Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 755)
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til fiskeriministeren

  Dokument nr. 15:740 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Hvorfor er Fiskeridirektoratets forslag om beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske torsk fra Telemark til svenskegrensa basert på gyteområder kartlagt i forbindelse med grytefeltkartlegging utført i 2008 og ikke oppdatert kunnskap?
 • Skriftlig spørsmål fra Leif Audun Sande (A) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:739 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Arbeidsinnvandrerne fra EØS-området kan deles i to grupper. De som kommer fra EØS-området og jobber her i medhold av å være utstasjonerte arbeidstakere i henhold til utstasjoneringsdirektivet, og de som kommer hit for å jobbe uavhengig av direktivet. Hvor mange finnes det per dato i hver av gruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:738 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Posten sier at de overholder konsesjonskravene, nemlig at 85 prosent av posten skal være framme i løpet av to virkedager, etter at A- og B-post ble slått sammen. Men vi vet ikke hvordan det står til i ulike deler av Norge. Det er god grunn til å tro at posten går mye tregere i noen områder. Det er viktig å vite i hvilke områder posten sjeldent når fram innen avtalt tid. Kan ministeren sørge for at det blir lagt fram regionale tall på hvor mange prosent av posten som når fram innen to dager?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:737 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Viser til statsrådens svar på Lysbakkens spørsmål nr 15:351 (2018-2019), og tillater meg å stille spørsmålet igjen: Når var statsråden og departementet klar over at dette prosjektet ville gjøre norskeide satellitter til militære mål [etter Genevekonvensjonenes bestemmelser], og hvorfor ble ikke Stortinget orientert om dette da saken ble behandlet?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:736 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 16.01.2019

  Til behandling

  Kan arbeids- og sosialministeren redegjøre for saksbehandlingstid i NAV og Trygderetten, og hvilke tiltak oms kan iverksettes for å bedre situasjonen
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helseministeren

  Dokument nr. 15:735 (2018-2019)

  Innlevert: 15.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Til behandling

  I Norge eksisterer det ikke noen struktur eller plan for barnepalliasjon. Både i den nasjonale retningslinjen og NOU 2017: 16 På liv og død , anbefales det å danne regionale palliative team for barn og unge. Helseregionene skal danne regionale barnepalliative team, men dette arbeidet er ikke kommet i gang fordi det mangler et oppdrag og bevilgninger fra Helse- og omsorgsdepartementet. Hvordan har helseministeren tenkt å følge dette opp?
 • Skriftlig spørsmål fra Tom-Christer Nilsen (H) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:734 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Til behandling

  Vil regjeringen legge vekt på tilknytning til, eller erfaring fra, små- og mellomstore bedrifter ved valg av fremtidige styremedlemmer til bla. Innovasjon Norge og SIVA?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:733 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Til behandling

  Hvordan kan finansministeren bidra til at vi får et register som viser all usikret gjeld slik at forbrukslånsbankene kan ansvarliggjøres og straffes hvis de ikke foretar en forsvarlig kredittvurdering?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:732 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke konkrete juridiske endringer er nødvendige for å fjerne faren for «alvorlig sykdom» som kriterium for rett til abort etter abortlovens paragraf 2(3)c, og for å forby retten til fosterreduksjon, uten at det innskrenker den rett kvinner har til abort i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:731 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Til behandling

  Ulempen for salg av bingoblokker digitalt beskrives godt av Nordkapp radio og Norsk lokalradioforbund. Vil kulturministeren - til tross for dette - fortsatt holde fast på at digitale bingokuponger må skrives ut?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:730 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 15.01.2019

  Til behandling

  Hvor mange vogntog blir årlig kontrollert for vintersikkerhet idet de kjører inn over en grensestasjon nord for polarsirkelen, og hvor stor andel av vogntogene som kjører inn i Norge over de samme grensestasjonene utgjør dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til finansministeren

  Dokument nr. 15:729 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hvordan vil regjeringen sørge for at nordmenn som skjuler formue i Dubai/De forente arabiske emirater blir oppdaget og må betale skatt til Norge i tråd med lovverket, og vil regjeringen ta initiativ til bedre avtaler om informasjonsutveksling med Dubai?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:728 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara

  Melin Collectors har fått tilnærmet monopol på faktura og inkassoløsninger i primærhelsetjenesten. NRK Dagsrevyen melder den 26.12.2018 at svært mange pasienter blir utsatt for harde inkassometoder og lovstridige innfordringstiltak fra Melin Collectors. Vil justisministeren be Finanstilsynet om å foreta ny og grundig stedlig tilsyn av Melin Collectors?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:727 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 17.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Mener statsråden det er i tråd med intensjonen i loven når en butikkjede varsler at de ikke lengre vil akseptere kontanter som betalingsform, vil statsråden ta initiativ til en fornyet gjennomgang av folks tilgang til å gjøre opp med kontanter og til å kunne gjøre innskudd og uttak i form av kontanter og vil statsråden fremme forslag om innskjerping av lovverket for å sørge for at kontanter reelt sett fortsatt er tvunget betalingsmiddel i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til statsministeren

  Dokument nr. 15:726 (2018-2019)

  Innlevert: 14.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Til behandling

  Til TV 2 sier tidligere justisminister Per Willy Amundsen at: «Etniske nordmenn har en fallende fødselskurve. Det mener jeg i likhet med Erna Solberg at vi er nødt til å gjøre noe med. Men løsningen er ikke å få en enda større innvandrerbefolkning, tvert imot må vi sørge for at den etnisk norske befolkningen vedlikeholdes". Er statsministeren enig i at å bruke begrepet «etnisk norsk» på den måten er rasistisk og er dette det statsministeren mente med utspillet om å få flere barn i nyttårstalen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingrid Heggø (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:725 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av finansminister Siv Jensen

  Ifølge DN har sentralskattekontoret lagt avgjerande vekt på eit brev frå finansdepartementet då Andersen og Ferd fekk nullskatt. Finansdepartementet seier nå at dette brevet som skattekontoret har vist til ikkje gjelder for Johan H Andersens selskap. Eg går utifrå at statsråden er einig med meg i at skattereglane må vera klåre og tydlige, og viss departementet har bidrege til misforståelser/uklårheit så vert det rydda opp i ved å klargjere reglane. Kva vil statsråden gjere for å rydde opp i denne saka ?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:724 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Til behandling

  Under behandlingen av stortingsmeldingen Natur for livet imøteså energi- og miljøkomiteen at IBAer (Important Bird and Biodiversity Areas) ble prioritert i forbindelse med det fylkesvise suppleringsvernet. Prosessen for å verne natur som ikke er godt nok dekket av vern er i gang, men i anbefalingene fra Miljødirektoratet til landets fylkesmenn er ikke Stortingets ønske om IBA-prioritering fulgt opp. Hva vil ministeren gjøre for å sikre beskyttelsen av disse, og vil det bli gjort noe i forbindelse med suppleringsvernet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:723 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Besvart: 16.01.2019 av helseministeren Bent Høie

  Mennesker med avslag på asylsøknad har likevel rett til øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er nødvendig og ikke kan vente. I tilfeller hvor lege vurderer det slik at et menneske trenger nødvendig helsehjelp, kan da UNE overprøve legens vurderinger og dermed vurdere det slik at legen som har vurdert pasienten har tatt feil, og hva synes i så all helseministeren om at mennesket det gjelder ikke får nødvendig helsehjelp?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:722 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 14.01.2019

  Til behandling

  Hva er status og plan for videre framdrift for bygging av ny godsterminal på Torgård?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:721 (2018-2019)

  Innlevert: 11.01.2019

  Sendt: 11.01.2019

  Besvart: 18.01.2019 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

  Kor mange desentraliserte sjukepleiarutdanningar er lagt ned sidan 2013, kor mange er oppretta og kor mange blir vurdert lagt ned eller oppretta i næraste framtid - og har regjeringa ein plan for å sikre distriktskommunar og lokalsjukehus betre rekruttering av sjukepleiarar ved å auke tilboda av desentraliserte sjukepleiarutdannningar der ein kan utdanne seg til sjukepleiar i vaksen alder gjennom tilpassa og tilrettelagde utdanningsløp?