Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (21 - 40 av 2155)
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2135 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Rette vedkommende: Forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Til behandling

  Aksepterer regjeringen at styret ved Nord Universitet har fattet et vedtak i strid med det regjeringen selv uttalte at lå til grunn for strukturreformen ved behandlingen av St. meld. 18 (2014-2015); at sammenslåing skulle gjelde institusjoner - ikke studiesteder, og kan regjeringen godta styrevedtaket når beslutningsgrunnlaget; «Rapport fremtidig studiestedsstruktur» inneholder alvorlige feil, og godtar regjeringa et vedtak i strid med fusjonsavtalen mellom Universitet i Nordland og Høgskolen i Nesna?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:2134 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden gjere greie for kor mange allierte soldatar som er tilstades i Noreg per i dag, og kor mange norske soldatar som er i Hæren på same tidspunkt unnateke Hærreserven og mobiliseringsstyrkar?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2133 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Hvordan mener statsråden at bruk av NOAHs nære samarbeidspartner Bergfald Miljørådgivere, som er innleid for å gi det faglige underlaget til ekspertutvalg og miljødirektoratet om mulig deponi i Brevik, vil påvirke tilliten til direktoratets og ekspertutvalget sine råd og kan statsråden garantere at han ikke vil overkjøre lokaldemokratiet i deponisaken basert på slike råd?
 • Skriftlig spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2132 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Hva vil helseministeren gjøre for å unngå flere hendelser som tilfellet med 17-åringen ved Sanderud og Sykehuset Innlandet, og hvordan vil han følge opp Tvangslovutvalget sitt arbeid, for å oppnå en reduksjon i bruken av tvang i helse- og omsorgssektoren?
 • Skriftlig spørsmål fra Kent Gudmundsen (H) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2131 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Rette vedkommende: Kunnskaps- og integreringsministeren

  Til behandling

  Gitt at det kreves 0,5 årsverk for skoler under 100 elever, 1 årsverk for skoler opp til 300 og 1,5 årsverk for de over 300 elever. Hva vil den totale kostnaden bli? Det bes om to utregninger; En med direkte og indirekte personalkostnader for undervisningspersonell og en med direkte og indirekte personalkostander for serveringspersonell.
 • Skriftlig spørsmål fra Magne Rommetveit (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Dokument nr. 15:2130 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden opna for forsøksordningar som t.d. å seinka karakterkravet i matematikk og at studentane i lærarutdanninga på 1-7 og 5-10 kan gå i lag dei første to åra? Dette for om mogleg å auka rekrutteringa ved lærarutdanninga, og då særleg for dei som skal undervisa i småskulen. Det er spesielt dei mindre høgskulane i distrikta som har låge søkartal.
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2129 (2018-2019)

  Innlevert: 21.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Er det er tillatt å selge kundeporteføljen til bomselskapene uten at det tegnes nye avtaler med hver enkelt abonnent?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2128 (2018-2019)

  Innlevert: 20.08.2019

  Sendt: 21.08.2019

  Til behandling

  Vil statsråden nå skape ro i denne saken ved at planene om riving ikke bare utsettes, men stanses?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2127 (2018-2019)

  Innlevert: 20.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Vern av Børgin og Skarnsund i Trøndelag har i flere år vært en viktig sak. Dessverre ligger saken fortsatt uavklart hos regjeringen. I et svar til undertegnede i februar sier statsråden at sakene fortsatt ligger til behandling i departementet. Når kan det forventes at områdene blir vernet og kan statsråden forsikre om at verneprosessen for andre områder som f.eks. Kråkvågsvaet-Grandefjæra- Bjugnfjorden, ikke vil ta like lang tid?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:2126 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Til behandling

  Kan statsråden slå fast at Sandnes og Sola ikke skal slås sammen med Stavanger, og at disse kommunene følgelig vil bli holdt utenfor fylkesmannens videre arbeid med kommunereformen?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2125 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Besvart: 23.08.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kva plan har regjeringa for å redusere bompengebelastninga for folk flest og kor mykje lågare vil bompengane vera i 2020 og 2021 gjennom desse tiltaka samanlikna med 2018-nivået?»
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:2124 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Kan statsråden redegjøre for hva han vet når det gjelder flagg, refusjonsordningen og fremtidige lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte på Hurtigrutens skip, inkludert ekspedisjonsskipene som nå skal bygges om?
 • Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2123 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Statsråden viser i sitt svar til dokument nr. 15:2052 (2018-2019)at hun av hensyn til behovet for et mest mulig nøyaktig folkeregister, ikke ønsker å gjøre endringer i rutinene for vedtak om utflytting for personer uten fast bopel. Vil statsråden da i stedet ta initiativ bedre, enklere og raskere rutiner for å omgjøre feilaktige vedtak om utflytting når det er sannsynliggjort at vedkommende faktisk oppholder seg i landet, evt. heller aldri har forlatt Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Rigmor Aasrud (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2122 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 20.08.2019

  Til behandling

  Har statsråden skiftet mening i saken om riving av setrene ved Vestlie på Hjerkinn, eller er det en midlertidig utsettelse av gjennomføring av det vedtaket som statsråden tidligere har vært enig i?
 • Skriftlig spørsmål fra Lene Vågslid (A) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2120 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hva er årsaken til at forbudet mot å erverve og besitte halvautomatiske rifler som opprinnelig er konstruert for helautomatisk funksjon eller er ment for militæret og politiet, ikke er iverksatt og når vil statsråden sørge for at forbudet trer i kraft?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2119 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Besvart: 23.08.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Kan statsråden redegjøre for om det er slik å forstå at deponiet på Langøya har eller har hatt usikre vannstrømmer ut og inn av deponiet; hva har i så fall disse vannstrømmene inneholdt, og hvor mange avvik er registrert i henhold til den avviksbehandlingen som kreves i det omtalte brevet?
 • Skriftlig spørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2118 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hvordan vil Helse Sør-Øst sikre fortsatt ØNH-spesialist i Hallingdal?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:2112 (2018-2019)

  Innlevert: 19.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Besvart: 23.08.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Politiets responstid ved skyteepisoden i Al-Noor Islamic Centre i Bærum lørdag 10.08 var hele 15 til 20 min. Forventningen i dette området er mellom 7 og 11 min. Ingen biler var tilgjengelige ved hovedkvarteret i Sandvika. En var på oppdrag i Lommedalen og den andre på oppdrag i Oslo sentrum. Hva vil justisministeren gjøre for å bedre situasjonen og bidra til at politiet kan gjennomføre oppdrag i Asker og Bærum innenfor de kravene som politiet selv har definert til akseptabel responstid ved behov for øyeblikkelig innsats?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2121 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  I brev av 18. juni 2019 (med referanse 19/2749-89) svarer statsråden på spørsmål fra Karin Andersen i forbindelse med behandlingen av Prop. 113 (2018-2019). I svaret fra statsråden oppgis kommuner og fylker etter dagens kommune- og fylkesstruktur. Er det mulig å få de samme oversiktene med strukturen som gjelder fra 2020? Det er fra 2020 at budsjettet i Prop. 113 får virkning.
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helseministeren

  Dokument nr. 15:2117 (2018-2019)

  Innlevert: 16.08.2019

  Sendt: 19.08.2019

  Til behandling

  Hvor lenge skal befolkningen i Øst-Finnmark måtte vente på å få landingsplass for helikopter på det nye sykehuset i Kirkenes?