Stortinget - Møte onsdag den 5. mai 1999 kl. 10

Dato: 05.05.1999

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Elsa Skarbøvik til utenriksministeren, må utsettes til neste spørretime, da utenriksministeren er bortreist.

Spørsmål 6, fra representanten Kristin Halvorsen til forsvarsministeren, vil bli besvart av justisministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Heikki Holmås.

Spørsmål 7, fra representanten Kristin Halvorsen til forsvarsministeren, vil bli tatt opp av representanten Heikki Holmås.

Spørsmål 10, fra representanten Ingvald Godal til justisministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Trond Helleland.

Spørsmål 16, fra representanten Bjørn Hernæs til sosialministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 17, fra representanten Aud Gaundal til sosialministeren, vil bli besvart av helseministeren på vegne av sosialministeren, som er bortreist.

Spørsmål 19, fra representanten Elsa Skarbøvik til utviklings- og menneskerettighetsministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Ågot Valle til miljøvernministeren, bortfaller, da spørreren har sykdomsforfall.

Spørsmål 24, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til kommunal- og regionalministeren, vil bli tatt opp av representanten Sylvia Brustad.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25