Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 724)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:647 (2017-2018)

  Innlevert: 05.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Hvordan vil en oljepris på USD 30 per fat f.o.m. 2020 og fremover påvirke den samlede petroleumsformuen og derigjennom statens netto kontantstrøm per år?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:646 (2017-2018)

  Innlevert: 05.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av olje- og energiminister Terje Søviknes

  Hvordan vil en oljepris på USD 30 per fat f.o.m. 2020 og fremover påvirke investeringstakten på sokkelen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Leirstein (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:644 (2017-2018)

  Innlevert: 05.01.2018

  Sendt: 05.01.2018

  Besvart: 11.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Mener kommunalministeren at vedtaket i fellesnemnda for Viken fylkeskommune om å bygge nye administrasjonsbygg, fremfor å benytte de eksisterende bygg, er i tråd med Stortingets klare føring om å redusere kostnader til administrasjon og politikere?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:645 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 05.01.2018

  Besvart: 11.01.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Vårt Land har 4. januar 2018 en artikkel om manglende bistand og veiledning fra Nav-kontorene til sine brukere. I artikkelen vises det spesielt til behovene til dem som ikke behersker digitale tjenester, eller som har språkproblemer. Hvilke tiltak har statsråden iverksatt, ev. planlagt å iverksette, for å forsikre seg om at Nav oppfyller forvaltningslovens og folketrygdlovens bestemmelser om veiledningsplikten overfor brukerne av etatens tjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:643 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 05.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Vil statsråden ta initiativ til utarbeidelse og publisering av detaljerte analyser av omfang og utvikling i grensehandel, herunder grensehandel med næringsmidler, grensehandel med andre varer, e-grensehandel og illegal grensehandel, tilsvarende de analyser som skatteministeriet i Danmark jevnlig publiserer?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:642 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Viser til Dokument nr. 15:1635 (2015-2016). Høsten 2015 vedtok et enstemmig Storting at regjeringen skulle utrede mulighet for å gi oppholdstillatelse til mennesker det er sannsynliggjort at er ofre for menneskehandel. Hva er status for dette arbeidet og når vil endringene være på plass, og hva er status for de ulike tiltakene som regjeringen fremmet i handlingsplanen mot menneskehandel?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:641 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 16.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Flyambulansetjenesten i Norge er absolutt samfunnskritisk infrastruktur. 01.07.19 blir det et operatørskifte fra Selskapet Lufttransport til Babcock Scandinavian Air Ambulance AB. Vil statsråden ta initiativ til at operatørskiftet innen flyambulansetjenesten løses ved hjelp av en selskapsoverdragelse slik Norsk Flygerforbund har tatt til orde for?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:640 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Besvart: 11.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden sørgje for ei ny vurdering av kontorstruktur i Helfo, som ikkje legg opp til ei sterk sentralisering av kontorstruktur, slik at stortingets fleirtalsmerknad i Innst.11 S( 2017-2018), Prop.1 S( 2017-2018) vert følgt opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:639 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Til behandling

  Vil statsråden gripe inn og sikre ei snarleg løysing for dei nærmare 200 ungdommane som ikkje får norsk godkjenning av sin psykologiutdanning i Ungarn ved ELTE- universitetet?
 • Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:638 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Besvart: 12.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hva var effekten av GNIST- og GLØD-kampanjene når det kommer til rekruttering, status og opptak til lærerutdanningene, fra oppstarten i 2010 til i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:637 (2017-2018)

  Innlevert: 04.01.2018

  Sendt: 04.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Har statsråden gitt bestilling til Statens vegvesen om hvilken type møtefri vei som skal bygges på E18 mellom Melleby og Ørje, og hvis ja, når forventer statsråden at veien faktisk er ferdigstilt, slik som beskrevet i Nasjonal Transportplan, altså møtefri fra riksgrensen ved Sverige til E6 ved Vinterbro?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:636 (2017-2018)

  Innlevert: 03.01.2018

  Sendt: 03.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  14.11.17 vedtok Stortinget følgende: Stortinget ber Regjeringen oppheve G1-02/2017 - Instruks om praktisering av utlendingsloven §38, jf. utlendingsforskriften §8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt. Hvorfor er ikke dette klare og entydige vedtaket gjennomført umiddelbart?
 • Skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:635 (2017-2018)

  Innlevert: 03.01.2018

  Sendt: 03.01.2018

  Besvart: 10.01.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Abdullah Öcalan har i mer enn 18 år sonet en livstidsstraff på fangeøya Imrali i ekstrem isolasjon, og siden 2011 har ikke advokatene hans fått besøke han. Til tross for dette var Öcalan likevel en sentral aktør i fredssamtalene, fram til disse ble brutt i april 2015. Nøytral informasjon om helsetilstand kommer ikke ut, noe som er et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Vil utenriksministeren legge press på Tyrkia for at Europarådets komite for beskyttelse mot tortur får besøke han på Imrali?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:634 (2017-2018)

  Innlevert: 02.01.2018

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 11.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Forutsatt at statsråden hadde fått gjennomslag for sitt primærstandpunkt om å avvikle kommunenens mulighet til å kreve eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig, hvordan mener statsråden at kommunene skulle kompenseres for de reduserte inntektene som følge av dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:633 (2017-2018)

  Innlevert: 02.01.2018

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 09.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  Jeg viser til spørsmålets begrunnelse og fiskeriministerens svar i dokument nr. 15:481 (2017-2018). Hvordan vil statsråden jobbe for å øke verdiskapningen knyttet til innlands villfisk, og hvordan samarbeider statsråden med Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet for økt utnyttelse av næringspotensialet i innlands villfisk?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:630 (2017-2018)

  Innlevert: 02.01.2018

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 12.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Er statsråden enig i Oslo kommunes beregning av at det trengs å ansettes 650 nye grunnskolelærere i Oslo i 2018 og 2019, hvor mange lærere trengs å ansettes i hver av de øvrige kommunene i landet i samme tidsrom, hvilken plan har statsråden for å skaffe til veie tilstrekkelig med faglærte lærere for å oppfylle bemanningsnormen, og er det aktuelt å revurdere kompetansekravet for etablerte lærere og karakterkravet for opptak til lærerutdanningen dersom man ikke på annet vis klarer å skaffe nok faglærte lærere?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:629 (2017-2018)

  Innlevert: 02.01.2018

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 09.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Hva er bakgrunnen for at Skatteetaten ikke vurderer avtale mellom Skatteetaten og Oslo kommune om utveksling av informasjon for å hindre arbeidslivskriminalitet som juridisk god nok til å kunne brukes, slik det fremkommer i Dagbladets omtale av oppdrag på byggeplassen til kommunale Boligbygg i Sofienberggata 7 i Oslo, og hvilken avtaletekst vurderer statsråden som juridisk fullgod i slike tilfeller?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:632 (2017-2018)

  Innlevert: 29.12.2017

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 05.01.2018 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

  Kan statsråden gi en oversikt over bemanningsutviklingen i domstolsadministrasjonen siden opprettelsen i 2002?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:631 (2017-2018)

  Innlevert: 29.12.2017

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 09.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Under kommunereformen ble det gjort endringer i inntektssystemet for kommuner som førte til at inntektssystemet ikke lenger er nøytralt og som fremmer kommunesammenslåinger. Stortinget vedtok 30. november at inntektssystemet for kommunene fremover ikke skal brukes som element i videreføring av kommunereformen. Hvilke endringer vil statsråden gjøre i inntektssystemet for å hindre at inntektssystemet stimulerer til sammenslåinger i fremtiden?
 • Skriftlig spørsmål fra Jan Bøhler (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:628 (2017-2018)

  Innlevert: 29.12.2017

  Sendt: 02.01.2018

  Besvart: 09.01.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  NRK Dagsrevyen og nrk.no dokumenterte 8/11 hvordan barn og unge som er norske statsborgere blir slått, pisket, lenket fast og sperret inne bak høye murer på koranskoler som Al Badriya i Bosaso i Somalia. Ifølge nrk.no er det ennå tre norske gutter der. To har vært sperret inne i tre år og en i over ett år. Når liv og helse står på spill, skal UD sette inn tiltak og politiet skal engasjere seg bl a ved frihetsberøvelse. Hvordan jobber UD for å hjelpe disse guttene og for å presse somaliske myndigheter til å stenge slike koranskoler?