Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 592)
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Helleland (H) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:518 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 07.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Vil statsråden sørge for at passkontoret på Kongsberg likevel opprettholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:516 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Bør ikke nødvendige trafikksikkerhetstiltak og framkommelighet for nyttekjøretøy på omkjøringsvegen sikres før tunnelene på Lunner stenges over lengre tid, og hvordan vil ministeren sikre at trafikksikkerheten ivaretas på omkjøringsvegen der trafikken vil 10-dobles og der skolebarn bl.a. krysser vegen?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:515 (2018-2019)

  Innlevert: 05.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Hvilket Nav-kontor har ansvar for å behandle søknader fra norske statsborgere som er folkeregistrerte i en norsk kommune, men uten fast bopel, og som oppholder seg store deler av tiden i utlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:514 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I ett år har bilister betalt henholdsvis 31 og 76 kroner hver gang de passerer to bompengestasjoner, en nord og en sør for kommunesenteret Trofors i Grane på Helgeland. Bompengene skulle være det lokale veibidraget. Nå er folk svært oppgitte etter å ha fått beskjed om at utbedringen av de sørligste veistrekningene på E6 i Nordland likevel ikke skal gjennomføres. Hva mener ministeren om dette, og hva kan han gjøre for å rette opp i situasjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:513 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  I Grane kommune i Nordland har de nå i over et år betalt bompenger for en viktig utbedring av E6 som likevel ikke skjer. Mener Frps samferdselsminister at dette er god bompengepolitikk?
 • Skriftlig spørsmål fra Marianne Marthinsen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:512 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 10.12.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  For hvilken sum kjøper norske kommuner og den norske stat hhv. varer og tjenester fra private selskap, og anslagsvis hvor stor andel av dette kjøpes fra selskap med eiere registrert i lavskattland etter skatteloven, og hvor stor andel fra land som omfattes av NOKUS-reglene?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:511 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 12.12.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

  Vil kulturministeren se nærmere på om også aviser med Nordsamiske sider burde vært en del av tilskuddsordningen for samiske aviser, og kan hun gi en oversikt over hvordan tilskuddene til samiske aviser i 2019 vil fordele mellom de ulike mottakerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til statsministeren

  Dokument nr. 15:510 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 12.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Stortinget har vedtatt at klimautslippene i 2020 skal være 46,6-48,6 mill. tonn CO2. Leder i Energi- og miljøkomiteen Kjetil Stenseth (V) sa 3.12 til spørsmål om regjeringen bryter egne forpliktelser og løfter: «Frem mot 2020, så når vi ikke de målene som vi i fellesskap i Stortinget har satt». Statsråd Elvestuen sa samme dag at regjeringen ikke bryter klimaforliket. Kan Statsministeren utvetydig avklare og begrunne om Norge når klimamålet for 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:509 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av finansminister Siv Jensen

  Kan finansministeren gjøre rede for realveksten i statsbudsjettets utgifter på politikkområder som tidligere er framstilt i tabell 4.1 i Prop. 1 S for 2018, dvs. inkludere de politikkområder som er utelatt i årets framstilling, jf. bakgrunnen for spørsmålet?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:508 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 13.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  I 2014 anbefalte Miljødirektoratet med fler å stramme inn grenseverdiene for tillatte nivåer av svevestøv (PM10 og PM 2,5) i uteluft. Noen innstramminger er gjort, men i debatten om Innst. 301 S (2014-2015)sa daværende Klima og miljøminister Tine Sundtoft: "Det er også besluttet at en ytterligere innskjerping skal vurderes fra 2020, basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag som skal utarbeides i 2018." Når kommer det nye kunnskapsgrunnlaget, og står regjeringen fast på at grenseverdiene skal innskjerpes fra 1. januar 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:507 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 05.12.2018

  Besvart: 06.12.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Fosfor er på EUs liste over kritiske råvarer grunnet for dårlig utnyttelse, samtidig som jordas fosforreservene tappes og fosforet får dårligere kvalitet. Gjennom å tenke sirkulærøkonomi kan Norge utnytte den fosforen vi allerede har. Det vil gi bedre utnyttelse av ressursene, gi bedre matsikkerhet, bidra til å nå målene i vannforskriften og ikke minst gi mulighet for økt inntjening i en grønn, framtidsrettet næring. Hvilke tiltak gjør regjeringa for å øke gjenvinningsgraden av fosfor i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:506 (2018-2019)

  Innlevert: 04.12.2018

  Sendt: 04.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Hvordan skal Fiskere i Øst-Finnmark kunne være trygge på at en får nødvendig hjelp når uhellet er ute, og vurderer regjeringa å reetablere kystradioen i Vardø? Mange fiskere i Øst-Finnmark har dette som et sterkt ønske.
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:505 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 04.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Flere domstoler ønsker å innføre permanent person- og våpenkontroll ved adgang. Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett fikk i fjor en bombetrussel i tillegg til drapstrusler mot fire dommere. I 2013 ble boligen til sorenskriveren i Hamar påtent. I hvor stor utstrekning mener statsråden det bør være adgangskontroll i domstoler, og hvordan mener statsråden at domstolene skal finansiere sikkerhetstiltak, når de i realiteten må innføre sparetiltak og kutte i dommerstillinger med budsjettforslaget for 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:504 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 04.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av barne- og likestillingsminister Linda C. Hofstad Helleland

  Dagbladet avslørte 3.12.18 hvordan eierne av Heimta Fokus AS, et kommersielt barnevernselskap, blant annet driver med underbemanning og tvilsomme ansettelsesforhold, og samtidig tar ut betydelig profitt. Vil det noen gang bli nok kontroll av profitt og marked i barnevernet, og kan statsråden innrømme at det er knytta noen særlige utfordringer til å drive kommersielt og markedsrettet i barnevernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:503 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 04.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke tiltak vil statsråden innføre på både kort og lang sikt for å sikre pasientene i Norge fra pasientskader som følge av svikt på medisinsk utstyr og implantater, og hvordan kan varsling av mistanke om svikt sikres på en forsvarlig måte i hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Grunde Almeland (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:502 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Er statsråden enig i at Pride-parader er å regne som politiske markeringer hvor menneskerettigheter og ytringsfrihet står sentralt, og vil i så fall statsråden påse at politiet vurderer paradene likt over hele landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:501 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Kvifor har orienteringa om framdrift for konseptval og utbygging for å sikre elektrifisernig av Edvard Grieg-innretninga ikkje blitt tatt med i årets budsjettproposisjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Storehaug (KrF) til finansministeren

  Dokument nr. 15:500 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 11.12.2018 av finansminister Siv Jensen

  Når vil departementet vere ferdig med vurderinga av innhaldet i konsulenten sine rapportar frå områdegjennomgangen i samband med reform av trafikant og køyretøysområde i Statens vegvesen?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:499 (2018-2019)

  Innlevert: 03.12.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 05.12.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Gitt de foreslåtte endringene i 2018-forsvarsbudsjettet (Prop. 16 S (2018- 2019), kuttet i 2019-forsvarsbudsjettet på 90 mill. i budsjettavtalen i Stortinget og de siste BNP-anslagene for 2018 og 2019, hva vil være forsvarsbudsjettet BNP-andel (angitt med fire desimaler) for 2018 og 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:498 (2018-2019)

  Innlevert: 30.11.2018

  Sendt: 03.12.2018

  Besvart: 10.12.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Tiltaket APS (Arbeidspraksis i skjermet virksomhet )er erstattet av AFT (Arbeidsforberedende trening), et tiltak for å få folk i arbeid raskest mulig. Tankegangen er riktig i forhold til de fleste, men nå finnes det ikke lengre noen tiltak for de som trenger mere hjelp. De ramler mellom to stoler og ser ut til å bli uføretrygdet i ung alder. Kan ministeren se at dette ble en uttilsiktet konsekvens av endringen, og bidra til en løsning?