Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 59)
 • Skriftlig spørsmål fra Bård Ludvig Thorheim (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Dokument nr. 15:1180 (2022-2023)

  Innlevert: 29.01.2023

  Sendt: 30.01.2023

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 03.02.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Deler statsråden bekymringen over at fravær av ressurser hos Statsforvalteren i Nordland bidrar til å stoppe opp videre vekst og verdiskaping i regionen, og hvordan vil statsråden følge opp at det sikres en enhetlig og effektiv saksbehandling hos Statsforvalteren, med utgangspunkt i eksempler på store avvik i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

  Dokument nr. 15:1170 (2022-2023)

  Innlevert: 26.01.2023

  Sendt: 30.01.2023

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 03.02.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Krigen i Ukraina dreier seg delvis om et russisk ønske om å utviske ukrainsk kulturell egenart. Bevaring av ukrainske kulturminner er derfor del av motstanden mot russisk aggresjon. Bidrar Norge på nåværende tidspunkt til ivaretagelse av ukrainske kulturminner, eller er det en plan for å gjøre dette når krigen en dag er slutt?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1145 (2022-2023)

  Innlevert: 25.01.2023

  Sendt: 26.01.2023

  Besvart: 02.02.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvorfor åpner klima- og miljøministeren for å endre verneforskriften til Lågendeltaet naturreservat, når statssekretæren i Klima- og miljødepartementet før jul var krystallklar på at dette ikke skulle skje?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1122 (2022-2023)

  Innlevert: 24.01.2023

  Sendt: 24.01.2023

  Besvart: 31.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva i Miljødirektoratets begrunnelse for å avslå dispensasjon til veiutbygging gjennom Lågendelta naturreservat mener statsråden er feil?
 • Skriftlig spørsmål fra Ane Breivik (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1095 (2022-2023)

  Innlevert: 20.01.2023

  Sendt: 23.01.2023

  Besvart: 31.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Klima- og miljødepartementet har sendt en endring i klimaloven ut på høring, i tråd med Norges oppdaterte klimamål. I høringsnotatet kommer det frem at regjeringen åpner for å benytte uspesifiserte internasjonale klimakvoter for å dekke Norges nye klimamål. Kan statsråden redegjøre for hvorfor regjeringen foreslår en løsning som i verste fall øker klimagassutslippene?
 • Skriftlig spørsmål fra Kristoffer Robin Haug (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1066 (2022-2023)

  Innlevert: 19.01.2023

  Sendt: 19.01.2023

  Besvart: 26.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Miljødirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide forslag til metode for å beregne og rapportere klimagassutslipp i andre land som følge av økonomisk aktivitet i Norge, og hadde opprinnelig frist for dette arbeidet 15. september 2022. Hvordan ligger dette arbeidet an og når kan vi vente oss et resultat?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1044 (2022-2023)

  Innlevert: 17.01.2023

  Sendt: 18.01.2023

  Besvart: 27.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Har statsråden dokumentasjon på at tilskudd til kjente og velprøvde energitiltak mot husholdninger gir økte priser i markedet, er det troen på dette som gjør at regjeringen bruker så lang tid å følge opp vedtakene fra oktober og når vil regjeringen være klar til å legge fram oppfølgingen av disse for Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1035 (2022-2023)

  Innlevert: 17.01.2023

  Sendt: 17.01.2023

  Besvart: 26.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvorfor kan ikke lenger foretak som driver utvikling av gjenvinningsløsninger for marint avfall eller andre innovasjonsprosjekter, som for eksempel systemer for båtvask, tekniske installasjoner for oppsamling av marint avfall og lignende, søke midler fra programmet Marin Forsøpling, og har statsråden endret instruksen til Miljødirektoratet når det omhandler hvilke prosjekt som kan søke støtte gjennom programmet Marin Forsøpling?
 • Skriftlig spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1034 (2022-2023)

  Innlevert: 16.01.2023

  Sendt: 17.01.2023

  Besvart: 26.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Når vil regjeringen legge frem en revidert gjødselvareforskrift, og hvorfor har det tatt regjeringen så lang tid for å legge den frem?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1005 (2022-2023)

  Innlevert: 13.01.2023

  Sendt: 16.01.2023

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 24.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvordan vil statsråden sørge for at statsforvalterens saksbehandlingstid for søknader om driftstillatelse til viktige grønne industriinvesteringer reduseres slik at man unngår unødig lang behandlingstid og dermed økonomisk usikkerhet for industri som ønsker å omstille seg?
 • Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:977 (2022-2023)

  Innlevert: 12.01.2023

  Sendt: 13.01.2023

  Besvart: 24.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Fins det, eller har statsråden vurdert å utvikla, ein metodikk for å rekne ut dei økonomiske konsekvensane av øydeleggingane klimaendringar gjev?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:906 (2022-2023)

  Innlevert: 06.01.2023

  Sendt: 09.01.2023

  Besvart: 19.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Under en debatt i Stortinget den 5. januar sa statsråden at overgangen til en sirkulær økonomi forutsetter en “gjennomgående omstrukturering av økonomien som krever at man tenker systemisk rundt alle sektorer”. Torvik-utvalget, som nylig avga sin NOU om skattesystemet, etterlyste en bred utredning av tiltak for å fremme sirkulærøkonomi. Vil statsråden, i forbindelse med den varslede strategien for sirkulærøkonomi, ta initiativ til å nedsette et utvalg som skal gjennomføre en slik utredning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:890 (2022-2023)

  Innlevert: 05.01.2023

  Sendt: 06.01.2023

  Besvart: 12.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva gjør regjeringen for å sikre at ulver ikke drives til Sverige, slik at de skytes der, i strid med tingrettens vedtak om stans av jakten i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:840 (2022-2023)

  Innlevert: 28.12.2022

  Sendt: 02.01.2023

  Besvart: 09.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  TV2 Nyhetene hadde 19. juli en sak om en fritidsbåt som holdt på å synke utenfor Vestfold, men som ble reddet av Røde Kors ved bruk av et antisinksystem. I saken kommer det frem at kostnadene ved slik berging kan bli store, og at det av og til kan være bedre å foreta kontrollert senking av båten fremfor å redde den der og da. Hva mener statsråden er riktig fremgangsmåte i situasjoner som dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:818 (2022-2023)

  Innlevert: 21.12.2022

  Sendt: 22.12.2022

  Besvart: 06.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Ved akutt forurensing av olje eller andre stoffer reagerer norske myndigheter nasjonalt og lokalt raskt og effektivt i samsvar med Forurensningslovens § 38, og greier i stor grad å hindre varig miljøskade. Mener statsråden at også plastforsøpling bør anses som akutt forurensning etter Forurensningslovens § 38, med tanke på omfanget og alvorligheten av slik forsøpling?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:815 (2022-2023)

  Innlevert: 21.12.2022

  Sendt: 22.12.2022

  Besvart: 04.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Har regjeringen gjort en vurdering om hvilken betydning jerv kan ha for bekjempelse av skrantesjuke og har regjeringen vurdert å utvide området for jerv til å inkludere Hardangervidda?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:814 (2022-2023)

  Innlevert: 21.12.2022

  Sendt: 22.12.2022

  Besvart: 04.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Mener ministeren at departementets vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen inkluderer familiegrupper av ulv som hovedsakelig har tilhold innenfor sonen, og hvordan vil ministeren unngå at årets ulvejakt utenfor sonen fører til at medlemmer av familiegrupper innenfor sonen felles, slik det skjedde i 2021 da lederparet i Slettås-flokken ble skutt rett utenfor sonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigrid Zurbuchen Heiberg (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:804 (2022-2023)

  Innlevert: 21.12.2022

  Sendt: 21.12.2022

  Besvart: 04.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  PFAS-produsenten 3M har vedtatt å stanse all produksjon av PFASer innen utgangen av 2025. Avgjørelsen kommer i kjølvannet av store søksmål på grunn av forurensning fra stoffet, bl.a. fra myndighetene i California. I Norge er forurensning fra PFAS tilstede, og alle nordmenn har sannsynligvis ulike nivåer av PFASer i blodet. Norge ønsker et EU-forbud, men mener regjeringen de som har produsert og solgt produkter med PFAS også bør holdes økonomisk ansvarlige for forurensning fra stoffet, slik myndighetene i California nå mener?
 • Skriftlig spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:794 (2022-2023)

  Innlevert: 20.12.2022

  Sendt: 21.12.2022

  Besvart: 04.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Svenske styresmakter har vore klare på at den vitskapelege vurderinga om at ulvebestanden sin bevaringsstatus frå 2015 gjeld kun den svenske bestanden. På kva grunnlag fortsett regjeringa å hevde at det var gjort en vurdering også for den norske bestanden, og har det skjedd noen endring i politisk samarbeid mellom Norge og Sverige som gir grunnlag til å påberope seg av den svenske ulvebestanden på den måten Noreg gjer?
 • Skriftlig spørsmål fra Anna Molberg (H) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:789 (2022-2023)

  Innlevert: 20.12.2022

  Sendt: 21.12.2022

  Besvart: 02.01.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvordan ser regjeringen for seg avtaleinngåelse og implementering av LULUCF i Norge som korrelerer med grønt industriløft og på en måte som ikke begrenser skogbruket?