Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Klima- og miljøministeren KLD (1 - 20 av 158)
 • Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3294 (2022-2023)

  Innlevert: 30.09.2023

  Sendt: 02.10.2023

  Besvart: 09.10.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Mener statsråden at forskrifter for verneområder skal kunne endres etter påtrykk fra private enkeltinteresser, når slike endringer åpenbart går på tvers av eksplisitt definert verneformål, og naturen taper på en slik forskriftsendring?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3299 (2022-2023)

  Innlevert: 27.09.2023

  Sendt: 02.10.2023

  Besvart: 09.10.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  7. august kom earthresQue med en rapport som så på mulighetene for sirkulær og mer bærekraftig massehåndtering av mudringsmasser. Vil statsråden i forbindelse med mudringen ved Borg havn vurdere alternativ bruk av mudringsmassene basert på det som kommer frem i rapporten og har han noen anslag på hva det vil koste?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3228 (2022-2023)

  Innlevert: 24.09.2023

  Sendt: 25.09.2023

  Besvart: 03.10.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Mange idrettslag forsøker å redusere både energiforbruk og energikostnader. De høye, vedvarende strømprisene rammer frivilligheten og idrettslag ekstra hardt. Men I motsetning til husholdninger får idrettslag ikke støtte fra Enova for å legge solceller. Har Klima- og miljøministeren noen planer om å gi idrettslag som eier egne anlegg mulighet til å få støtte til energisparetiltak som f.eks. solcelle anlegg, og når kan evnt. ordninger forventes å være klar?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3209 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Besvart: 29.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva mener klima og miljøministeren det sier om norsk klimapolitikk når Norge ikke får snakke på et av de viktigste toppmøtene om klima?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3203 (2022-2023)

  Innlevert: 20.09.2023

  Sendt: 21.09.2023

  Besvart: 27.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil dei nye bevaringsstrategiane ta naudsynt omsyn til økonomi, drift og vedlikehald av dei prioriterte anlegga frå bevaringsprogrammet, slik at musea kan oppretthalda arbeidet for å forvalta desse viktige samfunnsverdiane?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3191 (2022-2023)

  Innlevert: 19.09.2023

  Sendt: 20.09.2023

  Besvart: 26.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Statsforvalteren i Vestland slår alarm om utslipp i Hardangerfjorden. Utslippene fra oppdrettsanlegg og settefiskanlegg utgjør en alvorlig forurensningstrussel. Vil statsråden ta initiativ til å stanse alle nye oppdrettskonsesjoner i området og undersøke om noen av de eksisterende anleggene bør legges ned?
 • Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3188 (2022-2023)

  Innlevert: 19.09.2023

  Sendt: 19.09.2023

  Besvart: 25.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Stortinget ba i 2016 regjeringen om å sette i gang en forsøksordning med forvaltning av kongeørn i Troms og på Fosen. Prosjektet i Troms har imidlertid latt vente på seg. Kongeørnens skader på tamreinen skaper fortsatt stor fortvilelse for mange i næringen. Hva vil statsråden gjøre for å igangsette ørneprosjektet i tråd med Stortingets vedtak?
 • Skriftlig spørsmål fra Geir Jørgensen (R) til fiskeri- og havministeren

  Dokument nr. 15:3185 (2022-2023)

  Innlevert: 19.09.2023

  Sendt: 19.09.2023

  Rette vedkommende: Klima- og miljøministeren

  Besvart: 26.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hva vil statsråden foreta seg for å stanse alvorlige utslipp fra settefiskanlegg i Hardangerfjorden og i hele Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3156 (2022-2023)

  Innlevert: 15.09.2023

  Sendt: 15.09.2023

  Besvart: 21.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Situasjonen i Hardangerfjorden er svært alvorlig. Statsforvalteren i Vestland har oppdaget at fjorden er overgjødslet på grunn av oppdrett. Det er i dag søkt om over en dobling av mengden oppdrettsfisk i fjorden, og det er allerede gitt tillatelse til en økning på 30 prosent. Vil statsråden stanse alle nye etableringer i av oppdrettsanlegg og settefiskanlegg i Hardangerfjorden, for å sikre en levende fjord?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3147 (2022-2023)

  Innlevert: 14.09.2023

  Sendt: 14.09.2023

  Besvart: 21.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Viser til DNs avsløringer om utslipp fra oppdrettsnæringen lørdag 9. september. Hva er statsrådens vurdering av saken, og har problemene vært kjent for regjeringen?
 • Skriftlig spørsmål fra Terje Halleland (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3130 (2022-2023)

  Innlevert: 10.09.2023

  Sendt: 11.09.2023

  Besvart: 15.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Forurensningsloven medfører at alt som settes ut i havet er forurensning, også elementer som bidrar positivt til å binde CO2. Vil statsråden se på muligheter for å endre forurensingsloven slik at det kan åpnes for en slik fangst av CO2?
 • Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3107 (2022-2023)

  Innlevert: 05.09.2023

  Sendt: 06.09.2023

  Besvart: 12.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Klima- og miljødepartementet har koordinerende ansvar for Norges klimatilpasning, men fremdeles mangler det en samlet oversikt over hvor mye penger Norge bruker på dette omfattende arbeidet. Når skal det komme en helhetlig oversikt for klimatilpasning og kunne noen av skadene fra ekstremværet Hans vært unngått om en hadde bedre oversikt over midlene?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3095 (2022-2023)

  Innlevert: 05.09.2023

  Sendt: 05.09.2023

  Besvart: 12.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Sv fikk i forhandlinger med regjeringen gjennomslag for at det skal innføres et forbud mot nedbygging av myr. Flere steder i landet planlegges det fortsatt nedbygging av myrområder. F.eks. planlegges det et testanlegg for kjøretøy og massedeponi på Frigården i Stjørdal. Blir planene vedtatt vil verdifull myr bygges ned. Hva gjør statsråden for å stanse nedbyggingen av myr i påvente av den nye loven?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3083 (2022-2023)

  Innlevert: 03.09.2023

  Sendt: 04.09.2023

  Besvart: 12.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Sverige har de siste årene hatt stor nedskyting av bjørnestammen, og mye tyder på at den etter årets jakt er halvert. En betydelig del av disse felles inn mot norsk grense. I østre Trysil, rundt Fulufjellet nasjonalpark, er tre bjørner felt av svenske jaktlag omtrent i grensegata mellom de to land de siste 4-5 år. Ser statsråden dette som bekymringsfullt med tanke på den regionale målsettingen om tre ynglinger i året på norsk side, og vil han ta initiativ overfor Sverige om jaktforbud helt inntil eller midt i grensegata?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3076 (2022-2023)

  Innlevert: 01.09.2023

  Sendt: 01.09.2023

  Besvart: 08.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Nylig lanserte NINA rapporten “Planlagt utbyggingsareal i Norge”. Den viser at det er planlagt utbygd 2166 km2 natur i Norge til boliger, hytter og næring. Regjeringen har meldt at det kommer en stortingsmelding i løpet av 2024 om hvordan Norge skal følge opp Naturavtalen som forplikter oss til å stanse tapet av natur. Hvilke konkrete tiltak har regjeringen planlagt å gjennomføre for å stanse nedbygging av natur, mens vi venter på denne stortingsmeldingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Sofie Marhaug (R) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3070 (2022-2023)

  Innlevert: 01.09.2023

  Sendt: 01.09.2023

  Besvart: 08.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Hvor mange kvadratkilometer villmarkspreget natur er det Finnmark, og hvor stor andel utgjør dette av all villmarkspreget natur i Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3066 (2022-2023)

  Innlevert: 31.08.2023

  Sendt: 01.09.2023

  Besvart: 08.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Når vil regjeringen komme med en konkret tiltaksplan for å nå forpliktelsene innen arealbruk, arealbruksendringer og skog, og hvilke grep tar regjeringen nå for å sørge for at ny utbygging i kommunene ikke gjennomføres i strid med klimaforpliktelsene Norge har inngått med EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:3017 (2022-2023)

  Innlevert: 27.08.2023

  Sendt: 28.08.2023

  Besvart: 05.09.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Norge meldte i november inn et forsterket klimamål til FN før klimatoppmøtet i Egypt. Det nye målet er å redusere utslippene med minst 55 % innen 2030. Dette målet er enda ikke behandlet eller vedtatt i Stortinget, dette skjer først i forestående høstsesjon. Det forutsettes at regjeringen vet omfanget og konsekvensene av det man forplikter Norge til. Kan statsråden derfor bes avklare hvordan dette målet skal nås, hvor mye kraft som behøves for å nå dette målet, og hvor mye det vil koste å nå 2030 målet om 55 % utslippsreduksjon?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2945 (2022-2023)

  Innlevert: 22.08.2023

  Sendt: 22.08.2023

  Besvart: 25.08.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Departementet skriver i sin klageavgjørelse av 21.07.23 at departementet vil ha en dialog med nemnda i region 6, for å få avklart hvordan regionen på sikt kan nå det regionale fastsatte bestandsmålet for bjørn. Kan statsråden utdype hva denne dialogen skal gå ut på?
 • Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:2941 (2022-2023)

  Innlevert: 21.08.2023

  Sendt: 21.08.2023

  Besvart: 25.08.2023 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Vil statsråden finansiere tidlig nedsanking av sau i det aktuelle området, og la være å insistere på felling av bjørnebinne NT125 med unger siden brunbjørn er en sterkt truet art i Norge, det ikke har vært flere skader på sau og det uansett er like før beitesesongen avsluttes?