Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (81 - 100 av 1208)
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1131 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden det er behov for justeringer av kommunegrensen på Øya Austra og vil statsråden legge fram en sak om eventuell grensejustering for avgjørelse av Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1130 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 14.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Når og hvordan ser statsråden for seg å innføre betalingsplikt for kommunene for pasienter innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og hvilke økonomiske konsekvenser vil det få for kommunene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1129 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 19.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hva vil være kriteriene for når en pasient i pakkeforløp for rusbehandling er ferdigbehandlet og klar for tilbakeføring til kommunen og hvilke ferdigheter som gjør det mulig å klare seg godt utenfor institusjonen skal pasienten ha tilegnet seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1128 (2017-2018)

  Innlevert: 09.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Vil statsråden medvirke til at politiets telefontjeneste prises på en slik måte at det ikke hindrer folk fra å foreta nødvendige oppringinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1141 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 12.03.2018

  Besvart: 19.03.2018 av fiskeriminister Per Sandberg

  Viser til søknad fra Fugløyskjær AS om ervervstillatelse for Stormen Senior etter unntaksbestemmelsen i deltakerloven§6, tredje ledd sendt nærings- og fiskeridepartementet i januar. I desember 2017 slo Stortinget fast at dispensasjoner fra deltakerloven i slike saker ikke skal gis for erverv i kystfiskeflåten. Hvorfor så lang saksbehandlingstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Espen Stoknes (MDG) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1127 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Rette vedkommende: Eldre- og folkehelseministeren

  Besvart: 19.03.2018 av eldre- og folkehelseministeren Åse Michaelsen

  Brånåsen deponi var et kommunalt avfallsdeponi som ble lagt ned i 1991. I dag skaper deponiet store utfordringer for beboere i samme område. Det har blant annet oppstått setningsskader, lekkasjer av deponigass inn i husene, en eksplosjon som følge av deponigass og en antennelse. Mange opplever helseplager og usikkerhet knyttet til risikoen ved å bli eksponert for deponigass. Hvordan vil statsråden sikre at helsetilstanden til mennesker bosatt på og ved Brånås avfallsdeponi blir kartlagt og ivaretatt?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Anne Bøkestad Andreassen (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1126 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Mener statsråden at foreslått ny distriktsindeks vil føre til at vedtatt målsetting bak inntektssystemet til kommunene og regionalpolitikk om tilstrekkelig finansiering av likeverdige tjenestetilbud i hele landet vil nås?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1125 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Det nye danske formannskapet i Europarådet har tatt initiativ til å få utarbeidet en politisk erklæring, «The Copenhagen declaration», knyttet til utvikling av konvensjonssystemet. Norge deltar i forhandlingene om erklæringen som skal vedtas 12. april. På hvilken måte vil regjeringen sikre at erklæringen ikke svekker betydningen av EMK i Norge og i andre europeiske land?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1124 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Flere forsikringsselskap har nylig avslått søknad om barneforsikring med begrunnelse i at barnet har Downs syndrom. Selskapene henviser til retningslinjene for helsevurdering fra Finans Norge. Mener regjeringen at disse retningslinjene er oppdaterte og velbegrunnede, eller ser man behovet for revisjon av retningslinjene?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1123 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke resultater har man hittil oppnådd gjennom samarbeidsprosjektet om utprøvende behandling av pasienter ved mistanke om bivirkninger av tannfyllingsmaterialet amalgam, og hvordan vil statsråden fremover sikre at personer som opplever bivirkninger etter amalgambruk får en egnet og personlig tilpasset behandling for sine helseplager?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1122 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 19.03.2018 av helseministeren Bent Høie

  Hvor mange barn fødes i Norge med skader knyttet til alkoholbruk eller andre rusmidler i svangerskapet, hva vet man om omfanget av senskader og hvordan sikrer statsråden at disse barna får god nok oppfølging av helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til statsministeren

  Dokument nr. 15:1121 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av statsminister Erna Solberg

  Sett i lys av Metoo-kampanjen, hvordan vil statsministeren vurdere sin egen ledergjerning som regjeringssjef og partileder i Høyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1120 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 19.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Har kunnskapsministeren oversikt over kommunenes praksis for oppsigelse av SFO-plass pga. av foreldres betalingsmislighold, samt hvor mange barn som mistet plassen sin av denne grunn i 2016-2017 eller tidligere år?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1119 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  På hvilken måte vil Norge reagere på den kritiske situasjonen for menneskerettighetsforkjempere og demokratiet i Honduras, og hvordan vil Norge ta opp dette i internasjonale fora?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1118 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Til behandling

  På Norges Handikapforbunds hjemmeside framgår det at det fra 1. mars 2018 er slutt på ferjerabatten på 50 pst. for Nav-biler. Har statsråden vært i kontakt med arbeids- og sosialministeren og/eller Nav om konsekvensene dette får for funksjonshemmede, og er han eventuelt villig til å revurdere denne beslutningen dersom det ikke har vært slik kontakt?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1117 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Hvilken kommunikasjon har vært mellom statsråden og valgkomiteen for Innovasjon Norges styre og har statsråden involvert mindretallseierne?
 • Skriftlig spørsmål fra Tuva Moflag (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1116 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  Ved Follo politidistrikt er det ikke mulig å oppdrive timer for bestilling av pass de neste 50 dager, og det er ikke med mulig med drop-in timer. Synes at statsråden denne ventetiden er rimelig, og hva vil statsråden eventuelt gjøre for å bedre tilbudet til innbyggerne?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1115 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug

  I forbindelse med Nærpolitireformen fikk Hemnes Kommune medhold i sin klage om å ikke legge ned tjenestestedet i Hemnes. Kontoret har i dag 5 stillinger. Resultatet er nå slik at dette foreslåes løst med kun en tjenestemann i Hemnes. Det kan ikke sies å ivareta vedtaket fra Departementet i mai 2017. Vil statsråden følge opp denne saken og sørge for at vedtaket blir iverksett som forutsatt og at man minimum beholder dagens stillinger i Hemnes?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1114 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 16.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Er ulvene i Julussa nå tatt ut, eller er det oppdaget nye dyr, og dersom det fortsatt er ulv igjen der, hvordan vil statsråden følge opp vedtaket om uttak av reviret?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:1113 (2017-2018)

  Innlevert: 08.03.2018

  Sendt: 09.03.2018

  Besvart: 13.03.2018 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  På hvilken måte fordeles nye tiltaksplasser for varig tilrettelagt arbeid, hvilke vurderinger gjøres ved fordeling av midlene til de enkelte fylkene, og hvor mange av de nye plassene for 2018 går til Hedmark?