år, og dessutan talet på personar per kommune per år som dette går til i perioden 2013-2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2000 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over median- og gjennomsnittsformuen til dei ulike formuesintervalla på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 10320?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1999 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram oversikt over median- og gjennomsnittsinntekta til dei ulike inntektsdesila før og etter skatt på nasjonalt nivå for åra 2013-2018, som vist i SSB-tabell 12558?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1998 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av finansminister Siv Jensen

  Kan statsråden leggje fram ei oversikt over utviklinga i personar si inntekt etter skatt per forbrukseining fordelt på desil frå 2013 og fram til i dag for kvar av kommunane i Noreg? Denne oversikta er gjeve opp per fylke i SSB-tabell 09557.
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1997 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 07.08.2019 av finansminister Siv Jensen

  I SSB-tabell 09935 vert utviklinga i gjennomsnittleg bruttoinntekt per desil på nasjonalt nivå i perioden 2010-2017 vist. Kan statsråden leggje fram ei oversikt over kor mange personar som finst innanfor dei ulike desila for kvar av kommunane i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1996 (2018-2019)

  Innlevert: 28.06.2019

  Sendt: 01.07.2019

  Besvart: 08.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kor høg er i snitt andelen bompengar i dei bompengeprosjekta for riksveg som er handsama av Stortinget i stortingsperioden 2013-2017 og kor høg er bompengeandelen i riksvegprosjekt handsama så lang i inneværande stortingsperiode?