Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 112)
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:53 (2019-2020)

  Innlevert: 09.10.2019

  Sendt: 10.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av finansminister Siv Jensen

  Hva er statsrådens argumenter for at skatteforvaltningsloven § 10-1 og § 10-2 ikke kan tas inn i skattebetalingsloven for å gi skatteoppkreverne samme lovmessige grunnlag i kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi?
 • Skriftlig spørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:51 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Besvart: 18.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden forsikre at flytting av bom på Meheia til fylkesgrensa Buskerud-Telemark ikke påvirker framdrifta av neste parsell på E134, Saggrenda - Elgsjø, og at Statens Vegvesen gir Notodden kommune og Telemark fylkeskommune en rask frist på tilbakemelding på Vegvesenets brev av 9/8-2019, slik at ny bom på fylkesgrensa kan etableres nærmest mulig april 2020?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:50 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 09.10.2019

  Til behandling

  Kan statsråden peke på konkret hvilke internasjonale krav og forventninger det vises til i Prop. 1 S (2019-2020) fra Justis- og beredskapsdepartementet, hvor departementet sier at det i syv politidistrikt ikke er mulig å oppfylle Stortingets flertallsvedtak 1002 (2017–2018) om at 90 pst. av innbyggerne i hvert distrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste passkontor? Det bes om konkrete henvisninger.
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:49 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden redegjøre for hva det betyr at det ikke er aktuelt å gå videre med prosjektet i dets nåværende form, vil regjeringen vurdere å gå bort fra vedtatt konsept for Østfoldbanen?
 • Skriftlig spørsmål fra Eigil Knutsen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:41 (2019-2020)

  Innlevert: 08.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Til behandling

  Vil statsråden vurdere konsekvensene av sitt forslag til statsbudsjett, der kommuner som har fulgt regjeringens politikk om å slå seg sammen, må innføre store kutt i tjenestetilbudet for å dekke inn kostnaden ved regjeringens kommunereform?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:86 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 14.10.2019

  Til behandling

  Oljefeltet Martin Linge ligger an til en gigantisk kostnadssprekk for utbyggingen, en sprekk som kan bli større en sprekken for Goliatutbyggingen. Hvilke tiltak har ministeren iverksatt for å få kostnadene under kontroll og hvilken oljepris er nødvendig for at Staten skal sitte igjen med positiv nåverdi (gå i pluss) ved Martin Lingeutbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:48 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

  Den tyrkiske regjeringen har gitt grønt lys for en invasjon av de kurdiske områdene i Nord-Syria. Norge er en del av koalisjonen i kampen mot IS. Hvordan stiller regjeringen seg til en eventuell tyrkisk invasjon av Nord-Øst Syria, vil en slik invasjon være i tråd med folkeretten og hva foretar regjeringen seg isåfall ovenfor vår NATO-allierte Tyrkia?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:47 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande

  Når og på hvilken måte har regjeringen godkjent salget av NRKs hovedkvarter på Marienlyst i Oslo?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Arnstad (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:46 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Regjeringen har besluttet å legge ned Ullevål sykehus. Store og kostbare prosjekter finansiert av staten har en egen prosjektmodell for kvalitetssikring. Den skal sikre at gjennomføringen blir god. Vil en slik modell bli brukt ved investeringer knyttet til Gaustad/Aker og et eventuelt salg av Ullevål sykehus?
 • Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:45 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Hvor langt har man kommet i overføringen av alliert trening til Indre Troms og Porsanger, hva blir omfanget av den allierte treningen, og vil det eventuelt tilkomme nye arbeidsplasser i området som følge av økt alliert trening?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:44 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 08.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Vil statsråden, i lys av den gigantiske kostnadssprekken ved Martin Linge utbyggingen. ta initiativ til en bredere gjennomgang av lønnsomheten på norsk sokkel i årene framover? En gjennomgang som også tar innover seg det faktum at verdens land skal oppnå klimaavtalen fra Paris og som dermed vil bidra til redusert verdi av den norske olje- og gass formuen.
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:43 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I statsbudsjettet for 2020 står følgende: "Domstoladministrasjonen og departementet vil halde fram med å følgje opp lokale prosessar om endringar i domstolsstrukturen. Samanslåing av domstolar vil bli vedteken om det er lokal semje, og der det er andre særlege grunnar til det." Dette må forstås som at regjeringen ikke vil legge til grunn et prinsipp om lokal frivillighet for strukturendringer. Kan statsråden redegjøre for hva som kvalifiserer til "andre særlige grunner"?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:42 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 15.10.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Lørdag 5.oktober hadde VG en stor sak om flere hundre barnevernsbarn som har bodd eller fortsatt bor i isolasjon (enetiltak), mot deres eget ønske og mot faglige råd. Enetiltak koster staten flere millioner kroner i året og kjøpes nesten av bare private aktører. På hvilket grunnlag mener statsråden det er akseptabelt å ha barn og unge på enetiltak, mot faglige råd og mot barnas vilje, og hvordan kan statsråden forsvare den enorme pengebruken på enetiltak?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:30 (2019-2020)

  Innlevert: 07.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 17.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Vil samferdselsministeren syta for at K5 vert bygd med dei stasjonar som er planlagt?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:38 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Når tar regjeringen sikte på å legge EUs fjerde energimarkedspakke frem til behandling i Stortinget, og hvilken prosess ser regjeringen for seg frem til dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til olje- og energiministeren

  Dokument nr. 15:34 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Er statsråden enig med Norsk Industri i at Norden trenger et overskudd av kraft for å være attraktiv for industrien og at det slik det ser ut i dag er ingen oppside å bygge flere kabler?
 • Skriftlig spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:29 (2019-2020)

  Innlevert: 06.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

  Statens vegvesen gjennomfører en omfattende effektivisering og avbyråkratisering. Jeg har fått flere henvendelser om at den store nedbemanningen vil svekke de sentrale veifagene/nettverkene og dermed hensikten med omorganiseringen. Sentrale og regionale avdelinger mister i disse dager mange kompetente medarbeidere til fylkene ved oppheving av sams veiadministrasjon, samt til konsulenter og entreprenører. Er Statsråden orientert om denne utviklingen, og finnes det planer for å demme opp mot slike uønskede konsekvenser?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til statsministeren

  Dokument nr. 15:40 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 14.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Mindre kommuner og distriktsinteresser er sterkt underrepresentert i offentlige utvalg og kommisjoner. Av 23 medlemmer i Domstolkommisjonen og Kraftskatteutvalget er 20 fra større byer. Ingen kraftkommuner er representert og ingen nedleggingstruede domstoler er representert. Mener Statsministeren det er problematisk med en slik sammensetning av offentlige utvalg, og mener hun regjeringen i fremtiden bør endre praksis for å sikre representasjon fra Distrikts-Norge i offentlige utvalg, råd og styrer?
 • Skriftlig spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Dokument nr. 15:39 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 10.10.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  I NOU 2019:17 foreslås det store endringer i strukturen for tingretter og jordskifteretter. Justisministeren har tidligere opplyst om at saken skal på høring, og at departementet ikke har tatt stilling til hvordan saken skal forelegges Stortinget. Kan statsråden opplyse om han vurderer det slik at det er regjeringen eller Stortinget som skal fatte den endelige beslutningen om struktur, og vil han sørge for at Stortinget får behandlet denne saken i sin fulle bredde?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Dokument nr. 15:37 (2019-2020)

  Innlevert: 04.10.2019

  Sendt: 07.10.2019

  Besvart: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Hvilke andre lokalsykehus i Norge har tilsvarende ordning som man planlegger i Kristiansund – det vil si at man fjerner tilstedevakt i anestesi på nattestid, slik at akuttmottaket kun er bemannet med turnusleger om nettene?