Stortinget - Møte fredag den 11. desember 2015 kl. 9

Dato: 11.12.2015

Dokumenter: (Innst. 8 S (2015–2016), jf. Prop. 1 S (2015–2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015–2016))

Sak nr. 2 [09:20:04]

Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2016, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11)

Votering i sak nr. 2

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 16 forslag. Det er

 • forslagene nr. 1–4, fra Geir Pollestad på vegne av Arbeiderpartiet og Senterpartiet

 • forslagene nr. 5 og 6, fra Knut Storberget på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 7, fra Geir Pollestad på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

 • forslag nr. 8, fra Geir Pollestad på vegne av Senterpartiet

 • forslagene nr. 9 og 10, fra Une Aina Bastholm på vegne av Miljøpartiet De Grønne

 • forslagene nr. 11–16, fra Torgeir Knag Fylkesnes på vegne av Sosialistisk Venstreparti

Det voteres over forslag nr. 10, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i arbeidet med bioøkonomistrategien, vurdere å etablere et eget fond for biobasert næringsliv. Fondet skal fremme biobasert næringsliv ved å sikre statlig risikovillig kapital i den mest krevende utviklingsfasen, i samarbeidet med private aktører.»

Votering:Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 97 stemmer mot 1 stemme ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.45.21)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 9, fra Miljøpartiet De Grønne.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et bioprospekteringsprogram under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Programmet skal kartlegge kjemiske og genetiske bestanddeler hos biologiske organismer i norske økosystem. Kunnskapen skal bidra til nødvendig vern samt til verdiskapning. Dataene skal gjøres åpne og tilgjengelige for aktører innen biobasert verdiskaping.»

Presidenten har grunn til å anta at Sosialistisk Venstreparti skal stemme for.

Votering:Forslaget fra Miljøpartiet De Grønne ble med 94 mot 4 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.45.52)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 11–16, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 11 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram nye ordninger som kan stimulere til økologisk drift.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen opprette et eget Dyretilsyn.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i revidert nasjonalbudsjett legge fram en opptrapping av Regionale miljøprogram (RMP).»

Forslag nr. 14 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag om hvordan investeringstilskudd kan brukes aktivt for å sikre tilgjengelig jordareal og øke egenprodusert fôrandel.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utrede ordninger som kan sikre jordvelferd og god agronomi slik at jordressursene bevares, og utrede opprettelsen av et Jordvelferdsfond.»

Forslag nr. 16 lyder:

«Stortinget ber regjeringen følge opp tiltakene i rapporten: Kvinner, demokrati og deltakelse, NBS 2015.»

Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble med 94 mot 4 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.46.17)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til lov om god handelsskikk.»

Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Senterpartiet ble med 58 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.46.43)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 7, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen sikre at ny forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk gjelder fra første termin 2016 og endringer i forskrifter som regulerer fartsområde, trer i kraft fra 1. januar 2016.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble med 86 mot 12 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.47.06)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 5 og 6, fra Arbeiderpartiet.

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme konkrete virkemidler for økt verdiskaping innen bioøkonomien i den varslede bioøkonomistrategien.»

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen stanse ytterligere arronderingssalg av Statskog SF sine eiendommer.»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet ble med 64 mot 34 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.47.31)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen avvikle Regelrådet.»

Sosialistisk Venstreparti har varslet støtte til forslaget.

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 58 mot 40 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.47.57)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1, 3 og 4, fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre navn på Mattilsynet til Mat- og dyretilsynet.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å utrede muligheter for en statlig lånegarantiordning for fastlandsindustrien, etter mal fra GIEK.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å videreføre Landbruks- og matdepartementets samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner med samme tidsperiode som tidligere (på tre år).»

Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet støtte til forslagene.

Votering:Forslagene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet ble med 57 mot 41 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 16.48.25)Komiteen hadde innstilt:

A

Rammeområde 9

(Næring)

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Utgifter
900Nærings- og fiskeridepartementet
1Driftsutgifter335 058 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres66 462 000
30Miljøtiltak Søve, kan overføres19 700 000
60Overføring til fylkeskommunene for tilskudd til regional næringsutvikling15 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner37 857 000
71Miljøtiltak Raufoss1 200 000
72Tilskudd til beredskapsordninger3 500 000
73Tilskudd til Ungt Entreprenørskap28 300 000
74Tilskudd til Visit Svalbard AS2 200 000
75Tilskudd til særskilte prosjekter, kan overføres15 000 000
76Tilskudd til Standard Norge31 500 000
77Tilskudd til sjømattiltak, kan overføres8 500 000
78Tilskudd til Akvariet i Bergen4 100 000
79Tilskudd til Mechatronic Innovation Lab20 000 000
81Tilskudd til nasjonalt program for leverandørutvikling10 000 000
902Justervesenet
1Driftsutgifter120 614 000
21Spesielle driftsutgifter346 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres3 500 000
903Norsk akkreditering
1Driftsutgifter41 072 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter276 914 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres20 000 000
22Forvaltning av Altinn-løsningen, kan overføres235 306 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter148 944 000
21Spesielle driftsutgifter70 962 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter34 440 000
30Sikrings- og miljøtiltak, kan overføres6 700 000
31Miljøtiltak Løkken, kan overføres51 350 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning1 892 000 000
910Sjøfartsdirektoratet
1Driftsutgifter377 996 000
911Konkurransetilsynet
1Driftsutgifter95 166 000
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser9 400 000
915Regelrådet
1Driftsutgifter10 186 000
922Romvirksomhet
50Norsk Romsenter66 280 000
70Kontingent i European Space Agency (ESA)198 700 000
71Internasjonal romvirksomhet339 100 000
72Nasjonale følgemidler, kan overføres24 900 000
73EUs romprogrammer271 300 000
74Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter, kan overføres39 200 000
924Internasjonalt samarbeid og utviklingsprogrammer
70Tilskudd48 800 000
930Norsk design- og arkitektursenter
70Tilskudd71 700 000
935Patentstyret
1Driftsutgifter233 134 000
936Klagenemnda for industrielle rettigheter
1Driftsutgifter7 098 000
940Internasjonaliseringstiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres5 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
21Spesielle driftsutgifter23 552 000
953Kings Bay AS
70Tilskudd20 662 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon – prosjekter, fond523 500 000
51Såkornfond Agder-Telemark, avsetning44 625 000
53Såkornfond Agder-Telemark, risikoavlastning22 500 000
70Basiskostnader170 370 000
71Innovative næringsmiljøer, kan overføres96 500 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres296 100 000
74Reiseliv, profilering og kompetanse, kan overføres517 900 000
76Miljøteknologi, kan overføres504 500 000
77Tilskudd til pre-såkornfond100 000 000
78Administrasjonsstøtte for distriktsrettede såkornfond4 400 000
2429Eksportkreditt Norge AS
70Tilskudd100 786 000
71Viderefakturerte utgifter200 000
2460Garantiinstituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat:
1 Driftsinntekter-169 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning169 000 0000
Totale utgifter7 724 080 000
Inntekter
3900Nærings- og fiskeridepartementet
1Ymse inntekter og refusjoner knyttet til ordinære driftsutgifter167 000
2Ymse inntekter og refusjoner knyttet til spesielle driftsutgifter100 000
3902Justervesenet
1Gebyrinntekter37 400 000
3Inntekter fra salg av tjenester16 000 000
4Oppdragsinntekter344 000
3903Norsk akkreditering
1Gebyrinntekter og andre inntekter35 432 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter462 550 000
2Refusjoner, oppdragsinntekter og andre inntekter29 942 000
3Refusjoner og inntekter knyttet til forvaltning av Altinn-løsningen82 274 000
3905Norges geologiske undersøkelse
1Oppdragsinntekter28 380 000
2Tilskudd til samfinansieringsprosjekter48 184 000
3906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Leie av bergrettigheter og eiendommer105 000
2Behandlingsgebyrer714 000
3910Sjøfartsdirektoratet
1Gebyrer for skip og flyttbare innretninger i NOR177 090 000
2Maritime personellsertifikater23 364 000
3Diverse inntekter400 000
4Gebyrer for skip i NIS43 476 000
86Overtredelsesgebyr og tvangsmulkt4 790 000
3911Konkurransetilsynet
1Klagegebyr996 000
3Refusjoner og andre inntekter, Konkurransetilsynet200 000
4Refusjoner og andre inntekter, Klagenemnda for offentlige anskaffelser200 000
86Lovbruddsgebyr100 000
3935Patentstyret
1Inntekter av informasjonstjenester4 986 000
2Inntekter knyttet til NPI3 990 000
3Gebyrer immaterielle rettigheter65 716 000
3936Klagenemnda for industrielle rettigheter
1Gebyrer700 000
3961Selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning
70Garantiprovisjon, Statkraft SF2 100 000
71Garantiprovisjon, Eksportfinans ASA9 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning5 000 000
56Tilbakeføring av tapsfondsmidler fra distriktsrettet låneordning43 000 000
70Låneprovisjoner62 000 000
5329Eksportkreditt Norge AS
70Gebyrer m.m.30 000 000
5460Garantiinstituttet for eksportkreditt
71Tilbakeføring fra Gammel alminnelig ordning8 100 000
72Tilbakeføring fra Gammel særordning for utvik-lingsland7 500 000
5629Renter fra eksportkredittordningen
80Renter1 600 000 000
Totale inntekter2 834 300 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

kap. 900 post 1kap. 3900 post 1
kap. 900 post 21kap. 3900 post 2
kap. 902 post 1kap. 3902 postene 1 og 3 og kap. 5574 post 75
kap. 902 post 21kap. 3902 post 4
kap. 903 post 1kap. 3903 post 1
kap. 904 post 1kap. 3904 post 2
kap. 904 post 22kap. 3904 post 3
kap. 905 post 21kap. 3905 postene 1 og 2
kap. 910 post 1kap. 3910 post 3
kap. 911 post 23kap. 3911 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

III

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. overskride bevilgningen under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 71 Miljøtiltak Raufoss, for miljøtiltak innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 21 Spesielle driftsutgifter, til dekning av meglerhonorarer og utgifter til faglig bistand ved salg av statlige aksjeposter, samt andre endringer som kan få betydning for eierstrukturen i selskapene.

 • 3. overskride bevilgningen under kap. 905 post 21, kap. 925 post 21, kap. 926 post 21 og kap. 927 post 21 i forbindelse med gjennomføringen av bestemte oppdragsprosjekter, mot tilsvarende kontraktsfestede innbetalinger til disse prosjektene i 2017 under henholdsvis kap. 3905 postene 1 og 2, kap. 3925 post 3, kap. 3926 post 1 og kap. 3927 post 1. Ved beregning av beløp som kan overføres til 2017 under de nevnte utgiftsbevilgninger, skal alle ubrukte merinntekter og mindreinntekter regnes med, samt eventuell inndekning av foregående års overskridelse på posten.

IV

Fullmakt til å utgifts- og inntektsføre uten bevilgning

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. utgifts-/inntektsføre ut-/innbetalinger knyttet til garantiansvar overfor Eksportfinans ASA uten bevilgning, under kap. 950 Forvaltning av statlig eierskap, post 70 Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, og kap. 3950 Forvaltning av statlig eierskap, post 87 Innbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, innenfor gitt garantiramme på 750 mill. kroner.

 • 2. utgiftsføre/inntektsføre uten bevilgning valutakurstap og valutakursgevinst i eksportkredittordningen under henholdsvis kap. 2429 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutatap og kap. 5329 Eksportkreditt Norge AS, post 89 Valutagevinst.

V

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
2421Innovasjon Norge
72Forsknings- og utviklingskontrakter100 mill. kroner
 • 2. gi tilsagn om tilskudd på 72,64 mill. euro i tillegg til eksisterende bevilgning, for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 107,87 mill. euro.

VI

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. inngå forpliktelser for inntil 7,5 mill. kroner til utredninger og lignende ut over bevilgning under kap. 900 Nærings- og fiskeridepartementet, post 21 Spesielle driftsutgifter.

 • 2. foreta bestillinger ut over gitt bevilgning under kap. 904 Brønnøysundregistrene, post 22 Forvaltning av Altinn-løsningen, men slik at ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VII

Garantifullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi:

 • 1. Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier for inntil 40 mill. kroner for lån til real-investeringer og driftskapital, men slik at total ramme for nytt og gammelt ansvar ikke overstiger 105 mill. kroner.

 • 2. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 145 000 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utlandet innenfor Alminnelig garantiordning og inkludert Gammel alminnelig ordning.

 • 3. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye garantier og gammelt ansvar på 3 150 mill. kroner ved eksport til og investeringer i utviklingsland, men likevel slik at rammen ikke overstiger sju ganger det til enhver tid innestående beløp på ordningens grunnfond.

 • 4. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 5 000 mill. kroner ved byggelån innenfor skipsbyggingsindustrien.

 • 5. Garantiinstituttet for eksportkreditt fullmakt til å gi tilsagn om nye garantier innenfor en ramme på 20 000 mill. kroner ved etablering av langsiktige kraftkontrakter i kraftintensiv industri.

VIII

Dekning av forsikringstilfeller

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi tilsagn til Institutt for energiteknikk og Statsbygg om dekning av forsikringsansvar for inntil 80 000 000 euro overfor tredjeperson for instituttets og Statsbyggs ansvar etter lov av 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, kapittel III.

 • 2. inngå avtaler om forsikringsansvar under beredskapsordningen for statlig varekrigsforsikring innenfor en totalramme for nye tilsagn og gammelt ansvar på 2 000 mill. kroner.

IX

Utlånsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

 • 1. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye landsdekkende innovasjonslån innenfor en ramme på 600 mill. kroner.

 • 2. gi Innovasjon Norge fullmakt til å gi tilsagn om nye lån under lavrisikolåneordningen innenfor en ramme på 2 500 mill. kroner.

 • 3. gi Eksportkreditt Norge AS fullmakt til å gi tilsagn om lån i tråd med selskapets og eksportkredittordningens formål uten en øvre ramme.

X

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser knyttet til miljøtiltak

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for inntil 190 mill. kroner til gjennomføring av pålagte miljøtiltak på Løkken.

XI

Fullmakt til å bortfeste

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan bortfeste hjemfalte gruveeiendommer til museale formål vederlagsfritt.

XII

Fullmakt til å erverve og avhende aksjer og opsjoner

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan gi Garantiinstituttet for eksportkreditt anledning til å erverve og avhende aksjer og opsjoner med formål å få dekning for krav i misligholds- og gjenvinningssaker. Eierskapet skal være midlertidig.

XIII

Endring i statlige eierposter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan:

 • 1. redusere eierskapet i Ambita AS helt eller delvis.

 • 2. redusere eierskapet i Entra ASA helt eller delvis.

 • 3. redusere eierskapet i Mesta AS helt eller delvis.

 • 4. redusere eierskapet i SAS AB helt eller delvis.

 • 5. redusere eierskapet i Telenor ASA ned mot 34 prosent.

XIV

Salgsfullmakt og nettobudsjettering av

salgsomkostninger

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan avhende eiendom på Raudsand i Nesset kommune i Møre og Romsdal. Utgifter knyttet til eventuell avhending kan trekkes fra salgsinntektene før det overskytende inntektsføres under kap. 3900 (NY) post 30.

Rammeuavhengige forslag

XV

Stortinget ber regjeringen styrke Konkurransetilsynets innsats overfor dagligvaremarkedet, og hvis behov, på egnet måte komme tilbake til Stortinget med forslag til endringer av konkurranseloven.

XVI

Stortinget ber regjeringen om å starte arbeidet med å utarbeide en bredt forankret nasjonal romstrategi.

B

Rammeområde 10

(Fiskeri)

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Utgifter
917Fiskeridirektoratet
1Driftsutgifter366 784 000
21Spesielle driftsutgifter10 236 000
22Fiskeriforskning og -overvåking, kan overføres57 000 000
919Diverse fiskeriformål
60Tilskudd til kommuner270 000 000
71Tilskudd til velferdsstasjoner, kan overføres2 100 000
72Tilskudd til sikkerhetsopplæring for fiskere3 000 000
74Erstatninger, kan overføres2 100 000
75Tilskudd til næringstiltak i fiskeriene, kan overføres36 200 000
76Tilskudd til fiskeriforskning, kan overføres18 600 000
79Tilskudd til informasjon om ressursforvaltning, kan overføres800 000
Totale utgifter766 820 000
Inntekter
3917Fiskeridirektoratet
1Refusjoner og diverse inntekter105 000
5Saksbehandlingsgebyr18 064 000
13Inntekter vederlag oppdrettskonsesjoner540 000 000
22Inntekter ordningen fiskeforsøk og veiledning4 292 000
86Forvaltningssanksjoner1 000 000
Totale inntekter563 461 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Nærings- og fiskeridepartementet i 2016 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 917 post 1kap. 3917 post 1
kap. 917 post 21kap. 3917 post 22

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse, skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen på kap. 919 post 60 med 50 pst. av merinntekt under kap. 3917, post 13.

 • 3. overskride bevilgningen på kap. 917 post 22 og kap. 919 post 76, slik at summen av overskridelser på kap. 917 post 22, kap 919 post 76, kap. 925 post 22 og kap. 927 post 22 tilsvarer merinntekter under kap. 5574 post 74, jf. forslag til vedtak VI Innst. 12 S (2015–2016).

C

Rammeområde 11

(Landbruk)

I

På statsbudsjettet for 2016 bevilges under:

Utgifter
1100Landbruks- og matdepartementet
1Driftsutgifter145 916 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres962 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 502 660 000
50Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold – forvaltningsorganer med særskilte fullmakter287 000
1112Kunnskapsutvikling og beredskap m.m. på matområdet
50Kunnskapsutvikling, kunnskapsformidling og beredskap, Veterinærinstituttet92 327 000
1115Mattilsynet
1Driftsutgifter1 188 157 000
22Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser13 301 000
71Tilskudd til erstatninger, overslagsbevilgning4 200 000
1136Kunnskapsutvikling m.m
50Kunnskapsutvikling, formidling og beredskap, Norsk institutt for bioøkonomi222 448 000
1138Støtte til organisasjoner m.m.
70Støtte til organisasjoner, kan overføres34 509 000
71Internasjonalt skogpolitisk samarbeid – organisasjoner og prosesser, kan overføres4 291 000
1139Genressurser, miljø- og ressursregistreringer
71Tilskudd til genressursforvaltning og miljøtiltak, kan overføres24 019 000
1142Landbruksdirektoratet
1Driftsutgifter219 711 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres1 876 000
50Arealressurskart7 616 000
60Tilskudd til veterinærdekning138 846 000
70Tilskudd til fjellstuer797 000
71Omstillingstiltak i Indre Finnmark, kan overføres9 519 000
72Erstatninger, overslagsbevilgning302 000
73Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning45 610 000
74Kompensasjon til dyreeiere som blir pålagt beitenekt1 000 000
80Radioaktivitetstiltak, kan overføres2 500 000
1144Regionale og lokale tiltak i landbruket
77Regionale og lokale tiltak i landbruket, kan overføres4 118 000
1148Naturskade – erstatninger
22Naturskade, administrasjon, kan overføres6 528 000
71Naturskade, erstatninger, overslagsbevilgning182 200 000
1149Verdiskapings- og utviklingstiltak i skogbruket
51Tilskudd til Utviklingsfondet for skogbruket3 670 000
71Tilskudd til verdiskapingstiltak i skogbruket, kan overføres66 175 000
72Tilskudd til trebaserte innovasjonsprogrammer, kan overføres19 500 000
73Tilskudd til skog-, klima- og energitiltak, kan overføres41 664 000
74Tilskudd til industriell bruk av biomasse, kan overføres2 742 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres12 500 000
50Fondsavsetninger1 203 053 000
70Markedsregulering, kan overføres291 600 000
71Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning43 000 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning2 870 180 000
74Direkte tilskudd, kan overføres8 139 710 000
77Utviklingstiltak, kan overføres246 880 000
78Velferdsordninger, kan overføres1 582 454 000
1151Til gjennomføring av reindriftsavtalen
51Tilskudd til Utviklings- og investeringsfondet35 600 000
72Tilskudd til organisasjonsarbeid6 100 000
75Kostnadssenkende og direkte tilskudd, kan overføres68 700 000
79Velferdsordninger, kan overføres2 600 000
1161Myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver på statsgrunn
70Tilskudd til Statskog SFs myndighetsoppgaver og sektorpolitiske oppgaver14 215 000
75Tilskudd til oppsyn i statsallmenninger10 156 000
Totale utgifter17 014 199 000
Inntekter
4100Landbruks- og matdepartementet
1Refusjoner m.m.115 000
30Husleie887 000
4115Mattilsynet
1Gebyr m.m.156 886 000
2Driftsinntekter og refusjoner m.m.5 619 000
4136Kunnskapsutvikling m.m.
30Husleie, Norsk institutt for bioøkonomi19 775 000
4142Landbruksdirektoratet
1Driftsinntekter, refusjoner m.m.40 569 000
223 851 000

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan:

1.

overskride bevilgningen undermot tilsvarende merinntekter under
kap. 1100 post 1kap. 4100 post 1
kap. 1115 post 1kap. 4115 post 2
kap. 1142 post 1kap. 4142 post 1

Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633 post 1 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettoordningen for merverdiavgift.

Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 • 2. overskride bevilgningen under kap. 1100 Landbruks- og matdepartementet, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer merinntektene fra salg av eiendom. Ubenyttede merinntekter fra salg av eiendom kan regnes med ved utregning av overførbart beløp under bevilgningen.

III

Forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan overskride bevilgningen under kap. 1142 Landbruksdirektoratet, post 1 Driftsutgifter, med inntil 0,5 mill. kroner i forbindelse med forskuttering av utgifter til tvangsflytting av rein.

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1148Naturskade – erstatninger
71Naturskade, erstatninger63,9 mill. kroner

V

Salg av fast eiendom

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 kan selge innkjøpt og opprinnelig statseiendom for inntil 25 mill. kroner.

VI

Salg av aksjer og andeler

Stortinget samtykker i at Norsk institutt for bio-økonomi i 2016 kan selge aksjer og andeler i følgende selskaper, og benytte inntektene fra salget:

 • 1. Gladmat AS

 • 2. Vågønes Barnehage AS

 • 3. Dimensions Agri Technologies AS

 • 4. Svanvik Næringsbygg AS

 • 5. Kapp Næringshage AS

 • 6. Oi! Trøndersk mat og drikke AS

 • 7. Kulturlandskapssenteret i Telemark AS

 • 8. Nortura SA

 • 9. Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling SA

 • 10. Sognefrukt SA

 • 11. Vestskog SA

 • 12. Felleskjøpet Agri SA

VII

Fullmakt til nedsalg i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS

Stortinget samtykker i at Landbruks- og matdepartementet i 2016 gjennom salg av aksjer eller gjennom andre transaksjoner kan redusere eller avvikle eierskapet i Veterinærmedisinsk oppdragssenter AS.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til A, rammeområde 9, XIII punkt 4.

Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Voteringstavlene viste at 83 representanter hadde stemt for innstillingen og 11 representanter hadde stemt imot.

Elin Rodum Agdestein (H) (fra salen): Jeg stemte feil.

Presidenten: Siden flere stemmer ikke er registrert, tar vi voteringen en gang til.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 88 mot 10 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.49.56)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til A, rammeområde 9, XV.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.50.28)

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til A, rammeområde 9, XVI.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over komiteens innstilling til C, rammeområde 11, VI.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 58 mot 40 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.51.10)

Presidenten: Det voteres over resten av A, rammeområde 9, B, rammeområde 10, og C, rammeområde 11.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling ble bifalt med 57 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 16.51.45)