Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 1019)
 • Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:938 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Til behandling

  Hva mener utenriksministeren om den behandlingen av flyktninger som Libyas kystvakt er anklaget for, som bidrar til alvorlige menneskerettighetsbrudd, er svært korrupt og samarbeider med brutale militser og menneskesmuglere, og når planlegger Norge å stanse den politiske og økonomiske støtten til Libyas kystvakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:937 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Er statsråden av den oppfatning at næringspolitikken til Oslo Høyre ville vært konkurs om den var en bedrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:936 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Til behandling

  Når tenker statsråden å komme til stortinget slik at det konkluderast i spørsmålet om handtering av kvikksølvet ved U-864 utanfor Fedje?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:935 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan skal statsråden sørge for at alle kvinner får et likt tilbud når det gjelder å få gjennomført enkle gynekologiske undersøkelser som f.eks celleprøve?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:934 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvilke muligheter ser statsråden for seg for å snu denne trenden og få saksbehandlingstiden ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:933 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Spørsmålet om frisørtilbud til hjemmeboende eldre i Moss er et prinsipielt spørsmål som vil ha betydning for hele kommune-Norge. Slike tilpassede tjenester kan vurderes som allmennyttige og ikke en del av et kommersielt marked, uavhengig om brukeren bor på institusjon eller hjemme. På hvilket grunnlag kan Moss kommune være trygg på at de kan tilby denne tjenesten også til hjemmeboende eldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Henriette Jacobsen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:932 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Til behandling

  Det er kritisk å få fortgang i å løse alle transportutfordringer på riksveg 19 gjennom Moss. Likevel er det slik at de foreslåtte alternativene i hovedsak kun vil løse utfordringer med fergetrafikken som utgjør 30 prosent av trafikken på denne strekningen. Hvilke løsninger ser statsråden for seg for den øvrige trafikken, og hvordan kan slike løsninger finansieres?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:931 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hva vil konsekvensene av Byggkvalitetsutvalgets rapport være for DIBK sin avdeling for sentral godkjenning på Gjøvik, og vil statsråden sørge for at andre oppgaver innenfor DIBK sine arbeidsoppgaver bli lagt til Gjøvik dersom avdelingen skulle bli lagt ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Himanshu Gulati (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:930 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Til behandling

  Vil utenriksministeren ta initiativ til å invitere den jemenittiske innenriksministeren (visestatsministeren) og/eller justisministeren til et møte i Norge, med bakgrunn i begrunnelsen nedenfor?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:929 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Vil statsråd Nybø rydde opp, og hva vil statsråden i så fall konkret gjøre?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:928 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Rette vedkommende: Næringsministeren

  Besvart: 19.02.2020 av næringsminister Iselin Nybø

  Hvilke tiltak vil regjeringen iverksette for å rydde opp og begrense forurensningen etter tidligere gruvedrift i Folldal, og hvilken dato vil disse tiltakene komme på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:927 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  For å få godt beslutningsgrunnlag for veibygging i neste NTP (Nasjonal Transportplan) er det av stor betydning å evaluere tidligere utbygginger i ly av ny kunnskap, ikke minst speilet opp mot utredningene fra Statens Vegvesen fra oktober 2019. Kan statsråden opplyse om hvor mange km ny firefelts motorvei (smal eller bred standard) er bygd siden 2013 eller planlagt bygd i gjeldende NTP der ÅDT er mindre enn 12.000, og samtidig liste opp disse veiprosjektene?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Kari Eskeland (H) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:926 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Vil ein i arbeidet med hydrogenstrategien opne opp for at ammoniakk også vert likestilt med hydrogen, og vil strategien syte for å stimulere til heilskaplege kjeder slik at tilgjengelegheit og antall forbrukarar gjennom stimuli av offentleg innkjøp vil kome på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Margunn Ebbesen (H) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:925 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Til behandling

  Hva legger ministeren i begrepet omegn i denne sammenhengen, hva mener ministeren med omkringliggende kommuner, og vil det være fornuftig at man i konseptfasen går ut bredt og heller innsnevrer alternativer etterhvert som konseptfasen går?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:924 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Til behandling

  Vil den nye samferdselsministeren sørge for at veistandarden på strekningen E18 Grimstad – Kristiansand blir like god som for sammenlignbare veistrekninger, gjennom å sørge for en endring i maksimal tillatt spordybde på denne strekningen?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:923 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Hvor store kostnader har påløpt og vil påløpe fremover i forbindelse med sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder fylker, når man tar med alle kostnadene til staten og andre offentlige aktører i denne prosessen, og hva regner man med vil bli den samlede kostnaden (påløpte og gjenstående kostnader) bare for sammenslåingen av de to fylkeskommunene på Agder?
 • Skriftlig spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:922 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Kan vi få en oversikt over hvor mye departementet og BUFDIR totalt har brukt på PR- og kommunikasjonstjenester samt prosjektnavn, hvem som gjorde oppdraget og beløp pr. prosjekt årene 2017, 2018 og 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:921 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Når staten «bruker» oljepenger, bruker den dollar fra SPU til å kjøpe norske kroner. Jo større det oljekorrigerte underskuddet på statsbudsjettet er, jo flere kroner kjøpes, og jo mer styrkes den norske kronen. «Bruk» av oljepenger er slik uheldig for konkurranseevnen til norsk eksportnæring. Hvor stor er effekten av disse kronekjøpene på kronekursen, og hvordan vurderer statsråden dette opp mot et hypotetisk alternativ der staten låner penger i norske kroner for å dekke det oljekorrigerte underskuddet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:920 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 12.02.2020

  Besvart: 20.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I mandatet til rusreformutvalget fra regjeringen står det at utvalget skal «synliggjøre hvordan forslag til rusreform kan gjennomføres uten økte bevilgninger». På Stortinget stemte SV, Arbeiderpartiet, Venstre og Høyre for å flytte ansvaret fra justis til helse. Nå er Fremskrittspartiet, som stemte imot rusreformen, ute av regjeringen. Vil regjeringen endre sin plan og øke bevilgningene for at rusreformen ikke bare skal handle om straff, men også om bedre hjelp for dem som trenger det?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:919 (2019-2020)

  Innlevert: 11.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

  Hva vil statsråden gjøre for å sikre at Kulturrådet forvalter offentlige midler på en forsvarlig måte?