Stortinget - Møte onsdag den 16. desember 1998 kl. 10

Dato: 16.12.1998

Ordinær spørretime

Presidenten: På grunn av det store antall spørsmål som skal besvares, finner presidenten å måtte meddele at hun med hjemmel i forretningsordenens § 53 nr. 3 siste ledd har bestemt at det kun vil bli anledning til ett tilleggsspørsmål etter at hovedspørsmålet er besvart. Dette anses nødvendig for at dagens kart skal kunne ferdigbehandles innen den reglementsmessige tiden for formiddagens møte.

Videre vil presidenten meddele at det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent . – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 10, fra representanten Karin Andersen til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av kirke-, utdannings- og forskningsministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra kirke-, utdannings- og forskningsministeren blir dette spørsmål flyttet og besvart foran spørsmål 20, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 21, fra representanten Inger Stolt-Nielsen til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av justisministeren som rette vedkommende.

Spørsmålene 23 og 24, fra henholdsvis representantene Inger Lise Husøy og Kjellaug Nakkim til forsvarsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart etter spørsmål 5.

Spørsmål 32, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til helseministeren, er trukket tilbake.

Spørsmålene 37 og 38, fra henholdsvis representantene Trond Helleland og Steinar Bastesen til olje- og energiministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 30

Spørsmål 31

Spørsmål 32

Spørsmål 33

Spørsmål 34

Spørsmål 35

Spørsmål 36

Spørsmål 37

Spørsmål 38

Spørsmål 39

Spørsmål 40