Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 1968)
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1956 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hvor mange besvarte og ubesvarte anrop har det vært i Øst politidistrikt til henholdsvis 112, 02800 og på dagtid til politiets sentralbord, henholdsvis i mars, april, mai og juni 2018, hva er tilsvarende månedlige tall for de tre gamle sentralene for det siste året disse var i drift, er det i tråd med instruks at 02800 stenges for innkommende anrop ved stor pågang/mange oppdrag, hvor mange ganger har slik stengning skjedd og vil statsråden fortsatt forholde seg passiv til den eskalerende økning i ubesvarte anrop?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1955 (2017-2018)

  Innlevert: 28.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Kan statsråden gjere greie for om MPÅ nokon gong har operer frå Evenes, og om dei fekk den bakkestøtte dei trengde frå Evenes, og dersom MPA har flydd frå Evenes, ber eg statsråden gjere greie for kor dei parkerte og korleis drifta av MPA påverka sivil flytrafikk.
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1954 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Jeg viser til begrunnelsen i Dokument nr. 15:1935 (2017-2018). Vil statsåden sørge for at det legges frem en konkret plan for organisert jakt på og utrydning av villsvin i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1953 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Vil statsråden sørge for at Helsetilsynet følger opp saken om svindelpredikantene som har blitt avslørt i VG?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1952 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Hvordan ser samferdselsministeren på at staten ikke lenger har noe innflytelse på landets største flyselskap, og hva er status på arbeidet med ny luftfartsstrategi?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1951 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Medfører det riktighet at staten held igjen utbetalingar til blant andre Trondheim og Stavanger på storleik med MVA-beløpet i kontraktane om metrobuss og bussveien, og kvifor held ikkje staten seg til det kontraktsfesta beløpet uavhengig om MVA kan refunderast eller ikkje?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:1950 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 28.06.2018

  Vil statsråden innlemme kronisk sjøsyke som en del av dispensasjonsbestemmelsen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1949 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Undertegnede stilte statsråden spørsmål om hva som er hans formelle ansvar knyttet til objektsikring (spørsmål nr. 1876). Statsråden svarte overhodet ikke på spørsmålet, noe som reiser tvil om statsrådens forståelse av ansvaret. Kan jeg be om at statsråden svarer skikkelig?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1948 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  I 2018 skal regelboka for Parisavalen forhandles ferdig. Hvordan vil statsråden foreslår at donorland skal konkretisere avtalens artikkel 9.5 om å gi informasjon om klimafinansiering to år i forveien, for å sikre at informasjonen blir forutsigbar, regelmessig og sammenlignbar, og hvordan arbeider Norge for at tilskudds delen av klimafinansiering skal rapporteres i forhandlingene om regelverket for klimafinansiering?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1947 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Hvordan mener justisministeren det vil være klokest for samfunnet å intensivere sin satsning på langsiktig forebyggende arbeid overfor de unge som er i risikosonen for å bli kriminelle, men som foreløpig ikke har begått sin første kriminelle handling?
 • Skriftlig spørsmål fra Abid Q. Raja (V) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1946 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kan justisministeren gjøre rede for om det medfører riktighet «at politiet har dysset ned en del av disse problemene og insistert på at de har kontroll»?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1945 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Besvart: 29.06.2018 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Kva vil statsråden gjere for å ta vare på ofra i alvorlege straffesaker som ikkje får handsama sakene sine på grunn av mangel på politijuristar?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1944 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Kva føringar er det gitt for bruk av sand på rullebana på Ørland i høve kampflybase for F-35?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1943 (2017-2018)

  Innlevert: 27.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Kan statsråden svare på om 2. bataljon etter omstilling til en mobilisert avdeling er ferdig mobilisert innen 48 timer, og hvor lang tid benytter dagens Hær reserve til mobilisering etter ordre om mobilisering er sendt?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:1942 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Medfører det riktighet at to kommersielle aktører nå har kontroll over hvilke andre som får slippe til på det nasjonale DAB-nettet og dermed også kan holde mulige konkurrenter borte fra det helt frem til 2032? Er det i så fall i tråd med Stortingets intensjon om eiermangfold i "Melding St.8 (2010-2011), og vil ministeren ta initiativ til at Medietilsynet skal finne ut hvor mange som hører på DAB, altså ikke digital lytting som inkluderer internett og mer, men faktisk DAB-lytting?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1941 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Vil statsråden ta initiativ til tiltak i tråd med anbefalingene i rapporten fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, og hvordan vil statsråden arbeide videre for å styrke samenes rettigheter og levevilkår?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Et enstemmig Storting vedtok følgende forslag våren 2018: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker.» Når vil regjeringen sende saken på høring, og når vil saken bli forelagt Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1939 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Norsk senter for forskingsdata (NSD) er eit AS eigd av Kunnskapsdepartementet (KD). Det siste året har fleire tilsette varsla om dei psykososiale arbeidsforholda. Arbeidstilsynet har ført tilsyn, og kome med pålegg. Stillinga som administrerande direktør har vorte lyst ut, men tilsetjingsprosessen er stoppa. Korleis skjøttar KD sitt eigarskap, i kva grad kjennar KD til varslar og pålegg, og korleis jobbar KD for å sikre eit forsvarleg arbeidsmiljø i NSD?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1938 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  Fagskolen Innlandet har per d.d. fem agroteknikerutdanninger godkjent av og ytterligere tre til behandling hos NOKUT. Viser til tidligere skriftlige spørsmål 901 og 1729 fra undertegnede. Hva skal til for at de allerede etablerte og NOKUT-godkjente landbruksutdanningene ved Fagskolen Innlandet skal regnes med i finansieringsordningen for fagskolesektoren, og gi økt tilskudd til fylkene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ivar Odnes (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:1937 (2017-2018)

  Innlevert: 26.06.2018

  Sendt: 27.06.2018

  I Oppland Arbeiderblad 26.6.2018 står tillitsvalde ved Sjukehuset Innlandet sin avdeling på Reinsvoll fram med opplysningar av alvorleg karakter for avdelinga. Over 1 000 brot på arbeidstidsbestemmelsar hittil i år, 17 % langtidssjukemelde og fleire alvorleg voldshendingar. Avdelinga har også måtte nekte å ta i mot akuttinnleggingar pga. manglande kapasitet. Er helseministaren kjent med situasjonen, og har ministaren tenkt å forta seg noko for å avhjelpe den akutte situasjonen ved Reisvoll Sjukehus?