Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 744)
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:727 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Viser til Dokument nr. 15:519 (2017-2018). Det er nå klart at Multiconsults rapport om flomluke som alternativ til kraftverk for å redusere flom i Opovassdraget, vil komme etter at høringsfristen på søknaden om kraftverket har gått ut. Vil statsråden be NVE forlenge høringsfristen slik at Odda kommune og andre har alternativene til et kraftverk i det vernede Opovassdraget på bordet før de må avgi uttalelse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:726 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Som statssekretær Lunde uttaler i Bondebladet 12/1 2018 er det ulvene tilknyttet de to flokkene i Julussa- og Osdalsreviret som skal tas ut. Dette må forstås slik at intensjonene var å ta ut begge flokkene i sin helhet. Hva er raskest mulig framdrift i en sak hvor det tildeles tilleggskvote og deretter lisensfelling på grunnlag av denne kvoten, og vil statsråden bidra til at slik kvote blir gitt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:725 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Mange av de som pendler bor i en betydelig avstand fra arbeidsplassen og bruker betydelig av egen tid og egne penger for å komme til arbeid. Samtidig er det et klart mål å få flere til å kjøre kollektivt og miljøvennlig. Hvordan mener statsråden at innføringen av avgift for pendlerparkering rimer med samfunnets behov for mobilitet i arbeidsstokken og målet om å få flere til å benytte miljøvennlige transportmidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:724 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Kan statsråden opplyse om planarbeidet for å tilrettelegge for trikketrasé og redusere belastningen fra trafikken på Trondheimsveien er i gang, når det skal være ferdig og om regjeringen er positivt innstilt til å støtte ulike tiltak på både kort og lang sikt for å redusere biltrafikken som på hele strekningen mellom Fossumveien og Sinsenkrysset?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:723 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Vil kunnskapsministeren sjå på moglegheitene for å utvide forsøka med seinare skulestart til fleire skular, eventuelt gå inn for å gi føringar for når tidspunkt for skulestart tidlegast bør vera på morgonane på alle skular i landet?
 • Skriftlig spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Hva vil statsråden gjøre for at barnevernet, familievernet og andre relevante organer bidrar til at barn og ungdom ikke sendes til skoler og andre institusjoner i utlandet, hvor de blir fysisk og psykisk avstraffet og hvor det er grunn til å tro at barnas rettigheter tilsidesettes eller krenkes?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:721 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Når vil regjeringen komme til stortinget med en sak som følger opp arvelovsutvalget?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:720 (2017-2018)

  Innlevert: 17.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Vil justisministeren foreta en prinsipiell avklaring av hvilke oppgaver brann og redningsetaten skal ha i tiden fremover, hvor man blant annet må vurdere hvem som skal betale for oppgaver utført på vegne av andre nødetater?
 • Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:719 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Basert på regjeringens egne framskrivninger av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP), hva er per i dag estimatene for hvilken prosentandel av BNP forsvarsbudsjettet vil utgjøre i 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 og 2024?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:718 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Vil statsråden sørge for at folk får tilgang på de legemidlene de trenger, når de trenger det, og hvordan vil han i så fall sikre dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:717 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Deler statsråden Kriminalomsorgsdirektoratets oppfatning av at fengselsavtalen med Nederland ikke bør forlenges, og kan han garantere at avtalen ikke vil forlenges utover 2018?
 • Skriftlig spørsmål fra Petter Eide (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:716 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 17.01.2018

  Til behandling

  Siden 2013 har det vært mulig å idømme voldsutøvere såkalt omvendt voldsalarm, men i dag er det bare fire voldsutøvere går rundt med omvendt voldsalarm i dag. Hvordan kan justisministeren tillate at barn lever på Kode 6, samtidig som omvendt voldsalarm brukes i så liten grad?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:715 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «vurdere organiseringen i domstolstrukturen og kriminalomsorgen, basert på evalueringer». Med «basert på evalueringer» siktes det da til domstolskommisjonens utredning som skal være ferdig i 2020 samt Difi sin evaluering av organiseringen i kriminalomsorgen, eller skal det gjennomføres ytterligere evalueringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:714 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Hvor mange ansatte som er omfattet av statlige tariffavtaler inkl. lederlønnsavtalen har høyre lønn enn a) statsministeren b)statsrådene c) stortingsrepresentantene ?
 • Skriftlig spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:713 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  I regjeringserklæringen fremgår det at regjeringen nå skal følge faglige råd i fiskeriforvaltningen. Det står «At årlige totalkvoter fastsettes basert på faglige råd.». Har dette ikke vært tilfelle tidligere, hvilke endringer vil statsråden måtte gjøre for å innfri dette punktet og kan statsråden garantere for at disse rådene gis med faglig frihet?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristian Torve (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:712 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Hvor mye vil det samlede kuttet i eiendomsskattesatsene utgjøre, og vil regjeringen kompensere for bortfallet av inntekter til kommunene som berøres slik at kuttene ikke fører til færre lærere, et svekket helse- og omsorgstilbud og dårligere velferdstjenester?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:711 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Tverrfaglige ambulante team organisert som et samarbeid mellom første- og annenlinjetjenesten har vært en suksess innen psykisk helsevern. Vi ser at flere slike team har blitt lagt ned etter at prosjektperioden er over. Hva vil regjeringen gjøre for å sikre at slike team fortsatt blir et tilbud innen psykisk helsevern?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:710 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Til behandling

  Hvor mye vil hver enkelt berørt kommune tape i inntekter om regjeringen får flertall for forslaget fra regjeringserklæringa om å redusere maksimal eiendomsskattesats med minimum 2 promille for boliger og fritidsboliger?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:709 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Rette vedkommende: Kunnskapsministeren

  Til behandling

  Statsrådene Laila Dåvøy og Kristin Clemet utarbeidet "Veileder for utarbeidelse av plan for krisehåndtering. Mistanke om ansattes seksuelle overgrep mot barn." Har regjeringen oppdatert, revidert og distribuert denne veilederen til kommunene, og vurderer regjeringen nasjonale retningslinjer som skal iverksettes for hvordan barnehager skal håndtere varsler om ansatte som begår overgrep mot barn?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgen Bekkevold (KRF) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:708 (2017-2018)

  Innlevert: 16.01.2018

  Sendt: 16.01.2018

  Til behandling

  Når sist ble de offentlige oppreisningssatsene for ofre for alvorlige feil og overtramp i barnevernet oppdatert, og kan statsråden gi en oversikt over hvilke oppreisningsbeløp som er utbetalt siden forrige justering og kriteriene som legges til grunn for tildelingene?