Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (161 - 180 av 2127)
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1965 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvorfor tillater Norge import av isbjørnskinn fra områder som Polar Bear Specialist Group (PBSG) i mange år tydelig har beskrevet som IKKE bærekraftige, og hva skal til for at norske myndigheter legger ned et importforbud på isbjørnskinn fra slike delbestander med ikke-bærekraftig høsting og/eller fra områder i Canada med negativ bestandsutvikling?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1964 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Vergemålsordninger må ha svært høye krav til rettsikkerhet og forsvarlighet. I dagsavisen 25.06.19 beskrives en sak der det er høyst uklart hvordan både det medisinskfaglige regimet personen er under blir kontrollert og ikke minst hvordan en klage på en verge skal behandles, når verken foreldrene eller NFU kan reise klage og at klager fra den som er satt under vergemål, ikke blir godtatt fordi vedkommende har fått hjelp til klagen. Hvordan kan klagerett gjøres reell i slike saker?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1963 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 08.07.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hvor stor andel av isbjønskinn importert til Norge med Svalbard siste 10 årene har hatt original tag (merking), hvilken straff er det norske myndigheter har på import av isbjørnskinn uten tag, hvor mange norske importører har blir straffet for skinnimport uten tag de siste 10 årene, og kan norske myndigheter garantere for opprinnelsessted og lovligheten av jakten for skinn som importeres uten tag?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1962 (2018-2019)

  Innlevert: 25.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Er dette i tråd med regjeringens intensjoner og vil regjeringen komme til Stortinget med en evaluering av anbudsregimet i Nav?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1966 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Kan justis- og innvandringsministeren redegjøre for den medisinsk- faglige begrunnelsen for utsendelsen en person i bevisstløs tilstand , vil statsråden sørge for at avtalen med Legetjenester A/S avsluttes inntil rådet for legeetikk har vurdert praksisen, vil statsråden sørge for en ny vurdering av bruk av leger som skal ledsage på uttransporteringer og kan statsråden stadfeste om det er en ny standard at politiet holder seg med eget helsepersonell til bruk ved uttransportering
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1961 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Granavold plattformen står det "At bom på sidevei som hovedregel skal unngås, med mindre det er nødvendig for å realisere prosjektet." På Stamveg prosjektet E-39 Os-Bergen er det planlagt bom på Fv163 Lysefjorden-Fanafjellet og langs eksisterende E39. Vil ministeren sørge for at Granavold plattformen blir fulgt opp, og hindre at disse planlagte bomstasjonene på sideveiene blir bygget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1960 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av helseministeren Bent Høie

  Kan statsråden redegjøre for utviklingen i helseforetakenes kjøp av private tjenester siste 5 år og vil statsråden sørge for at de regionale helseforetakene reduserer eller avslutter sine kjøp fra private kommersielle tilbydere gjennom anbud i helseforetak med ledig kapasitet i lokalsykehus og ideelle sykehus med avtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1958 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 27.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Det er lansert ulike alternativer for en framtidig, forbedret jernbaneforbindelse mellom Oslo og Stockholm - både via Kongsvinger, Bjørkelangen og Askim/Indre Østfold. Samtidig jobbes det med en konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen. Vil denne KVU-en også omfatte andre geografiske alternativer enn bane via Kongsvinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1957 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  I forslag til styret ved Nord-universitet opprettholder rektor forslaget om å flytte medieutdanningene vekk fra Steinkjer. Næringslivet reagerer og NHO-sjef Ole Erik Almlid mener dette er brudd på inngått avtale med regionalt næringsliv. Mener statsråden at en beslutning om flytting er i tråds med statsrådens henstilling til styret om å ta hensyn til samarbeidet med regionalt næringsliv?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:1956 (2018-2019)

  Innlevert: 24.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Kan statsråden akseptere at hele virksomheten på Nesna og dermed all aktivitet ved en av de tre fusjonspartene legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Ruth Grung (A) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1952 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Filmproduksjon er en raskt voksende bransje både nasjonalt og internasjonalt. Filmindustri stimuler kulturliv, næringsliv og reiseliv, spesielt i distriktene. I dag har vi 16 ulike filmkommisjoner i Norden. Nordisk råd har bedt Ministerrådet se på muligheten for en Nordisk Film kommisjon for å samordne markedsføringen slik at flere internasjonale filmer lokaliseres til Norden, samt vurdere harmonisering av intensivordningene. Vil ministeren ta initiativ til å følge opp dette vedtaket inn mot Ministerrådet?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1949 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Medfører det riktighet at regjeringen har avlsuttet arbeidet om å ha et felles billettsystem på riksvegferjene og hva er begrunnelsen for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1948 (2018-2019)

  Innlevert: 23.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 26.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Hva er begrunnelsen for at regjeringen krever at takstmenn er tilsluttet Norsk takst for å utføre naturskadetaksering og på hvilket grunnlag har LMD skrevet under på en slik avtale?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1951 (2018-2019)

  Innlevert: 22.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan du liste opp hvilke kriterier som lå til grunn da det ble gitt unntak om losplikt for skoleskip?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1989 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 28.06.2019

  Besvart: 01.07.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  For en tid tilbake skiftet NSB AS navn til Vygruppen AS. I etterkant av den svært omdiskuterte navneendringen har det kommet fram at Vygruppen AS i forkant ikke har hatt noen form for dialog med selskapet Vy Communications AS, som allerede hadde Vy i sitt selskapsnavn. Hva synes statsråden, som eier av Vygruppen AS, om selskapets framferd i navnesaken, synes han det er greit at statlige virksomheter "stjeler" navn fra andre selskaper, og vil han foreta seg noe i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:1959 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 25.06.2019

  Besvart: 02.07.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Vil statsråden sikre en bredere prosess for lokal og regional medvirkning når det gjelder behandling av NVE sitt forslag til " Nasjonal ramme for vindkraft på land, og slik følge opp sin garanti til stortinget om en reell lokal medvirkning i denne viktige saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Else-May Botten Norderhus (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1955 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 10.07.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Kan statsråden legge fram en oversikt over alvorlige og dødsulykker knyttet til vannscooter og fritidsbåter årlig siden 2014, og vise til årsakene til selve dødsulykkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1954 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 28.06.2019 av finansminister Siv Jensen

  Noregs offisers- og spesialistforbund (NOF) melder at forsvarstilsette vil måtte skatte av pendlarreiser over 97 000 kroner i året. Resultatet kan verte at essensielt personell vil slutte i jobben. Var statsråden klar over denne konsekvensen då ho fekk gjennom dei nye skattereglane for naturalytingar i statsbudsjettet, meiner ho konsekvensen er rimeleg og vil ho føreta seg noko for å rette opp i dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 06.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan jeg be om en oversikt over samtlige bompengeprosjekter i Norge der følgende oppgis: (1) prosjektets totalkostnad, (2) innkrevde og forventet innkrevde bompenger, (3) påløpte og forventet påløpte administrative kostnader ved bompengeinnkrevingen, (4) rentesats på bompengegjelden, (5) påløpt og forventet påløpt rentekostnad på bompengegjelden, (6) bompengeandel, (7) gjenværende bompengegjeld, (8) forventet sluttdato for bompengeinnkrevingen og (9) bompengesats for ulike kjøretøy?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1950 (2018-2019)

  Innlevert: 21.06.2019

  Sendt: 24.06.2019

  Besvart: 26.06.2019 av statsminister Erna Solberg

  Kan helseministeren gjere greie for status for oppfølging av Stortingets fleirtalsmerknad og brev til stortinget frå helseminister datert 8.mai 2017 om Odda sjukehus , dok 8:59 S og 8:93 S ( 2016-2017), Innst. 275 S(2016-2017)?