Stortinget - Møte onsdag den 5. mai 2010 kl. 10

Dato: 05.05.2010

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenhengen til den oversikten som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Elisabeth Aspaker til kunnskapsministeren, vil bli besvart av forsknings- og høyere utdanningsministeren på vegne av kunnskapsministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra forsknings- og høyere utdanningsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 14, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 7, fra representanten Bent Høie til helse- og omsorgsministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 2, dvs. først i spørretimen.

Spørsmålene 8 og 9, fra henholdsvis representantene Linda C. Hofstad Helleland og Tor Sigbjørn Utsogn til justisministeren, vil bli besvart av forsvarsministeren på vegne av justisministeren, som har permisjon. Etter anmodning fra forsvarsministeren blir disse spørsmålene flyttet og besvart etter spørsmål 2, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 15, fra representanten Torgeir Trældal til landbruks- og matministeren, må utsettes til neste spørretime, da statsråden er forhindret fra å møte.

Presidenten: Spørsmål 1 vil bli behandlet senere. Det første spørsmålet som da blir tatt opp til besvarelse, er spørsmål 7.

Spørsmål 7

Spørsmål 2

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 1

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18