Spørretimespørsmål m.m.

Liste over muntlige spørsmål og spørretimespørsmål fra representantene til statsrådene, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved møtets slutt.

Avgrens utvalget

Finn spørretimespørsmål etter

Kjenseth, Ketil (1 - 20 av 26)

 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til klima- og miljøministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Spørsmålet er trukket tilbake

  Regjeringen har som mål at Norge skal være klimanøytralt i 2030. Equinors landanlegg på Melkøya i Finnmark står alene for opptil 2 pst. av Norges CO2-utslipp. Statnett, Varanger Kraft og Finnmark Kraft annonserte nylig at de vil søke konsesjon på å utvide kraftledningen østover i Finnmark. Den legger til rette for at Melkøya kan elektrifiseres og redusere utslipp med ca. 1 million tonn CO2 årlig. Er statsråden enig i at elektrifisering av Melkøya er et viktig tiltak for å redusere utslipp?
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.11.2017

  Besvart: 22.11.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt det er Helse Sør-Øst RHF eller Sykehuset Innlandet HF som må dekke ekstrautgiftene etter installering av et røntgendatasystem, med henvisning til at Sykehuset Innlandet ble valgt som pilotsykehus og har fått årlige ekstrautgifter på om lag 15 mill. kr.
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 08.11.2017

  Besvart: 08.11.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva som er status for samordning av digitalisering i kommunene, med bakgrunn i utfordringene i offentlig sektor med sårbarhet knyttet til å forvalte personopplysninger og etterslep i investeringer, oppgraderinger og såkalt digital infrastruktur
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 24.05.2017

  Besvart: 31.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden kan garantere for at tilgangene til IT-arbeidere i utlandet ikke gir adgang til flere deler av eller hele Norsk Helsenetts pasientdata
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 15.05.2017

  Besvart: 24.05.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvilken systemkompetanse de har knyttet til sikkerhet og sårbarhet innen IKT i sykehusene, og hvilken rolle de spiller med tanke på å sikre mer personlig kritisk infrastruktur som pacemakere og insulinpumper som den enkelte pasient bruker
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 19.04.2017

  Besvart: 19.04.2017 av statsminister Erna Solberg

  Om statsministeren vil utfylle folkehelsearbeidet og bidra med tiltak for psykisk helse, med bakgrunn i at veksten i psykisk uhelse blant barn og unge er vår tids store utfordring
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 04.04.2017

  Besvart: 26.04.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om statsråden har en plan for modernisering og samhandling av store samfunnsinvesteringer, med eksempel i investeringer innen cyberforsvaret og sivil cybersikkerhet, sykehus og tog, slik at de kan gi større ringvirkninger og meravkastning
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 16.03.2017

  Besvart: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hvorvidt det er forsvarlig å redusere på tilgjengelighetskravene i nye boligbygg slik regjeringen nå foreslår, i lys av at det er et politisk ønske at folk skal bo lengst mulig hjemme i tilrettelagte hjem, fremfor institusjoner
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til næringsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 01.02.2017

  Besvart: 15.02.2017 av næringsminister Monica Mæland

  Om statsråden vil ta initiativ til å legge til rette for økt gründerskap innen helse- og omsorgssektoren
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Fremsatt av: Dag Helge Frøisland (V)

  Besvart: 18.01.2017 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å effektivisere godkjenning av utstyr som gir nye måter å måle blodsukker på, som forbedrer diabeteskontroll og bedrer livskvalitet
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 22.11.2016

  Besvart: 30.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden ser noen prinsipielle utfordringer med en ny konstruksjon i norsk helsesektor, en konsernmodell med såkalt vertikal integrasjon inn i norsk helsevesen, hvor en pasientorganisasjon blir eier av både private sykehus og et helseforsikringsselskap som genererer pasienter til disse
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 10.11.2016

  Besvart: 16.11.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden vil sørge for en refusjonsordning for Freestyle Libre som sikrer at diabetikere får tilgang til et nytt og bedre hjelpemiddel for å håndtere sin alvorlige og kroniske sykdom
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 19.10.2016

  Besvart: 26.10.2016 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvorvidt statsråden mener at den nasjonale strategien mot hepatittinfeksjoner vil utrydde hepatitt i Norge innen 2030
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 12.10.2016

  Spørsmålet er trukket tilbake

  28. mai i år vedtok medlemslandene i WHO et mål om at hepatitt C skal utryddes innen 2030. Helse- og omsorgsdepartementet har lagt fram en nasjonal strategi mot hepatittinfeksjoner. Både fra sykehushold og brukerorganisasjoner på rusfeltet har det kommet kritikk av at den nasjonale strategien både opererer med feil tall på nysmitte, og at Norge ikke følger opp forpliktelsene overfor WHO med å utrydde hepatitt C i Norge innen 2030. Mener statsråden at den nasjonale strategien mot hepatittinfeksjoner vil utrydde hepatitt i Norge innen 2030?
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til kunnskapsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 07.04.2016

  Besvart: 13.04.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvordan den nye lærerutdanningen vil sette lærere i stand til å oppdage og håndtere psykiske og psykosomatiske plager og lidelser hos elever
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 11.11.2015

  Besvart: 11.11.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil følge opp at den psykiske helsetilstanden til nyankomne flyktninger blir kartlagt og fulgt opp på linje med den somatiske helsa
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Besvart: 03.06.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om hvordan statsråden vil forsikre seg om at helseforetakene sørger for en opptrapping av innsatsen overfor psykisk syke og ruspasienter, både i kapasitet og kvalitet, i tråd med Stortingets intensjoner
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til utenriksministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 30.04.2015

  Besvart på vegne av: Utenriksministeren

  Besvart: 06.05.2015 av klima- og miljøminister Tine Sundtoft

  Om regjeringen legger opp til å utarbeide en strategi for norsk utviklingspolitikk, hvor både klima og fattigdomsbekjempelse er rammen for innsatsen
 • Spørretimespørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørretimespørsmål

  Datert: 08.04.2015

  Besvart: 15.04.2015 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Om statsråden ser behov for et ferietilbud for dialysepasienter i Norge, og hvordan staten i så fall kan bidra til å realisere et slikt tilbud
 • Muntlig spørsmål fra Ketil Kjenseth (V) til statsministeren

  Muntlig spørsmål

  Datert: 12.11.2014

  Besvart: 12.11.2014 av statsminister Erna Solberg

  Om hva statsministeren vil gjøre for å sikre personvernet og redusere snoking i norske pasienters helseopplysninger, med henvisning til at det er et mylder av systemer og et svært fragmentert ansvar