Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kirke, - utdannings- og forskningskomiteen)

Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 12 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2016 Innst. 12 S (2016-2017)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Lørdag 17. desember 2016 vedtok Stortinget statsbudsjettet 2017 for kirke-, utdanning og forskning. Bevilgningsvedtaket ble fremmet og vedtatt av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre i tråd med budsjettavtalen av 3. desember 2016, med enkelte omdisponeringer. Av de verbale forslagene utenom vedtatt netto utgiftsramme ble forslag vedrørende leirskole, om yrkesretting av fellesfag og om Open Access i norske fagtidsskrifter enstemmig vedtatt. Forslag om et nasjonalt senter for innovasjon i utdanningssystemet og om Nordområdesenteret fikk også flertall.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.12.2016

      Behandlet i Stortinget: 17.12.2016