Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Alle (61 - 80 av 726)
 • Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:669 (2017-2018)

  Innlevert: 10.01.2018

  Sendt: 10.01.2018

  Til behandling

  FreeStyle Libre vil gi mange diabetikere en enklere og bedre hverdag. Blodsukkeret kan måles raskt og enkelt, uten stikk i fingeren. Beslutningsforum har allerede åpnet for FreeStyle Libre til barn med diabetes type 1. Siden oktober 2017 har vi ventet på en avklaring fra helseministeren om apparatet skal fås på blå resept eller via sykehus. Hvem skal ha finansieringsansvaret og når kommer avklaringen diabetikerne har ventet på siden oktober?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Reiten (KrF) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:668 (2017-2018)

  Innlevert: 10.01.2018

  Sendt: 10.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Kan statsråden bekrefte at nødvendige administrative tiltak er blitt gjort for å sikre at midlene på kap. 1149, post 75 i statsbudsjettet for 2018 blir lyst ut og brukt i tråd med intensjonen, slik denne er uttrykt i flertallsmerknad på s. 65 i Innst. 8 S (2017-2018)?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:667 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 10.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I jula kom nyheten om at amerikanerne kan øke antall soldater på Værnes fra 300 til 3 000 "over natta". Er det anledning for en slik økning av amerikanske soldater på Værnes i henhold til avtalen med amerikanerne, og vil en slik utvidelse etter forsvarsministerens syn være i tråd med norske selvpålagte restriksjoner for alliert tilstedeværelse på norsk jord i fredstid?
 • Skriftlig spørsmål fra Gina Barstad (SV) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:666 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 10.01.2018

  Rette vedkommende: Forsvarsministeren

  Besvart: 17.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  I hvilken grad er utbyggingen av fire hangarer for kampfly på Rygge koordinert med norske myndigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til innvandrings- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:665 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug

  Med bakgrunn i den tragiske hendelsen som skjedde utenfor Qarabagh hvor tre ungdommer ble drept, mener statsråden at Afghanistan er et trygt land å sende ungdommer tilbake til?
 • Skriftlig spørsmål fra Knut Arild Hareide (KrF) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:664 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Besvart: 16.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  I Helfos tilråding til ny kontorstruktur er kontorstadane Kirkenes, Lenvik, Harstad, Beiarn, Nærøy, Verdal, Gloppen, Bergen, Voss, Kristiansand, Risør, Kongsberg, Eidsvoll, Vågå og Oslo foreslått nedlagt. Korleis ser regjeringa på Helfo si tilråding, og vil regjeringa òg vektlegge andre og meir overordna omsyn når ny kontorstruktur skal avgjerast, som behovet for politikk som motverkar sentralisering, og viktigheita av statlege arbeidsplassar i ei rekke kommunar, særleg dei kommunane som ikkje er størst og mest sentrale?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Dokument nr. 15:663 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 15.01.2018 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Hvilke føringer har Statsråden gitt NFI for de kutt til bransjefilmfestivalene og hva mener Statsråden disse to festivaler skal kutte av oppgaver?
 • Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:662 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Til behandling

  Når kan vi forvente at Statsråden kan fremlegge konkrete regelverksforslag for en bedre overvannshånderting rundt omkring i vårt langstrakte land?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Lill Fagerås (SV) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:661 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Departementet har finregnet på lærerbehovet i Nordland, Troms og Finnmark (ref Aftenposten 27/3-17). Et forsiktig estimat anslår at Nord-Norge samlet sett vil ha behov for minst 4000 nye lærere, hvis en skal erstatte ufaglærte og lærer som går av med pensjon, de neste 10 årene. Samtidig som det står ca. 175 ledige plasser på lærerstudiene i landsdelen. Hvilke tiltak vil ministeren sette i verk for å møte behovet for kvalifiserte lærere i nord?
 • Skriftlig spørsmål fra Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) til barne- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:660 (2017-2018)

  Innlevert: 09.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av barne- og likestillingsminister Solveig Horne

  Fra i år må islandske bedrifter og etater bevise at kvinner lønnes like mye som menn for likt arbeid. Hva tenker statsråden om en slik lovfesting av likelønn, og vil statsråden ta initiativ til lignende lov i Norge for å sikre lik lønn for likt arbeid?
 • Skriftlig spørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:659 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Det er uttalt fra regjeringspartiene at den totale rammen for Forsvarets Musikk skal videreføres i 2018, og det er vedtatt at strukturen og antall årsverk skal opprettholdes i Forsvarets langtidsplan. Samtidig viser en økonomisk gjennomgang fra MFO at korpsene er underbudsjettert i 2018 med 24,5 mill. Hva får det enkelte forsvarskorpset i bevilginger i 2018, er dette en økning eller om det er et kutt i forhold til tidligere år, og kan forsvarsministeren forsikre om at antall årsverk og struktur opprettholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Jon Gunnes (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:658 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden sette i gang planarbeidet for at det før 2023 kan bygges omkjøring utenom Fagernes, og de ulykkesutsatte strekningene i Reiessvingen og Røn, slik stortingsflertallet har vedtatt, og vil statsråden sørge for sammenhengende lik standard på 8,5 meters bredde for de nye prosjektene på E16?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:657 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren

  Til behandling

  I årsmeldingen til pasient og brukerombudet i Hedmark/Oppland vises det til manglende rettsikkerhet ved bruk av tvang overfor personer uten samtykkekompetanse og at det oppstår situasjoner der pasienten eller brukerens klagerett ikke er god nok. Det er manglende sammenheng mellom lovverket som tillater bruk av tvang og retten til å få en reell overprøving. Vergeordningen fungerer ikke godt nok til å ivareta dette. Vil regjeringen foreta en gjennomgang av lovverket på feltet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:656 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Ser statsråden verdien av Fafus, og hvordan planlegger regjeringen å ivareta helsetilbudet til kvinner med lav kunnskap om seksuell helse og prevensjon og som er lite kjent og fortrolige med det norske helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siri Gåsemyr Staalesen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:655 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 16.01.2018 av finansminister Siv Jensen

  Er det etter statsrådens mening lovlig å øke reduksjonsfaktoren fra 0 til 50 % i perioden mellom to alminnelige takseringer, og dersom statsråden mener at dette er lovlig, kan da reduksjonsfaktoren justeres flere ganger mellom to alminnelige takseringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:654 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 09.01.2018

  Besvart: 17.01.2018 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Tilgang på prevensjon og medisinsk trygg abort er grunnleggende for kvinners frihet og selvbestemmelse. Klinikken Fafus på Ullevål ga et slikt nødvendig tilbud til minoritetskvinner, men ble lagt ned i 2015. Noe av arbeidet blir videreført på noen helsestasjoner, men det er behov for både et nasjonalt senter og slike tilbud på alle helsestasjoner. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle får tilgang på slik hjelp uten å måtte involvere ektemann/partner, og at det gis med godkjent tolking?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskapsministeren

  Dokument nr. 15:653 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 16.01.2018 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Stortinget har i innstillingen til sak 218 S (2015-2016) bedt regjeringen «sørge for at skoleeier gjør en vurdering av implementeringen av kompetansekravene, og på bakgrunn av dette lager planer for at lærere som underviser i og mangler kompetanse i de aktuelle fagene, skal gis gode muligheter til å skaffe seg slik kompetanse i perioden fram til 2025. Skoleeiere med svak utvikling må bli fulgt opp.» Hva er status for dette arbeidet, og hvor mange kommuner har laget slike planer for sine ansatte?
 • Skriftlig spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:652 (2017-2018)

  Innlevert: 08.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 12.01.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Hvorfor utelukker statsråden bruk av samtykkeløsninger for offentlig sektor for å oppnå etterlevelse av «bare én gang»-prinsippet?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:651 (2017-2018)

  Innlevert: 05.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 12.01.2018 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

  Vil statsråden i forbindelse med Avinors nye støykart sørge for at det blir fremlagt oversikt over hvilke hus som må innløses, hvilke hus det må gjennomføres støyisolering eller andre tiltak etter forurensingsforskriften, hvilke hus der det ikke vurderes behov for nye tiltak ved en eventuell tredje rullebane, hvilke eiendommer det vil være aktuelt med erstatning i medhold av grannelova § 9, når vil spørsmål om innløsning og erstatning bli avklart og hvilket tidspunkt vil gjelde for krav om erstatning som "gammel" nabo?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:650 (2017-2018)

  Innlevert: 05.01.2018

  Sendt: 08.01.2018

  Besvart: 12.01.2018 av klima- og miljøminister Vidar Helgesen

  I hvilken grad mener statsråden det harmonerer med den todelte målsetningen i rovviltforliket å legge opp til lisensjakt av flere ulver utenfor ulvesonen enn det antallet som faktisk finnes der, og medfører dette at staten ønsker at all ulv utenfor sonen i praksis skal skytes?